TTLV: Nghiên cứu công tác ứng dụng thành tựu KH&CN trong công tác nghiệp vụ tại Thư viện quốc gia VN

Thông tin luận văn “Nghiên cứu công tác ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ trong công tác nghiệp vụ tại thư viện quốc gia Việt Nam” của HVCH Nguyễn Thị Xuân Lan, chuyên ngành Khoa học Thư viện.

1. Họ và tên: Nguyễn Thị Xuân Lan

2. Giới tính Nữ

3. Ngày sinh: 19/04/1984

4. Nơi sinh: Tịnh Đông – Sơn Tịnh – Quảng Ngãi.

5. Quyết định công nhận học viên số:1008/QĐ/XHNV-KH&SĐH. Ngày 07 tháng 08 năm 2008 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: không

7. Tên đề tài luận văn: “Nghiên cứu công tác ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ trong công tác nghiệp vụ tại thư viện quốc gia Việt Nam” (cụ thể là công tác bảo quản tài liệu thư viện)

8. Chuyên ngành: Khoa học Thư viện ; Mã số : 603220.

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Lê Văn Viết – Phó Giám đốc Thư viện Quốc gia Việt Nam.

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

– Đúc kết lí luận về công tác bảo quản

– Nghiên cứu thực trạng ứng dụng khoa học và công nghệ trong công tác bảo quản tại thư viện quốc gia việt Nam.

– Đánh giá các thành tựu đạt được, các tồn tại và nguyên nhân của những tồn tại đó.

– Đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả ứng dụng khoa học và công nghệ trong công tác bảo quản tại thư viện quốc gia việt nam.

11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

– Làm mô hình cho các thư viện khác tham khảo .

– Làm bài học kinh nghiệm cho việc xây dựng trung tâm bảo quản tại Huế và Tp. Hồ Chí Minh.

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không

INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name: Nguyen Thi Xuan Lan

2. Sex: Female

3. Date of birth: 19/04/1984

4. Place of birth: Quang Ngai

5. Admission decision number: 1008/QĐ/XHNV-KH&SĐH Dated 07/08/2008

6. Changes in academic process: None

7. Official thesis title: “ A study on the application of scientific and technological advances in document preservation in National Library of Viet Nam ”. (namely: the preservation ot documents).

8. Major: Library Science

9. Code: 603220

10. Supervisors: Doctor Le Van Viet – Depurty Director of National library of Viet Nam.

11. Summary of the findings of the thesis:

– Reviewing theory on document preversation.

– Examing the reality of scientific and technological application in the preservation of documents in National Library of Viet Nam.

– Finding out achievements, shortcomings and their and causes.

– Offering solutions to enhance the application scientific and technological advances in the preservation of documents in National library of Viet Nam.

12. Practical applicability, if any:

– Served sa a model for reference.

– To lay the foundation for the establishment of the preservation centres in Hue and Ho Chi Minh city.

13. Further research directions, if any: None

14. Thesis-related publications: None