TTLV: Đặc điểm ngôn ngữ của văn bản hành chính trong châu bản triều Nguyễn

Thông tin luận văn “Đặc điểm ngôn ngữ của văn bản hành chính trong châu bản triều Nguyễn” của HVCH Bùi Lê Nhật, chuyên ngành Hán Nôm.

1. Họ và tên học viên: Bùi Lê Nhật

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 15/02/1986

4. Nơi sinh: Sơn La

5. Quyết định công nhận học viên số: 1528/QĐ-XHNV-KH&SĐH Ngày 14 tháng 10 năm 2009 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận văn: Đặc điểm ngôn ngữ của văn bản hành chính trong châu bản triều Nguyễn.

8. Chuyên ngành: Hán Nôm; Mã số: 60220104

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Kim Sơn, Phó Giám đốc ĐHQG Hà Nội.

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

Cung cấp cái nhìn tổng quát về đặc điểm ngôn ngữ của văn bản hành chính trong châu bản giai đoạn 1802 – 1945 và là tư liệu tham khảo quan trọng cho các nhà ngôn ngữ học, văn bản học và người nghiên cứu châu bản.

11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Tư liệu bổ sung cho các giáo trình Hán Nôm giảng dạy tại nhà trường.

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Không

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn:

INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name : Bui Le Nhat 2. Sex: Male

3. Date of birth: 15/02/1986 4. Place of birth: Sơn La

5. Admission decision number: 1528/QĐ-XHNV-KH&SĐH Dated 14/10/2009

6. Changes in academic process: None

7. Official thesis title: The Features of Language of administrative documents of Nguyen dynasty’s Chau ban

8. Major: Sino-Nom

9. Code: 60220104

10. Supervisors: Prof.Dr. Nguyễn Kim Sơn, VNU’s Vice President

11. Summary of the findings of the thesis: Provides an overview of The Features of Language of administrative documents of Nguyen dynasty’s Chau ban of the period 1802-1945 and as important reference materials for linguistician, textualist and the Chau ban researchers

12. Practical applicability, if any: Used as material for reseach, teaching in Sino – Nom textology, archive studies, document studies, historiography and as references for thesis-related publications

13. Further research directions, if any: None

14. Thesis-related publications: None