TTLV: Đặc điểm truyện ngắn Nguyễn Minh Châu sau 1975

Thông tin luận văn “Đặc điểm truyện ngắn Nguyễn Minh Châu sau 1975 nhìn từ góc độ Thi pháp” của HVCH Phạm Văn Dũng, chuyên ngành Văn học Việt Nam.

1. Họ và tên học viên: Phạm Văn Dũng

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 29/12/1977

4. Nơi sinh: Thị trấn Nông trường Thạch Thành – Huyện Thạch Thành – Tỉnh Thanh Hoá.

5. Quyết định công nhận học viên số: 2574/2007/QĐ-XHNV-KH&SĐH, Ngày 09 tháng 11năm 2007của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

7. Tên đề tài luận văn: Đặc điểm truyện ngắn Nguyễn Minh Châu sau 1975 nhìn từ góc độ Thi pháp.

8. Chuyên ngành: Văn học Việt Nam. Mã số: 60 22 34.

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Phạm Thành Hưng. Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

Đề tài đã tiến hành nghiên cứu những đặc điểm của truyện ngắn Nguyễn Minh Châu sau 1975 nhìn từ góc độ thi pháp từ đó khẳng định những đóng góp và cách tân của Nguyễn Minh Châu đối với nền Văn học Việt Nam.

11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Đề tài có ý nghĩa đóng góp về mặt lí luận và thực tiễn trong việc nghiên cứu và giảng dạy các tác phẩm của Nguyễn Minh Châu trong nhà trường THPT.

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

Những cách tân của Văn học Việt Nam sau năm 1975, nhìn từ góc độ thi pháp.

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không.

INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name: Phạm Văn Dũng

2. Sex: Male

3. Date of birth: December 29th 1977.

4. Place of birth: Nong truong Thach Thanh – Thach Thanh District – Thanh Hoa province.

5. Decision No. 2574/2007/QĐ-XHNV-SĐH, November 9th 2007 from the headmaster of University of Social Sciences and Humanities, Hanoi Vietnam National University.

6. Changes in academic process: None.

7. Official thesis title: The features of Nguyen Minh Chau short stories after 1975, Seeing from the corner of prosody.

8. Major: Vietnamese literature, Code: 60 22 34.

9. Supervisors: Assoc.Prof.Dr. Phạm Thành Hưng – University of Social Sciences and Humanities, Hanoi Vietnam National University.

10. Summary of the findings of the thesis: The topic carried out to research the features of Nguyen Minh Chau short stories after 1975, seeing from the corner of prosody and from then affirm the contributions and innovations of Nguyen Minh Chau to the foundation of Vietnamese literature.

11. Practical applicability, if any: The topic has meaning contribution about argument and practical in researching and teaching works of Nguyen Minh Chau in junior high school.

12. Further research directions, if any: The innovations of Vietnamese literature after 1975, Seeing from the corner of prosody.

13. Thesis-related publications: None