TTLV: Đặc điểm kí của Hoàng Phủ Ngọc Tường dưới góc nhìn thể loại

Thông tin luận văn “Đặc điểm kí của Hoàng Phủ Ngọc Tường dưới góc nhìn thể loại” của HVCH Vi Thị Thanh Huệ, chuyên ngành Văn học Việt Nam.

1. Họ và tên học viên: Vi Thị Thanh Huệ

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 20/11/1981

4. Nơi sinh: Vĩnh Phúc

5. Quyết định công nhận học viên số: 1528/QĐ/XHNV-KH&SĐH Ngày 14 tháng 10 năm 2009 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không.

7. Tên đề tài luận văn: Đặc điểm kí của Hoàng Phủ Ngọc Tường dưới góc nhìn thể loại.

8. Chuyên ngành: Văn học Việt Nam; Mã số: 60220121

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Hà Văn Đức, cán bộ giảng dạy tại Khoa Văn, trường Đại học Khoa học Xã Hội và Nhân Văn – Đại học Quốc Gia Hà Nội.

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn: Trong nền văn học hiện đại Việt Nam, Hoàng Phủ Ngọc Tường là nhà văn tiêu biểu và có những đóng góp đáng kể. Luận văn đã chỉ ra được ví trị của Hoàng Phủ Ngọc Tường đối với thể kí trong nền văn xuôi hiện đại nước nhà và ý nghĩa của kí dựa trên những đặc trưng của thể loại kí và những đặc điểm kí văn học của Hoàng Phủ Ngọc Tường . Từ đó luận văn khai thác những đặc điểm nổi bật của thể kí về các phương diện phản ánh hiện thực đời sống xã hội, thiên nhiên, văn hoá và con người về sự thật, việc thật. Phương diện nghệ thuật như chất trữ tình, thế sự, ngôn ngữ, giọng điệu kí và giá trị của hình ảnh biểu tượng…Dựa trên cơ sở đó, chúng tôi rút ra được những nét đặc sắc của kí dựa trên những đặc trưng của thể loại kí nói chung và những đặc điểm kí văn học của Hoàng Phủ Ngọc Tường nói riêng. Từ đó thấy được đóng góp của nhà văn trong văn học Việt Nam hiện đại.

11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Đề tài có ý nghĩa đóng góp về mặt lí luận và thực tiễn trong việc nghiên cứu và giảng dạy các tác phẩm của Hoàng Phủ Ngọc Tường trong nhà trường THPT.

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Không

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không

INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name : Vi Thi Thanh Hue 2. Sex: Female

3. Date of birth: November, 20th, 1981 4. Place of birth: Vinh Phuc

5. Admission decision number: 1528/2009/QĐ-XHNV-KH&SĐH Dated:October, 14nd, 2009 from the Director of University of Social Scienses and Humanities, Viet Nam National University, Ha Noi.

6. Changes in academic process: None

7. Official thesis title: Hoang Phu Ngoc Tuong’s memoirs from the genre angle

8. Major: Vietnamese Literature – 60220121 9. Code: Assoc. Prof. Dr. Ha Van Duc – Teacher of Literature Department, University of Social Scienses and Humanities, Viet Nam National University, Ha Noi.

10. Supervisors: In modern Vietnamese literature, Hoang Phu Ngoc Tuong is a writers typical and have contributed significantly.The thesis indicates the position of Hoang Phu Ngoc Tuong writer for memoirs genre in the home prose in general and the significance of memoirs genre is based on its specific characteristics and features of Hoang Phu Ngoc Tuong’s literary memoirs. Then, the thesis exploits outstanding characteristics of memoirs genre in aspects reflecting the social life, nature, culture and human-being based on real things and true facts. The art aspects like lyric, world affairs, memoirs language, tone and value of the symbol… On that basis, we withdraw special features of memoirs genre in general and Hoang Phu Ngoc Tuong’s literary memoirs in particular. Since then, find the position and value of the writers in contemporary Vietnamese literature.

11. Summary of the findings of the thesis: The topic has meaning contribution about argument and practical in researching and teaching works of Hoang Phu Ngoc Tuong in junior high school.

12. Practical applicability, if any: None

13. Further research directions, if any: None

14. Thesis-related publications: None