TTLV: Nghiên cứu phát triển du lịch Cẩm Phả

Thông tin luận văn “Nghiên cứu phát triển du lịch thành phố Cẩm Phả tỉnh Quảng Ninh” của HVCH Lê Thị Thìn, chuyên ngành Du lịch.

1. Họ và tên học viên: Lê Thị Thìn

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 02/3/1975

4. Nơi sinh: Vĩnh Bảo, Hải Phòng

5. Quyết định công nhận học viên số:1883/2010/QĐ, ngày 21 tháng 10 năm 2010 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận văn: Nghiên cứu phát triển du lịch thành phố Cẩm Phả tỉnh Quảng Ninh

8. Chuyên ngành: Du lịch

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Trần Thuý Anh, giảng viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

Là một địa danh sáng giá của Quảng Ninh, Cẩm Phả đã luôn tồn tại như một miền đất sâu sắc về văn hoá, có nhiều ưu thế về địa hình, đa dạng các hệ sinh thái: hệ sinh thái rừng thường xanh nhiệt đới, hệ sinh thái biển và ven bờ, được thiên nhiên ưu ái nguồn nước khoáng quý hiếm không phải địa phương nào cũng có được. Cẩm Phả cũng là nơi dày đặc hệ thống các di tích lịch sử văn hoá như: Di tích Đền Cửa Ông, Di tích “Ngã tư đường lên mỏ Đèo Nai”, Di tích lịch sử cách mạng Xí nghiệp Tuyển than Cửa Ông, Di tích Hang Núi đá chồng, Cụm di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh Vũng Đục, Di tích lịch sử văn hoá Lò giếng đứng Mông Dương…

Với các điều kiện phát triển du lịch như vậy, Cẩm Phả vẫn chưa thực sự vượt trội xứng đáng với tiềm năng vốn có của mình. Vấn đề nằm ở đâu? Đây chính là vấn đề luận văn tìm đến và giải quyết.

Trên cơ sở tổng hợp những kết quả phân tích thực tế phát triển du lịch thành phố Cẩm Phả ở nhiều phương diện, đề tài đã rút ra kết luận và đề xuất chương trình hành động tổng quát để phát triển du lịch trong thời gian tới là: cải thiện hệ thống quản lí nhà nước về du lịch; hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển du lịch; đẩy mạnh công tác quy hoạch và quản lí quy hoạch; đẩy mạnh công tác xúc tiến, quảng bá du lịch; đa dạng hoá các sản phẩm du lịch, tạo các sản phẩm du lịch đặc thù; đào tạo và phát triển nguồn nhân lực phục vụ du lịch; phát triển đi đôi với bảo tồn và phát huy các giá trị. Có như vậy, du lịch Cẩm Phả nói riêng và du lịch Quảng Ninh nói chung mới nâng cao được chất lượng sản phẩm, thu hút du khách trong và ngoài nước đến thăm ngày càng nhiều, thời gian lưu trú của khách ngày càng được kéo dài hơn, doanh thu từ ngành công nghiệp không khói sẽ được tái đầu tư, tu bổ, tôn tạo các khu du lịch, danh lam thắng cảnh, các khu di tích văn hoá lịch sử, đồng thời góp phần mang lại hiệu quả kinh tế xã hội cho tỉnh nhà cao hơn.

Để triển khai tích cực chương trình hành động phát triển du lịch tại Cẩm Phả, cần có sự quan tâm chỉ đạo sâu sát hơn nữa của UBND tỉnh và Lãnh đạo thành phố Cẩm Phả trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm, đầu tư cho hoạt động du lịch, khuyến khích và duy trì phát triển các làng nghề truyền thống, sản phẩm thủ công mĩ nghệ, nâng cao chất lượng lễ hội văn hoá truyền thống của địa phương. Mặt khác, cần có sự phối kết hợp tốt hơn nữa giữa ngành du lịch với người dân Cẩm Phả, với các bộ phận làm du lịch và với các sở, ngành khác có liên quan…

Luận văn được thực hiện bằng các phương pháp điều tra thực địa, phỏng vấn người dân và phỏng vấn khách du lịch, hệ thống hoá tài liệu kết hợp điền dã đã từng bước trả lời các câu hỏi nghiên cứu đặt ra ở phần đầu luận văn. Tác giả luận văn hi vọng rằng công trình khoa học đầu tay này của mình là một đóng góp có giá trị nhất định cho ngành du lịch Quảng Ninh nói chung, Cẩm Phả nói riêng trong lộ trình xây dựng và phát triển du lịch tại đây, biến Cẩm Phả – Quảng Ninh thành điểm đến khác biệt, điểm dừng chân và mời gọi du khách trong và ngoài nước thật hiệu quả.

INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name: LE THI THIN Sex: Female

3. Date of birth: 02/3/1975

4. Place of birth: VĨNH BẢO, HAI PHONG

5. Admission decision number: No. 1883/2010/QD dated 21/10/2010, issued by Rector of University of Social Sciences and Humanities, VNU Ha Noi

6. Changes in academic process: N/A

7. Official thesis title: Studying the development of tourism activity in Cam Pha City – Quang Ninh Province.

8. Major: Tourism 9. Code: N/A

10. Supervisors: Doctor TRAN THUY ANH – Lecturer of University of Social Sciences and Humanities

11. Summary of the findings of the thesis:

Defining as an important place in Quang Ninh Province, Cam Pha City is known as a famous land-mark, where was given priorities by nature for its topography, bio-diversity, including ever-green tropical forest, marine and coastal eco system, mineral water resources…It also known as a famous place with a range of historical relics as Cua Ong temple, “the road to Deo Nai Coal mining”, Cua Ong Coal Processing Company, Da chong Cave, Vung Duc landscape and historical complex, Mong Duong underground ming historical relic. However, these potentials are not promoted as its existence. What are main issues? This thesis will be the answer.

On the basis of summarize of practical analyze results in Cam Pha City, several proposals for the tourism development action plan are addressed, including: improving of the tourism administration management system; strengthening the legal documents and policies for tourism development; forwarding the planning; developing the promotion activities; diversifying the tourism products; training the human resources providing for tourism services according to the direction of sustainable development. These will be important steps to promote the tourism quality, attracting domestic and international tourists as well as expanding duration stay of tourists to Cam Pha City in particular, Quang Ninh Province in general. The revenue from the non-smoke industry will be re-invested and rebuilt the tourism sites, historical relics and landscape, which contributed to the socio-economic development of Quang Ninh Province.

In order to actively boost the tourism development action plan for Cam Pha city, a series of tasks have to be interested in, such as enhancing the quality of tourism services, investing software and hardware for tourism activity; encouraging and maintaining the development of traditional trade village, handicrafts products as well as promoting the quality of traditional cultural festivals. Of course, the guidance of the Leaders of Quang Ninh Province and Cam Pha City is also an important for the implementing of the tourism development action plan. The other hands, the cooperation between the tourism industry and Cam Pha local people, tourism agencies and related departments have to rise for a success.

The thesis is done by the different ways, including field-trips; interviewing local communities, visitors and systematization of documents are the best answers for the question, which raise from the beginning of the thesis.

Hoping that, the thesis will be an essential resource, which contributed to the development of tourism of Quang Ninh Province in general, Cam Pha City in particular in the process of construction and development of tourism activity, which making the Cam Pha City – Quang Ninh Province becomes an attractive destination for domestic and international visitors.