TTLV: Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới năm 2008-2009 và tác động đối với KT-XH Việt Nam

Thông tin luận văn “Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới năm 2008-2009 và tác động đối với kinh tế-xã hội Việt Nam” của HVCH Nguyễn Thị Thanh Vân, chuyên ngành Quan hệ Quốc tế.

1. Họ và tên học viên: Nguyễn Thị Thanh Vân

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 27/05/1959

4. Nơi sinh: Đà Lạt

5. Quyết định công nhận học viên số: 1376/2008/QĐ-XHNV-KH&SĐH, Ngày 29 tháng 10 năm 2008 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: không có

7. Tên đề tài luận văn: Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới năm 2008-2009 và tác động đối với kinh tế-xã hội Việt Nam

8. Chuyên ngành: Quan hệ quốc tế; Mã số: 60.31.40

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS. TS PHẠM QUANG MINH, Trưởng Khoa Quốc Tế học (Đại học Khoa học XHNV – Đại học Quốc gia TP.HCM)

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

Đề tài luận văn được cấu trúc thành ba phần, với kết quả được phản ánh qua các nội dung chính như sau:

CHƯƠNG I: Khái quát về khủng hoảng kinh tế thế giới năm 2008-2009

Nguyên nhân cuộc khủng hoảng kinh tế: bắt nguồn từ cú vỡ bong bóng nhà đất dưới chuẩn tại Mĩ, và lan ra các nền kinh tế lớn, nhỏ toàn cầu. Cuộc khủng hoảng đã làm sụp đổ toàn bộ hệ thống tiền tệ của các ngân hàng hàng đầu thế giới và dẫn đến sự phá sản của hàng loạt tập đoàn kinh tế. Đây là sự thất bại của chính sách, các đứt gãy mang tính hệ thống. Cuộc khủng hoảng cũng buộc thế giới phải xét lại triết lí đạo đức của sự phát triển.

CHƯƠNG II: Tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế đối với Việt Nam.

Sau 20 năm đổi mới, nền kinh tế Việt Nam đạt tỉ lệ tăng trưởng cao, giảm nghèo ấn tượng, được quốc tế công nhận. Cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu đã gây ra những tác động không nhỏ đối với nhiều lĩnh vực đời sống kinh tế-xã hội. Tác động đến tăng trưởng kinh tế, tác động lên xã hội, gây ra lạm phát ở mức cao, kim ngạch xuất nhập khẩu biến động, thâm hụt thương mại, và tác động đến tăng trưởng bền vững. Dù chính phủ đã áp dụng một số biện pháp kích cầu có hiệu quả. Nhưng hậu quả mà cuộc suy thoái kinh tế gây ra là không nhỏ, nhưng cũng là cơ hội, góp phần làm thay đổi vị thế Việt nam trên trường quốc tế.

CHƯƠNG III: Một số giải pháp của chính phủ đối với khủng hoảng kinh tế

Chính phủ đã có những biện pháp kích cầu kịp thời, trong các lĩnh vực: đầu tư-xây dựng, tiền tệ, lãi suất, tỉ giá để chống suy giảm kinh tế và nhiều chính sách bảo trợ tiêu dùng cho người lao động. Ngoài ra chính phủ cũng quan tâm hợp tác quốc tế trong nỗ lực ngăn chặn khủng hoảng. Kết quả đạt được: Việt Nam là 1 trong 3 nước suy giảm kinh tế thấp nhất, và phục hồi nhanh chóng.

Mặc dù đến 2010 kinh tế thế giới đã thoát khỏi khủng hoảng, kinh tế Việt Nam phục hồi nhưng vẫn chưa chắc chắn. Triển vọng là sáng sủa nhưng vẫn còn tiềm ẩn những bất ổn vĩ mô. Việt Nam phải tái cấu trúc, ổn định lại nền kinh tế vĩ mô, chú trọng cải cách hành chính, chống tham nhũng, ngăn ngừa lạm phát, phát triển bền vững và đảm bảo an sinh xả hội.

11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: (nếu có)

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: (nếu có)

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn:

1) Báo cáo thường niên của CIEM về Kinh tế -Xã Hội, 2008

2) Kỉ yếu Hội thảo Khoa Học, tháng 3/2010 TĐHKHXH&NV- HN, phối hợp với quỹ Rosa Luxembourg: “Khủng hoảng tài chính toàn cầu: Tác động và đối sách của Việt Nam”

INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name : NGUYỄN THỊ THANH VÂN 2. Sex: Female

3. Date of birth: 27 May 1959 4. Place of birth: Dalat

5. Admission decision number: 1376/2008/QĐ-XHNV-KH&SĐH Dated 29th Oct 2008

6. Changes in academic process: (none)

(List the forms of change and corresponding times)

7. Official thesis title: THE WORLD FINANCIAL CRISIS 2008-2009 AND ITS IMPACTS ON VIETNAM SOCIO-ECONOMIC

8. Major: International Studies

9. Code: 60.31.40

10. Supervisors: Associated Professor Dr. PHẠM QUANG MINH, The Dean of the Faculty of International Studies. University of Social Sciences and Humanities of Ha Noi, USSH

11. Summary of the findings of the thesis:

The thesis “The World financial crisis 2008-2009 and its impacts on Viet Nam socio-economic, consist 3 chapters, with main ideas as follows:

CHAPTER I:

General overview about world Financial crisis

– The subprime mortgage crisis and the bursting of other real estate that hit the world has led to recession in the United State and a number of other countries in late 2008-2009. The world financial is affected severely. The collapse of the housing bubble, banking panics, currency crisis, stock markets crashes. Questions regarding bank solvency, declines in credit availability, and damage investor confidence, including monetary policy mistakes on the part of Federal reserve and Ben Bernanke has acknowledge that he agrees.

– Main characteristics of the economy crisis, and strict measures of the Government in monetary policy against in order to overcome recession. Moreover, the global crisis caused some ideological discussion. Economy has alwalys unpredictable, there is consensus, however financial crisis are still a regular occurrence around the world.

CHAPTER II:

The impacts of the world financial crisis on Viet Nam

– The impact analysis of the current economic crisis in Viet Nam on key socio-economic areas. Impact on export and import, impact on FDI, impact on services and domestic trade, social impact on unemployement, impact on economic growth and state budget. Implication for policy.

CHAPTER III:

Reaction of the Viet Nam Government

– Economic crisis effects and Viet Nam Government economic bailout policy.

– Viet Nam Cooperation with international organizations to overcome recession.

– Concluding comment : The global financial crisis has substantial impacts on the economic structure, policies and the concept of socio-economic development. Besides it should provide Viet Nam an opportunity and an imperative for reforms and change. Hopefully, Viet Nam could catch this change and realize it. Many economists have offered theories about how finacial crisis develop and how they could be prevented.

Implications for policy and Viet Nam‘s quest for continued macro economic development…

(Summarize them with stress on the new findings, if any)

12. Practical applicability, if any:

13. Further research directions, if any:

14. Thesis-related publications:

1) CIEM 2008, Annual report in Viêt Nam socio-economy

2) Proceedings of the Conference in Hà Nội (March/2010): “The impacts of the world financial crisis on Viet Nam and its reaction”