TTLV: Nghệ thuật tự sự trong tiểu thuyết Ếch của Mạc Ngôn

Thông tin luận văn “Nghệ thuật tự sự trong tiểu thuyết Ếch của Mạc Ngôn” của HVCH Bùi Hải Hà, chuyên ngành Văn học nước ngoài.

1. Họ và tên học viên: Bùi Hải Hà

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 02/ 08/ 1986

4. Nơi sinh: Hoa Lư – Ninh Bình

5. Quyết định công nhận học viên số: 1355/QĐ-XHNV-SĐH ngày: 24/10/2008 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận văn: Nghệ thuật tự sự trong tiểu thuyết Ếch của Mạc Ngôn

8. Chuyên ngành: Văn học nước ngoài ; Mã số: 60 22 30

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Lê Huy Tiêu, nguyên giảng viên

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

Luận văn tập trung vào khai thác tiểu thuyết Ếch dưới ba góc độ ứng với nội dung của ba chương chính trong luận văn là tổ chức kết cấu và cốt truyện; vấn đề người kể chuyện và nhân vật; ngôn ngữ và giọng điệu.

Ở mỗi chương chúng tôi tập trung khảo sát từng vấn đề cụ thể. Chương 1 chúng tôi làm rõ các vấn đề liên quan tới kết cấu và cốt truyện.Chương 2 là vấn đề về người tự sự và nhân vật. Chương 3 chúng tôi đi sâu khai thác đặc điểm ngôn ngữ và giọng điệu. Ở mỗi vấn đề nhỏ này chúng tôi sẽ chỉ ra nét đặc sắc nhất trong nghệ thuật tiểu thuyết của Mạc Ngôn.

Qua các yếu tố đã khao sát trong Ếch chúng tôi nhận thấy Mạc Ngôn là một nhà văn có cách kể chuyện linh hoạt, độc đáo và ấn tượng.Có thể khẳng định Mạc Ngôn là một nhà văn tiểu biểu xuất sắc cho văn học Trung Quốc hiện đại.

11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Trong giảng dạy và tìm hiểu văn học Trung Quốc.

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Nghệ thuật tự sự trong tiểu thuyết Trung Quốc đương đại.

INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name : Bui Hai Ha 2. Sex: Female

3. Date of birth: 02/08/1986 4. Place of birth: Hoa Lư – Ninh Binh

5. Admission decision number: 1355/QĐ-XHNV-SĐH Dated 24/10/2008

6. Changes in academic process: None

7. Official thesis title: The art of narrative genre in first person in the novel: “Frog” (Mo Yan)

8. Major: Foreign literature. Code: 60 22 30

9. Supervisors: Associate Professor/ Doctor of Philosophy Le Huy Tieu Former Lecturer of Faculty of Literature, University of Social Sciences and Humanities.

10. Summarize thesis results:

The Thesis studied the art characteristics of the novel Frog (Mo Yan) from these aspects:

The thesis concentrated on analysing the novel Frog in 3 angles corresponding with 3 contents of its including work the structure and plot, the storyteller and character, the language and tone.

In each chapter, we focused on exploring each content in details. Chapter 1: We dealed with pointing out the structure and plot. Chapter 2 the storyteller and character. Chapter 3 the language and tone.

In each small aspect, we would highlight the different speciality of novelistic art of Mo Yan writer.

Through the content which is deeply analysed in the Piece of Frog, we finally realized that Mo Yan is a writer who owns an active, original as well as impressive ability of narration. His own approaching manners really reflect profoundly ideological content. It cannot be denied that Mo Yan is an excellent writer of Chinese modern literature.

11. Ability in practical application: on teaching and researching Chinese literature

12. The following research direction: Novelistic art of Mo Yan writer, Chinese modern Novels, etc.