TTLV: Hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam

Thông tin luận văn “Hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam qua Tạp chí Học tập (1960 – 1975)” của HVCH Hoàng Thị Phương Loan, chuyên ngành Lịch sử Đảng CSVN.

1. Họ và tên học viên: Hoàng Thị Phương Loan

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 28/10/1986

4. Nơi sinh: Phú Thọ

5. Quyết định công nhận học viên số: 1355/2008/QĐ-XHNV-KH&SĐH ngày: 24/10/2008 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

– Thay đổi tên đề tài luận văn từ đề tài: “Tạp chí Học tập (1955 – 1976) – Một chặng đường công tác lí luận của Đảng” thay đổi sang đề tài: “Hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam qua Tạp chí Học tập (1960 – 1975)”.

Thời gian thay đổi: ngày 13/02/2011.

7. Tên đề tài luận văn: Hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam qua Tạp chí Học tập (1960 – 1975).

8. Chuyên ngành: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Mã số: 60 22 56

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Phạm Xanh – Khoa Lịch sử Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc Gia Hà Nội.

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

– Luận văn hệ thống hoá những bài viết về cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam trên tạp chí Học tập – Cơ quan lí luận và chính trị của Đảng Lao động Việt Nam trong giai đoạn 1960 – 1975.

– Luận văn làm sáng tỏ mục đích vận dụng lí luận Mác – Lê nin tuyên truyền những chủ trương, chính sách lớn của Đảng, tuyên truyền cho đường lối cách mạng xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, tuyên truyền cho đường lối cách mạng miền Nam và cho cuộc đấu tranh nhằm thực hiện thống nhất nước nhà. Qua đó phản ánh trình độ lí luận của Đảng về hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam giai đoạn 1960 – 1975.

11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Không

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Không

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không

INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name : Hoang Thi Phuong Loan

2. Sex: Female

3. Date of birth: Oct 28,1986

4. Place of birth: Phu Tho

5. Admission decision number: 1355/2008/QĐ-XHNV-KH&SĐH Dated: Oct 24, 2008 of the Rector of the University of Social Sciences and Humanities, Hanoi National University.

6. Changes in academic process: Change theme (change the theme of thesis): “Academic magazine ( 1955-1976) – The Communist Party of Vietnam’s the way of theoretical work” is changed by “ Two strategic tasks of Vietnamese Revolution via Academic magazine ( 1969-1975)”

7. Official thesis title: Two strategic tasks of Vietnamese Revolution via Academic magazine ( 1969-1975)

8. Major: History of the Communist Party of Vietnam. Code: 60 22 56

9. Supervisors: Assoc.Prof.Dr. Pham Xanh Department of History, University of Social Sciences and Humanities.

10. Summary of the findings of the thesis:

– The thesis systematizes articles on the socialist revolution in the North and the people’s democratic national revolution in South on Academic Magazine which was the theoretical and political organ of Vietnam’s Labour Party (1960-1975).

– The essay clarifies the purpose of applying Marxist -Leninist Theory to propagandize the party’s important guidelines and policies, the line of socialist revolution and construction of socialism in North, revolutionized way of Vietnam and the struggle for national unification, which reflects the level of the party’s arguments on two revolutionary strategies of Vietnam period 1960-1975.

11. Practical applicability, if any: None

12. Further research directions, if any: None

13. Thesis-related publications: None