TTLV: Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lãnh đạo xây dựng nếp sống văn hoá

Thông tin luận văn “Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lãnh đạo xây dựng nếp sống văn hoá từ năm 2000 đến năm 2010” của HVCH Vi Thuỳ Dịu, chuyên ngành Lịch sử Đảng CSVN.

1. Họ và tên học viên : Vi Thuỳ Dịu

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh : 19/01/1979 4. Nơi sinh : tỉnh Lạng Sơn

5. Quyết định công nhận học viên số: 2551/2007/QĐ-XHNV-KH&SĐH ngày 02/11/2007 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận văn: “Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lãnh đạo xây dựng nếp sống văn hoá từ năm 2000 đến năm 2010”

8. Chuyên ngành: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

9. Mã số: 60 22 56

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS,TS. Vũ Quang Hiển (Khoa Lịch sử – Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội)

11. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

– Luận văn đã thể hiện được nội dung cơ bản: đã làm rõ được chủ trương của Đảng về văn hoá và xây dựng nếp sống văn hoá đất nước trong thời kì công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Đồng thời luận văn cũng nêu được quá trình lãnh đạo xây dựng nếp sống văn hoá của Đảng bộ tỉnh Lạng sơn từ năm 2000 đến năm 2010.

– Luận văn đã cụ thể hoá được quá trình lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn trong từng thời kì cụ thể: thời kì (2000 – 2005), đây là thời kì đầu triển khai xây dựng nếp sống văn hoá ở địa phương nên còn gặp nhiều khó khăn, bên cạnh kết quả đạt được còn nhiều tồn tại, hạn chế. Thời kì (2006 – 2010), đây là thời kì Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn đẩy mạnh xây dựng nếp sống văn hoá sâu rộng trong các cơ quan, đơn vị, khu phố, bản làng, thôn xóm và trong các dân tộc ở địa phương, kết quả đạt được trong xây dựng nếp sống văn hoá đã góp phần làm thay đổi bộ mặt của tỉnh, có tác động tích cực đến tiến bộ, phát triển kinh tế – xã hội nói chung, đẩy lùi các hủ tục lạc hậu, có tác dụng lớn trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống, giữ gìn bản sắc dân tộc, góp phần bảo đảm an ninh trật tự của tỉnh.

– Luận văn có ý nghĩa khoa học và thời sự quan trọng trong việc cung cấp những kinh nghiệm về chỉ đạo các hoạt động xây dựng nếp sống văn hoá góp phần định hướng trong bảo tồn, phát huy những giá trị văn hoá ở địa phương, thực hiện thắng lợi mục tiêu chiến lược của Đảng về xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

– Luận văn với các số liệu, phân tích, nhận xét về quá trình lãnh đạo xây dựng nếp sống văn hoá của Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn sẽ góp phần ứng dụng trong quá trình lãnh đạo xây dựng nếp sống văn hoá của tỉnh ở giai đoạn tiếp theo.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

– Nghiên cứu quá trình Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lãnh đạo xây dựng nếp sống văn hoá giai đoạn (2010 – 2020).

INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name : VI THUY DIU 2. Sex: Female

3. Date of birth: 19/01/1979 4. Place of birth: Lang Sơn

5. Admission decision number: 2551/2007/QĐ-XHNV-KH&SĐH-HN. Dated: November 2th, 2007, by the Headmaster of University of Social Science and Humanities, Hanoi Vietnam National University

6. Changes in academic process: No changed

7. Official thesis title: “Lang Son provincial Party leadership to build cultural life from 2000 to 2010”

8. Major: History of the Communist Party of Vietnam.

9. Code: 66 22 56

10. Supervisors: Asssitant professor & Dr. Vu Quang Hien-Faculty of History- University of Social Science and Humanities – Hanoi Vietnam National University.

11. Summary of the findings of the thesis:

– Thesis has demonstrated the basic contents: to clarify the Party’s policies on culture and build cultural life during the country’s industrialization and modernization process. Also thesis also clarifies the process of building cultural life of Lang Son Provincial Party Committee from 2000 to 2010.

– Thesis has been concretized process of leadership and direction of Lang Son Provincial Party in each specific period: the period (2000 – 2005), this was an initial period developing on cultural life at the local, it either existed many achievement and limitations. Period (2006 – 2010), this was the period that Lang Son Provincial Party accelerated the building of extensive cultural life in offices, units, towns, villages, hamlets and ethnic groups at the locals, the achieved results in building a cultural life style have contributed to changing the face of the province, have a positive impact on progress, economic development – society in general, put down the backward customs , have large effects in the preservation and promotion of traditional cultural values​​, preservation of national identity, thus contributing to ensuring security and order in the province.

– This thesis has meaningful science and their importance in providing experience of activities of building new life style contributing to conservation, promoting the cultural values ​​of local, successfully implement the strategic objectives of the Party for building Vietnam with national character.

12. Practical applicability:

– The thesis contains datum, analysis and comment on the construction process of building cultural life of Lang stage (2000 – 2010) will contribute to applications in the construction process of building cultural life of the province in the next stage.
13.Further research directions:

– Study Lang Son Provincial Party to build cultural life in the period 2010 – 2020.