TTLV: Hành vi tiêu dùng du lịch của du khách Mĩ tại Việt Nam

Thông tin luận văn “Nghiên cứu hành vi tiêu dùng du lịch của du khách Mĩ tại Việt Nam: Vận dụng cho công ty cổ phần du lịch Việt Nam – Hà Nội” của HVCH Trần Thị Kim Oanh, chuyên ngành Du lịch.

1. Họ và tên học viên: Trần Thị Kim Oanh

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 29/05/1981

4. Nơi sinh: Nam Định

5. Quyết định công nhận học viên số: 1528/QĐ-XHNV-KH&SĐH ngày 14 tháng 10 năm 2009 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không có

7. Tên đề tài luận văn: Nghiên cứu hành vi tiêu dùng du lịch của du khách Mĩ tại Việt Nam: Vận dụng cho công ty cổ phần du lịch Việt Nam – Hà Nội.

8. Chuyên ngành: Du lịch

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Lê Thị Lan Hương, Trường Đại học Kinh tế quốc dân.

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

– Luận văn đã góp phần làm rõ những vấn đề lí luận về hành vi tiêu dùng du lịch để từ đó ta có thể hiểu được ý nghĩa và tầm quan trọng của việc nghiên cứu hành vi tiêu dùng du lịch trong hoạt động kinh doanh du lịch nói chung, công tác marketing du lịch nói riêng.

– Đánh giá khái quát về hành vi tiêu dùng du lịch của khách du lịch Mĩ đến Việt Nam dựa trên sự phân tích các yếu tố nhân khẩu học, các nhân tố tác động đến hành vi tiêu dùng của khách du lịch và quá trình ra quyết định của họ.

– Đề xuất một số giải pháp giúp công ti lữ hành nói chung, công ti cổ phần du lịch Việt Nam – Hà Nội nói riêng đối với việc thu hút khách du lịch Mĩ nhằm góp phần làm tăng lượng khách Mĩ đến Việt Nam.

11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Công ti cổ phần du lịch Việt Nam – Hà Nội và các công ti du lịch có chung mục tiêu hướng tới việc khai thác mảng thị trường này đều có thể sử dụng kết quả nghiên cứu của luận văn để vận dụng trong công tác Marketing nhằm thu hút ngày càng nhiều lượng khách Mĩ đến Việt Nam.

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Mở rộng quy mô mẫu nhằm nghiên cứu sâu hơn hành vi tiêu dùng du lịch của du khách Mĩ tại Việt Nam.

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không có

INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name: Tran Thi Kim Oanh 2. Sex: Female

3. Date of birth: 29/05/1981 4. Place of birth: Nam Dinh

5. Admission decision number: 1528/QĐ-XHNV-KH&SĐH Dated 14/10/2009

6. Changes in academic process: No

7. Official thesis title: Research into the consumer behavior of the American tourist in Viet Nam. Apply to Vietnamtourism-Ha Noi Joint Stock Company.

8. Major: Tourism 9. Code:

9. Supervisors: Dr. Le Thi Lan Huong, The National Economics University

10. Summary of the findings of the thesis:

– This thesis has contributed to clarify the theory on tourism consumer behavior. Thereby, we can understand the significance and the importance of researching in to the tourism consumer behavior in tourism industry in general and the tourism marketing in particular.

– Overview of tourrism consumer behavior of American tourists in Viet Nam based on analysing demographic factors as well as other factors affecting consumer travel bahavior and their decision-making process.

– Suggest some solutions for the tour operators and the Vietnamtourism-Ha Noi Joint Stock Company to atract American tourists travel to Vietn Nam, contribute a small part of increasing the American tourists toViet Nam .

11. Practical applicability: The Vietnamtourism-Ha Noi Jointstock Company and other tourism companies or travel agents that have common goals towards this market can ues the results of this thesis for using in marketing activities to atract more American tourists.

12. Further research directions, if any: expansion the sample scale for deeper research in to the tourism consumer behavior of American tourists in Viet Nam.

13. Thesis-related publications: No