TTLV: Nghiên cứu hoàn thiện thư viện điện tử tại Trung tâm Nhiệt đới Việt – Nga

Thông tin luận văn “Nghiên cứu hoàn thiện thư viện điện tử tại Trung tâm Nhiệt đới Việt – Nga (Bộ Quốc phòng)” của HVCH Vũ Thuỳ Linh, chuyên ngành Khoa học Thư viện.

1. Họ và tên học viên: Vũ Thuỳ Linh

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 02/9/1982

4. Nơi sinh: Vĩnh Phúc

5. Quyết định công nhận học viên số: 1355/2008/QĐ/XHNV-SĐH ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận văn: “Nghiên cứu hoàn thiện thư viện điện tử tại Trung tâm Nhiệt đới Việt – Nga. Bộ Quốc phòng”.

8. Chuyên ngành: Khoa học Thư viện; Mã số: 60 32 20

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Lê Văn Viết, Phó Giám đốc Thư viện Quốc gia Việt Nam.

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

– Hệ thống hoá lí thuyết về thư viện điện tử và các yếu tố cấu thành thư viện điện tử

– Khảo sát, phân tích thực trạng và rút ra những đánh giá, nhận xét về việc xây dựng thư viện điện tử tại Trung tâm Nhiệt đới Việt – Nga.

– Đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện thư viện điện tử tại Trung tâm Nhiệt đới Việt – Nga.

11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Kết quả nghiên cứu của luận văn có thể dùng làm tài liệu tham khảo cho cán bộ lãnh đạo, cán bộ thư viện cũng như các đơn vị khác trong việc xây dựng và hoàn thiện thư viện điện tử.

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Chưa có

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Chưa có

INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name: Vu Thuy Linh 2. Sex: Female

3. Date of birth: 02/9/1982 4. Place of birth: Vinh Phuc

5. Admission decision number: 1355/2008/QĐ/XHNV-SĐH Dated: 24/10/2008

6. Changes in academic process: None

7. Official thesis title: “Research to perfect the electronic library at the Vietnam – Russia Tropical Center – Department of Defense”.

8. Major: Library Science 9. Code: 60 32 20

10. Supervisors: Dr. Le Van Viet – Vice Director of National Library of Vietnam.

11. Summary of the findings of the thesis:

– Systemizing all theories of electronic library and its constituent

– Survey and analyse situation of the setting up the electronic library at the Viet Nam- Russia Tropical Center to have evaluation and comment

– Offer solutions in order to perfect the electronic library at the Center.

12. Practical applicability, if any: The researching can be used as reference for leaders and librarians of the Center as well as other in building and perfecting the electronic Library completely.

13. Further research directions, if any: None

14. Thesis-related publications: None