TTLV: Một số giải pháp phát huy văn hoá ẩm thực Quảng Ninh nhằm phát triển du lịch

Thông tin luận văn “Một số giải pháp phát huy văn hoá ẩm thực Quảng Ninh nhằm phát triển du lịch” của HVCH Mạc Thị Mận, chuyên ngành Du lịch.

1. Họ và tên học viên: Mạc Thị Mận

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 26/09/1982

4. Nơi sinh: An Sinh – Kinh Môn – Hải Dương

5. Quyết định công nhận học viên số 1883 / 2010/ QĐ – XHNV- SĐH ngày 21/10/ 2010 của Hiệu trưởng Trường ĐH KHXH & NV, Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận văn: “Một số giải pháp phát huy văn hoá ẩm thực Quảng Ninh nhằm phát triển du lịch”

8. Chuyên ngành: Du lịch; Mã số: Chưa có

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: T.S Trịnh Xuân Dũng – Tổng cục Du lịch Việt Nam

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

– Hệ thống hoá cơ sở lí luận về văn hoá ẩm thực và văn hoá ẩm thực trong du lịch, những yếu tố tác động đến văn hoá ẩm thực, nội dung của văn hoá ẩm thực và vai trò của văn hoá ẩm thực trong du lịch.

– Thực hiện các nghiên cứu thực tế để giới thiệu, phân tích, đánh giá tiềm năng văn hoá ẩm thực tiêu biểu tại Quảng Ninh. Trên cơ sở đó luận văn đi sâu phân tích thực trạng khai thác sản phẩm và hoạt động kinh doanh ăn uống, những đánh giá về ẩm thực thông qua sự cảm nhận của du khách, đồng thời đưa ra những yếu tố thuận lợi, khó khăn hay kết quả đạt được và hạn chế để phát huy những giá trị văn hoá ẩm thực tại Quảng Ninh.

– Đưa ra các định hướng và giải pháp cụ thể phát huy hơn nữa những giá trị văn hoá ẩm thực nhằm phát triển du lịch Quảng Ninh trong thời gian tới.

11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

* Căn cứ vào kết quả nghiên cứu, xem xét và áp dụng các giải pháp nhằm khai thác phát huy những giá trị văn hoá ẩm thực tại Quảng Ninh.

* Giúp cho du lịch Quảng Ninh sẽ có những định hướng cụ thể trong quá trình nghiên cứu phát huy văn hoá ẩm thực địa phương dựa trên những đánh giá được tác giả đưa ra từ nghiên cứu.

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn:

Bài viết ”Tháng mười mùa rươi” đăng trên Tạp chí Du lịch Việt Nam số 11/2011
Bài viết “Món ngon vùng Đông Bắc” đăng trên tạp chí Thuỷ sản Việt Nam số 2-3(129-130), ngày 1/2/2012.

INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name: Mac Thi Man 2. Sex: Female

3. Date of birth: 26/09/1982 4. Place of birth:

5. Admission decision number: 1883 / 2010/ QĐ – XHNV- SĐH Dated 21/10/ 2010 by the rector of University of Sciences and Humanities – Vietnam National University, Hanoi

6. Changes in academic process: None

7. Official thesis title: Some solutions for fostering cuisine culture in Quang Ninh for the purpose of promoting tourism.

8. Major: Tourism Studies 9. Code: N/A

10. Supervisors: Dr. Trinh Xuan Dung – Vietnam National Administration of Tourism

11. Summary of the findings of the thesis:

– Systematize the basis for the theory of cuisine culture in general and in particular, cuisine culture in tourism; the factors affecting to cuisine culture; …and its role in tourism.

– Conduct some researches in order to introduce, analyze and evaluate the considerable potentials of cuisine culture in Quang Ninh. Based on this basis, the research gives an in-depth analysis of the actual state of exploiting products and catering services; and the evaluation of cuisine according to the feelings of tourists. Also, the research indicates some advantages, disadvantages, and findings which can foster the values of cuisine culture in Quang Ninh.

– Give orientations and solutions for further promotion of cuisine culture with purpose of boosting the tourism industry in Quang Ninh in the near future.

12. Practical applicability, if any: – Based on the research results, the solutions for the exploitation of cuisine culture can be taken into consideration and applied in practice.

– Through the research findings, researcher hopes to help the tourism industry in Quang Ninh set the orientations in the process of fostering local cuisine culture.

13. Further research directions, if any:

14. Thesis-related publications:

Tháng mười mùa rươi. Journal of Travel of Vietnam, 11/2011.
Món ngon vùng Đông Bắc. Journal of Fisheries of Vietnam, No. 2-3, 1/2/2012