TTLV: Lí luận nhận thức của chủ nghĩa duy vật biện chứng

Thông tin luận văn “Lí luận nhận thức của chủ nghĩa duy vật biện chứng” của HVCH Đặng Thị Hạnh, chuyên ngành Triết học.

1. Họ và tên học viên: Đặng Thị Hạnh

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 15/06/1985

4. Nơi sinh: Hải Phòng

5. Quyết định công nhận học viên số: 1528/QĐ-XHNV-KH&SĐH ngày 14/10/2009 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không có

7. Tên đề tài luận văn: Lí luận nhận thức của chủ nghĩa duy vật biện chứng

8. Chuyên ngành: Triết học Mã số: 602280

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Phạm Văn Chung, giảng viên khoa Triết học Trường Đại học khoa học xã hội và nhân văn, Đại học quốc gia Hà Nội.

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

Luận văn cho thấy lí luận nhận thức của chủ nghĩa Mác có một quá trình hình thành, phát triển và quá trình đó được thể hiện thông qua các tác phẩm của C.Mác, Ph.Ăngghen và V.I Lênin. Giai đoạn thứ nhất, là sự hình thành những nguyên tắc cơ bản đầu tiên quan trọng, mang tính tư tưởng sâu sắc, có ý nghĩa đặt nền móng cho toàn bộ quá trình sáng tạo và phát triển hệ thống lí luận nhận thức. Những quan điểm xuất phát này cho thấy Mác đã từng bước thoát khỏi sự chi phối của nền triết học cũ, hình thành nên một thế giới quan mới gắn liền với sự phát triển của khoa học và thực tiễn chính trị- xã hội. Giai đoạn thứ hai, là sự phát triển học thuyết cả về lí luận và thực tiễn. Giai đoạn này được tiến hành bởi Mác và Ăngghen. Ở đây, một mặt, nội dung về lí luận nhận thức được trình bày ngày càng đầy đủ, toàn diện hơn. Tính hệ thống của học thuyết được thể hiện ở việc xác lập rõ ràng những nguyên tắc cơ bản, bản chất và nội dung cũng như mặt phương pháp luận của vấn đề được triển khai cụ thể, nhất quán trong từng tác phẩm. Mặt khác, tính thực tiễn của vấn đề được thể hiện trong mối liên hệ chặt chẽ với phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa, với thực tiễn xã hội mới xuất hiện ở Tây Âu trong khoảng thời gian cuối thế kỉ XIX, đầu thể kỉ XX. Giai đoạn thứ ba, là quá trình phát triển và hoàn thiện học thuyết Mác về nhận thức. Giai đoạn này được thực hiện bởi nhà cách mạng vĩ đại Lênin. Tiếp tục sự nghiệp của Mác và Ăngghen, trong quá trình trực tiếp lãnh đạo phong trào cách mạng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động nước Nga, Lênin đã phát triển lí luận của hai ông, trong đó có lí luận về nhận thức đến những thành công rực rỡ. Các giai đoạn nói trên cho thấy sự hình thành, lớn lên không ngừng của học thuyết Mác về nhận thức cả về từng nội dung cũng như hệ thống của nó.

11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: kết quả nghiên cứu có thể dùng làm tài liệu tham khảo cho các nghiên cứu liên quan.

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: phát triển thành Luận án tiến sĩ

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: không có

INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name : Dang Thi Hanh

2. Sex: female

3. Date of birth: June 15th, 1985

4. Place of birth: Hai Phong

5. Admission decision number: 1528/QĐ-XHNV-KH&SĐH Dated 14/10/2009

6. Changes in academic process: none

7. Official thesis title: Cognitive theory of dialectical materialism-the formation and development

8. Major: Philosophy

9. Code: 602280

10. Supervisors: Dr Pham Van Chung

11. Summary of the findings of the thesis: The thesis shows that theoretical knowledge of Marxism is a process of formation, development and the process is expressed through the writings of Karl Marx, VI Lenin and Ph.Angghen. The first stage is the formation of the first principles of nature deep ideological significance lay the foundation for the entire creative process and development of cognitive theory systems. The starting point is that Marx was gradually driven out of the old philosophy, forming a new worldview associated with the development of science and practice of socio-political. The second stage is the development of doctrine in both theory and practice. This phase was carried out by Marx and Angghen. Here, on the one hand, the content of cognitive theory is presented more fully and comprehensively. On the other hand, the practicality of the problem is shown in close relation with the methods of production of capitalism, the social practices emerging in Western Europe during the late nineteenth century, beginning to XX century. The third stage, the development process and improve the Marxist theory of knowledge. This phase is performed by the great revolutionary- Lenin. Continuing Marx and Angghen’s career, in the process of directly leading the revolutionary movement of the working class and working people of Russia, Lenin developed his theory of the two, including theories on received way to success. The stages suggest that the formation, constantly raised the Marxist theory of knowledge in terms of content as well as each of its systems

12. Practical applicability, if any: research results can be used as a reference for related research

13. Further research directions, if any: development of doctoral dissertation

14. Thesis-related publications: none