TTLV: Không gian và thời gian nghệ thuật trong tiểu thuyết Lê Lựu

Thông tin luận văn “Không gian và thời gian nghệ thuật trong tiểu thuyết Lê Lựu thời kì đổi mới” của HVCH Đào Thị Cúc, chuyên ngành Lí luận văn học.

1. Họ và tên học viên: Đào Thị Cúc

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 30 – 4 -1978

4. Nơi sinh: Thanh Hoá

5. Quyết định công nhận học viên số: 2574/QĐ/XHNV-KH&SĐH Ngày 9 tháng 11 năm 2007 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận văn: Không gian và thời gian nghệ thuật trong tiểu thuyết Lê Lựu thời kì đổi mới.

8. Chuyên ngành: Văn học Việt Nam. Mã số: 60 22 34.

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Lý Hoài Thu, Trường Đại học KHXH&NV.

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

– Khảo sát những mô hình, dạng thức, nghệ thuật biểu hiện, mối quan hệ giữa không gian và thời gian nghệ thuật trong tiểu thuyết của Lê Lựu thời kì đổi mới để khẳng định những đóng góp của nhà văn nhìn từ góc độ thi pháp.

– Đặt Lê Lựu trong dòng chảy văn học Việt Nam nói chung và văn học thời kì đổi mới nói riêng để thấy vị trí và những đóng góp của ông trong tiến trình đổi mới nền văn học nước nhà.

11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Không.

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

– Không gian và thời gian nghệ thuật trong truyện ngắn và tiểu thuyết Lê Lựu.

– Không gian và thời gian nghệ thuật trong một số tiểu thuyết thời kì đổi mới.

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không.

INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name: Dao Thi Cuc

2. Sex: Female

3. Date of birth: April, 30th, 1978

4. Place of birth: Thanh Hoa

5. Admission decision number: 2574/QĐ/XHNV-KH&SĐH Dated November, 9th , 2007 from the Director of University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi.

6. Changes in academic process: None.

7. Official thesis title: The artistic space and time in the novels of Le Luu in the renovation period.

8. Major: Vietnamese Literature Code: 60 22 34

9. Supervisors: Assoc.Prof.Dr Ly Hoai Thu – Lecturer at University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi.

10. Summary of the findings of the thesis:

– Survey the model, pattern, artistic expression, the relationship between artistic space and time in the novel of Le Luu renovation period to confirm the contribution of the writers from the literary view.

– Place Le Luu in the flow of literature on Vietnamese literature in general and on the era literary innovation in particular to realize his contribution in the process of renewing the Vietnamese literature.

11. Practical applicability: None.

12. Further research directions:

– The artistic space and time in the short stories and novels of Le Luu.

– The artistic space and time in the novels in the renovation period.

13. Thesis-related publications: None.