TTLV: Hoạt động của các tổ chức phi chính phủ quốc tế

Thông tin luận văn “Hoạt động của các tổ chức phi chính phủ quốc tế trong lĩnh vực giáo dục và chăm sóc trẻ em ở Việt Nam từ 1986 đến nay” của HVCH Đỗ Thị Vân Anh, chuyên ngành Quan hệ Quốc tế.

1. Họ và tên học viên: Đỗ Thị Vân Anh

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 19/9/1976

4. Nơi sinh: Thanh Hoá.

5. Quyết định công nhận học viên số: 2551/2007/QĐ-SHNV-KH&SDH Ngày02 tháng 11 năm 2007của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận văn: Hoạt động của các tổ chức phi chính phủ quốc tế trong lĩnh vực giáo dục và chăm sóc trẻ em ở Việt Nam từ 1986 đến nay

8. Chuyên ngành: Quan hệ Quốc tế; Mã số: 60 31 40

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS. Tiến sĩ Phạm Quang Minh, Chủ nhiệm Khoa Quốc tế học, Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

+ Khảo sát hiện trạng và đánh giá hiệu quả các tổ chức phi chính phủ quốc tế trong lĩnh vực giáo dục và chăm sóc trẻ em ở Việt Nam từ 1986 đến nay

+ Đánh giá tổng quát về công tác quản lí nhà nước đối với hoạt động viện trợ PCPQT nói chung và trong lĩnh vực giáo dục và chăm sóc trẻ em nói riêng

+ Đề xuất một số kiến nghị chung

11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Đề xuất một số kiến nghị về công tác quản lí nhà nước đối với hoạt động viện trợ PCPQT trong lĩnh vực giáo dục và chăm sóc trẻ em

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Không

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không

INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name : Do Thi Van Anh 2. Sex: Female

3. Date of birth: Sep 19, 1976 4. Place of birth: Thanh Hoa

5. Admission decision number: 2551/2007/QĐ-SHNV-KH&SDH 4.Dated Nov 2nd 2007

6. Changes in academic process:

7. Official thesis title: Activities of International non-governmental organizations in the field of education and care for children in Vietnam from 1986 to now

8. Major: International relationship studies

9. Code: 603140

10. Supervisors: Pro.PHD Pham Quang Minh

11. Summary of the findings of the thesis:

+ Surveying the current situation and evaluate the effectiveness of international non-governmental organizations in the field of education and care for children in Vietnam from 1986 to now.

+ Overall evaluation of the state management of international non-governmental activities in general and in the field of education and child care in particular.

+ Suggesting some general recommendations

12. Practical applicability, if any: Propose some recommendations on the state management of international non-governmental activities in the field of education and child care

13. Further research directions, if any: None

14. Thesis-related publications: None