TTLV: Đảng bộ huyện Từ Liêm lãnh đạo thực hiện chính sách xã hội

Thông tin luận văn “Đảng bộ huyện Từ Liêm (Hà Nội) lãnh đạo thực hiện chính sách xã hội từ năm 2001 đến năm 2010” của HVCH Phạm Thị Huyền, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.

1. Họ và tên học viên: Phạm Thị Huyền

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 08/03/1988

4. Nơi sinh: Thành phố Thanh Hoá

5. Quyết định công nhận học viên số: 1883/2010 ngày 21 tháng 10 năm 2010 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận văn: Đảng bộ huyện Từ Liêm (Hà Nội) lãnh đạo thực hiện chính sách xã hội từ năm 2001 đến năm 2010

8. Chuyên ngành: Lịch sử; Mã số: 60 22 56

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Hữu Luận – Học viện Chính trị

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

– Tập hợp và phân tích các văn kiện để làm rõ quá trình Đảng bộ huyện Từ Liêm vận dụng đường lối của Đảng Cộng Sản Việt Nam và Đảng bộ Thành phố Hà Nội vào lãnh đạo thực hiện các chính sách xã hội từ năm 2001 đến năm 2010

– Luận văn dựng lại một cách có hệ thống về quá trình Đảng bộ huyện Từ Liêm lãnh đạo thực hiện các chính sách xã hội trên địa bàn huyện Từ Liêm từ năm 2001 đến năm 2010

– Luận văn đúc kết một số kinh nghiệm trong lãnh đạo thực hiện các chính sách xã hội của Đảng bộ Huyện Từ Liêm từ năm 2001 đến năm 2010

11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Luận văn cung cấp một số cứ liệu khoa học cho việc nghiên cứu lịch sử Đảng, lịch sử địa phương nói chung và lịch sử Đảng bộ huyện Từ Liêm nói riêng.

INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name : Pham Thi Huyen 2. Sex: Female

3. Date of birth: 08/03/1988; 4. Place of birth: Thanh Hoa City

5. Admission decision number: 1883/2010 Dated 21/10/2010 signed by the Director of Ha Noi University of Social Siences anh Humanites, Vietnam National University

6. Changes in academic process: None

7. Official thesis title: Tu Liem District Party (Ha Noi) leaders effectuate social policies from 2001 to 2010

8. Major: History of Viet Nam communist Party 9. Code: 60 22 56

10. Supervisors: PhD Nguyen Huu Luan – Political Academy

11. Summary of the findings of the thesis:

-Collection and analysis of documents to clarify the process of Tu Liem District Party applying the renewal of the Vietnamese Communist Party and Ha Noi City Party in leadership effectuate social policies from 2001 to 2010.

-Thesis rebuild a systematic process of leadership effectuate social policies in Tu Liem District of Tu Liem District Party from 2001 to 2010.

-Thesis summarized some experiences in leadership effectuate social policies of Tu Liem District Party from 2001 to 2010.

12. Practical applicability, if any: Thesis provides some scientific evidence for the study of Party history, local history in general and the history of Tu Liem District Party in particular