TTLV: Giáo dục kĩ năng sống cho trẻ vị thành niên trong gia đình

Thông tin luận văn “Giáo dục kĩ năng sống cho trẻ vị thành niên trong các gia đình hiện nay (Qua nghiên cứu trường hợp tại xã Minh Khai, huyện Từ Liêm, Hà Nội)” của HVCH Phạm Thị Yến, chuyên ngành Xã hội học.

1. Họ và tên học viên: Phạm Thị Yến

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 04/07/1988

4. Nơi sinh: Ninh Bình

5. Quyết định công nhận học viên số: 1883/QĐ-XHNV-SĐH, Ngày 21 tháng 10 năm 2010, của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận văn: Giáo dục kĩ năng sống cho trẻ vị thành niên trong các gia đình hiện nay (Qua nghiên cứu trường hợp tại xã Minh Khai, huyện Từ Liêm, Hà Nội)

8. Chuyên ngành: Xã hội học Mã số: 60.31.30

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS,TS. Nguyễn Hồi Loan – Khoa Xã hội học – Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn – Đại học Quốc Gia Hà Nội

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

Sự cần thiết của việc giáo dục kĩ năng sống cho trẻ vị thành niên.

Đánh giá được vai trò của gia đình và quan điểm của các bậc cha mẹ trong việc giáo dục kĩ năng sống cho trẻ vị thành niên trong các gia đình hiện nay qua nghiên cứu trường hợp tại xã Minh Khai huyện Từ Liêm thành phố Hà Nội. Phân tích những nội dung giáo dục, hình thức giáo dục, phương pháp giáo dục của các gia đình trong việc giáo dục kĩ năng sống cho trẻ vị thành niên.

Các yếu tố khó khăn mà các bậc phụ huynh gặp phải trong việc giáo dục kĩ năng sống cho trẻ vị thành niên.

Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển kĩ năng sống của trẻ vị thành niên hiện nay.

11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Ứng dụng để nâng cao nhận thức và thực hành của các bậc phụ huynh về giáo dục kĩ năng sống cho trẻ vị thành niên hiện nay.

Từ đó, các bậc phụ huynh có được những nội dung giáo dục, hình thức giáo dục và các phương pháp giáo dục thích hợp để giáo dục phù hợp với trẻ vị thành niên trong gia đình mình.

INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name: Pham Thi Yen 2. Sex: Female

3. Date of birth: 04/07/1988 4. Place of birth: Ninh Binh

5. Admission decision number: 1883/QĐ-XHNV-SĐH Dated 21/10/2010 by College of Social Science and Humanity, Vietnam National University, Hanoi.

6. Changes in academic process: None

7. Official thesis title: Life – skills education for adolescents in households (Case study in Minh Khai commune, Tu Liem district, Hanoi)

8. Major: Sociology. 9. Code: 60.31.30

10. Supervisors: Assoc. Prof Nguyễn Hồi Loan – Faculty of Sociology – College of Social Science and Humanity, Vietnam National University, Hanoi.

11. Summary of the findings of the thesis:

The need of the life-skills education for adolescents.

Evaluate families’ role and the view-points of parents in of life-skills education for adolescents in families today by studying the case at Minh Khai commune, Tu Liem, Hanoi city. Analyse the educational contents, educational forms and educational methods from families in life-skills education for adolescents.

Difficulties that parents face in life-skills education for adolescents.

Factors affect life-skills formation and development of adolescents today.

12. Practical applicability, if any:

Apply to improve parents’ awareness and practice in life skills education for adolescents today.

Since then, parents have the educational contents, educational forms and educational methods suitable for education in accordance with adolescents in their families.