TTLV: Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc trong quá trình CNH-HĐH ở Thái Nguyên

Thông tin luận văn “Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở Thái Nguyên hiện nay” của HVCH Lê Thị Kim Hưng, chuyên ngành Chủ nghĩa xã hội khoa học.

1. Họ và tên học viên: Lê Thị Kim Hưng

2. Giới tính: Nữ.

3. Ngày sinh: 01/11/1981.

4. Nơi sinh: Thái Nguyên.

5. Quyết định công nhận học viên cao học số: 1355/2008/QĐ-XHNV-KH&SĐH, ngày 24/10/2008 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận văn: “Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở Thái Nguyên hiện nay.”

8. Ngành: Triết học

9. Chuyên ngành: Chủ nghĩa xã hội khoa học; Mã số: 602285.

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS Đặng Thị Lan, Khoa Triết học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

11. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

Làm rõ tác động của công nghiệp hoá, hiện đại hoá đối với vấn đề giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc, thành tựu và hạn chế, từ đó đề xuất các giải pháp giữ gìn và phát huy bản sắc dân tộc ở Thái Nguyên hiện nay.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Góp phần làm tài liệu tham khảo trong nghiên cứu và giảng dạy những vấn đề liên quan đến văn hoá và bản sắc văn hoá của các dân tộc ở Thái Nguyên.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Có

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Khoá luận tốt nghiệp

INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name: LE THI KIM HUNG

2. Gender: Female

3. Date of Birth: November 11th 1981

4. Place of Birth: THAI NGUYEN

5. Admission Decision Number: 1355/2008/QĐ/XHNV-KH & SĐH Dated: November 24th 2008

6. Changes in Academic Training Process: No

7. Official Thesis Tittle:

“Preserving and Bringing into Play the National Character in the Process of Industrialization and Modernization in Thai Nguyen Nowadays”

8. Profession: Philosophy

9. Major in: Scientific Socialism. Code: 60.22.85

10. Supervisor: Prof. Dang Thi Lan, Philosophy Department, College of Social Scences and Humanities.

11. Summary of the Thesis findings:

To make clear the impacts of the industrialization and modernization on preserving and bringing into play the National Character, the achievements and limits; From that point, to propose the solutions of preserving and bringing into play the National Character in Thai Nguyen nowadays.

12. Application Competence of the Thesis:

Contributing to the reference materials in the research and lectures of the issues relating on the culture and peoples’ cultural character in Thai Nguyen

13. Further Research Directions, if any: Yes

14. Thesis-related publications: Graduation Paper