TTLV: Hoạt động của các tổ chức phi chính phủ của Mĩ ở Việt Nam

Thông tin luận văn “Hoạt động của các tổ chức phi chính phủ của Mĩ ở Việt Nam” của HVCH Lê Xuân Thắng, chuyên ngành Quan hệ Quốc tế.

1. Họ và tên học viên: Lê Xuân Thắng

2. Giới tín: Nam

3. Ngày sinh: 16/06/1972

4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quyết định công nhận học viên số: 1376/2008/QĐ-XHNV-KH&SĐH, Ngày 29 tháng 10 năm 2008 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận văn: Hoạt động của các tổ chức phi chính phủ của Mĩ ở Việt Nam

8. Chuyên ngành: Quan hệ quốc tế ; Mã số: 60.31.40

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. NGUYỄNTHỊ THANH THUỶ

(Đại học Khoa học XHNV – Đại học Quốc gia HàNội)

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

Đề tài luận văn “hoạt động của cáctổ chức phi chính phủ của Mĩ ở Việt Nam” được cấu trúc thành ba phần, với kết quả được phản ánh qua các nội dung chính như sau:

Chương I: Chương 1: Những cơ sở hoạt động của các tổ chức phi chính phủ của Mĩ ở Việt nam

Khái quát quá trình bình thường hoá quan hệ Việt Nam và Mĩ qua các giai đoạn. Quá trình bình thường hoá cũng tạo điều kiện để các tổ chức phi chính phủ của Mĩ có nhiều cơ hội hơn để vào Việt Nam hoạt động từ thiện. Nêu ra những vấn đề hai bên cùng quan tâm như quan hệ song phương, vấn đề tù binh và lính Mĩ mất tích trong chiến tranh Việt nam. Quy định chung và thủ tục đăng kí chung đối với các tổ chức phi chính phủ khi vào Việt Nam hoạt động.

Chương 2: Nội dung và quá trình hoạt động của các tổ chức phi chính phủ Mĩ hoạt động ở Việt Nam

Khái quát quá trình hoạt động của các tổ chức phi chính phủ Mĩ ở Việt Nam qua các giai đoạn viện trợ, cùng với phương châm và mục tiêu hoạt động của các tổ chức này. Phân tích thực trạng hoạt động của các tổ chức phi chính phủ của Mĩ. Tìm kiếm quan điểm đồng nhất về mục đích nhân đạo xã hội giữa Việt Nam và Mĩ. Trình bày một số các tổ chức phi chính phủ của Mĩ điển hình đang hoạt động tại Việt Nam

Chương 3: Đánh giá hoạt động của các tổ chức phi chính phủ Mĩ ở Việt Nam

Nêu ra những kết quả đạt được và những mặt còn hạn chế của các tổ chức phi chính phủ của Mĩ trong quá trình hoạt động ở Việt Nam. Đưa ra một số khuyến nghị để tìm giải pháp thu hút ngày càng nhiều các tổ chức phi chính phủ vào Việt Nam hoạt động nhân đạo.

11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: (không)

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: (không)

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn:

Phạm Chí Dũng ( chủ biên)Viện trợ phi chính phủ ở Việt nam – con cá hay cần câu, Nhà xuất bản thông tấn Hà Nội, 2006.

Nguyễn Mại ( chủ biên) Quan hệ Việt Nam Hoa Kì, Nhà xuất bản Tri thức Hà Nội, 2008.

Quang Thọ (chủ biên) Toàn cầu hoá những biến đổi lớn trong đời sống chính trị quốc tế và văn hoá, nhà xuất bản Khoa Học Xã Hội Hà Nội,2006

INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name : LÊ XUÂN THẮNG 2. Sex: Male

3. Date of birth: 16 /06/ 1972

4. Place of birth: Hà Nội

5. Admission decision number: 1376/2008/QĐ-XHNV- KH&SĐH. Dated:

29/10/2008.

6. Changes in academic process: (none)

7. Official thesis title: “OPERATION OF NON-GOVERNMENTTAL

OF THE UNITED STATES IN VIỆT NAM

8. Major: International Relations Code: 60.31.97

10. Supervisors: PhD. NGUYỄN THỊ THANH THUỶ

11. Summary of the findings of the thesis:

The thesis “operation of non-governmenttal of the United States in

Việt

Nam”

It is consisted of 3 chapters in which contains main findings as follows

Chapter 1.

Basis for the orperation of Non-governmmental of the United States in Viet Nam.

Generalized process of normalization between Vietnam and the United State over the period. Normalization process also creates conditions for the Non-governmental organizations of the United States have more opportunities in Vietnam for charity work.. Raised issues of mutual interest such as bilateral relations, problems prisoners and United State soldiers missing in the Vietnam war. General provisions and procedures for registration of the common Non-governmental organizations to operate in Vietnam..

Chapter 2.

Content of active non-governmental organizations of the United States in Vietnam

Generalizing the activities of United States Non-governmental organizations in Vietnam through the grant period, along with guidelines and operational objectives of these organizations. Situation analysis of active Non-governmental organizations of the United States.. Search homogenous views on humanitarian and social purposes between Vietnam and America. Present some non-governmental organizations of the United States typically are active in Vietnam

Chapter 3.

Evaluated the activites of Non-government oganiration of the United States in Viet Nam

Outlined the achievements and the limitations of Non-governmental organizations in the process of United States operations in Vietnam. Offers some recommendations for measures to attract more non-governmental organizations in Vietnam humanitarian activities.

Some recommendations

12. Practical applicability, if any (non)

13. Further research directions, if any: (non)

14. Thesis-related publications:

– PhD Vi Quang Tho “the emergence of non-governmental organizations”

– Science professor Dr Nguyễn Quang Mại “relations between Vietnam and the United States ahead”

– PhD Nguyen Chi Dung “aid non-governmental organizations – the fish or fishing rods”

– Executive director of global policy, Jam A.Paul “NGOs and Globle plolicy Making”