TTLV: Nghệ thuật tiểu thuyết Nguyễn Bình Phương

Thông tin luận văn “Nghệ thuật tiểu thuyết Nguyễn Bình Phương” của HVCH Nguyễn Thị Phương Diệp, chuyên ngành Lí luận văn học.

1. Họ và tên học viên: Nguyễn Thị Phương Diệp

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 25/10/1985

4. Nơi sinh: Hà Tây

5. Quyết định công nhận học viên số: 2551/2007/QĐ – XHNV – KH &SĐH Ngày 02 tháng 11 năm 2007của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận văn: Nghệ thuật tiểu thuyết Nguyễn Bình Phương.

8. Chuyên ngành: Lí luận văn học; Mã số: 60.22.34

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Nguyễn Văn Nam – Giảng viên khoa Văn học trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

Luận văn của chúng tôi tập trung làm sáng tỏ ba vấn đề chính trong nghệ thuật tiểu thuyết Nguyễn Bình Phương đó là: nhân vật, xây dựng không gian – thời gian, nghệ thuật kể chuyện.

Về vấn đề nhân vật, chúng tôi nhận thấy Nguyễn Bình Phương thành công đặc biệt với các loại nhân vật là nhân vật đi vắng, nhân vật điên và nhân vật đám đông. Bằng thủ pháp kì ảo hoá nhân vật và xoá trắng nhân vật, Nguyễn Bình Phương tạo ra một thế giới nhân vật sinh động, chân thực nhưng lại độc đáo. Không quá chú ý tới tính cách nhân vật, Nguyễn Bình Phương xây dựng nhân vật có chút ảnh hưởng của tiểu thuyết đầu thế kỉ XX của các nhà văn nổi tiếng như F.Kafka, A.Camus…

Về vấn đề xây dựng không gian thời gian, Nguyễn Bình Phương đã thể hiện cái nhìn nhiều chiều về thế giới. Sử dụng không – thời gian thực để phản ánh tính chất kì ảo của không – thời gian. Xây dựng không – thời gian tâm lí – tâm linh để phản ánh tính đa nguyên phức tạp của cuộc sống. Qua đó cho thấy Nguyễn Bình Phương có cái nhìn rất phương Đông kết hợp với bút pháp hiện đại của phương Tây.

Về vấn đề nghệ thuật kể chuyện, chúng tôi nghiên cứu trên hai mảng lớn là tổ chức cốt truyện và người kể chuyện. Trong đó tổ chức cốt truyện cho thấy sự phân rã, phức tạp của các cốt truyện, sự xâm nhập của nhiều thể loại khác vào tiểu thuyết. Người kể chuyện trong tiểu thuyết Nguyễn Bình Phương phong phú có sự thay vai chuyển đổi điểm nhìn linh hoạt với giọng điệu trần thuật dưng dửng, vô sắc.

Qua luận văn chúng tôi thấy Nguyễn Bình Phương đã có những đổi mới tích cực đóng góp cho sự phát triển của tiểu thuyết Việt Nam đầu thế kỉ XXI.

11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Không

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Tiếp cận nghệ thuật tiểu thuyết đầu thế kỉ XXI, Đặc điểm nghệ thuật trong sáng tác Nguyễn Bình Phương (thơ, truyện ngắn và tiểu thuyết)

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không

INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name: Nguyen Thi Phuong Diep

2. Sex: Female

3. Date of birth: 25/10/1985

4. Place of birth: Ha Tay

5. Admission decision number: 2551/2007/QĐ – XHNV – KH&SĐH Dated 02/11/2007

6. Changes in academic process: Không

7. Official thesis title: Nguyen Binh Phuong’s the art of novel

8. Major: The theory of literature . Code: 60.22.43

9. Supervisors: Assoc.Prof. Dr. Nguyen Van Nam – The lecturer of Department of Literature of Social Science and Humanity University

10. Summary of the findings of the thesis:

Our thesis clarifies three major problems in Nguyen Binh Phuong’s the art of novel including characters, space and time building, the art of story telling. In the aspect of the characters, we find that Nguyen Binh Phuong really succeeds in the characters such as absent characters, crazy ones and groups of character. By the method of making the characters miraculous , eliminating the characters , Nguyen Binh Phuong creates a vivid , truthful but special character world .Without paying attention to the characters ‘ personalities very much, Nguyen Binh Phuong builds the characters who have a bit influence from the novels of famous writers in the early 20th century , for instance F.Kafka, A.Camus…

In the aspect of space and time building, Nguyen Binh Phuong expresses his point of view about different aspects of the world. Using practical space and time is to reflect the miraculous essence of space and time .Building space –psychological time is to reflect the diversity and complexity of the life. From that, it is clear that Nguyen Binh Phuong has the oriental view with the mixture of the modern Western penmanship.

In the aspect of the art of story telling, we study two major matters: the organization of the story plot and story teller. The organization of the story plot shows the complexity and disintegration of the story plots, the penetration of different types into the novels. And the story teller in the novels, Nguyen Binh Phuong changes the roles of the characters flexibly with subjective statement tones.

Through this thesis, we find that Nguyen Binh Phuong has positive changes which contribute to the development of Vietnamese novels in the early 21st century.

11. Practical applicability, if any:

12. Further research directions, if any: Approaching the art of novel in the early 21st century. Features art in the Nguyen Binh Phuong’s composing (poetry, short stories and novels).

13. Thesis-related publications: None