TTLV: Nghiên cứu phát triển du lịch văn hoá tỉnh Thái Bình

Thông tin luận văn “Nghiên cứu phát triển du lịch văn hoá tỉnh Thái Bình” của HVCH Phạm Thị Bích Thuỷ, chuyên ngành Du lịch.

1. Họ và tên học viên: Phạm Thị Bích Thuỷ

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 07/07/1987

4. Nơi sinh: Thái Bình

5. Quyết định công nhận học viên số: 1528/2009/QĐ-XHNV-KH&SĐH ngày 14/10/2009 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận văn: Nghiên cứu phát triển du lịch văn hoá tỉnh Thái Bình

8. Chuyên ngành: Du lịch Mã số: Chương trình đào tạo thí điểm

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Phạm Hùng (Khoa Du lịch học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội).

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

Kết quả của luận văn “Nghiên cứu phát triển du lịch văn hoá tỉnh Thái Bình” ngoài phần mở đầu, kết luận, phụ lục và tài liệu tham khảo, nội dung chính của luận văn gồm 3 chương, trong đó:

– Nghiên cứu và hệ thống hoá một số vấn đề lí luận về du lịch văn hoá, trong đó khai thác mối liên hệ mật thiết giữa văn hoá và du lịch văn hoá. Đồng thời đưa ra một số kinh nghiệm phát triển du lịch văn hoá tại một số quốc gia trên thế giới cũng như ở Việt Nam có ý nghĩa thực tiễn là bài học cho việc phát triển du lịch văn hoá tỉnh Thái Bình.

– Phân tích điều kiện, nguồn lực phát triển du lịch văn hoá; nghiên cứu thực trạng hoạt động du lịch văn hoá của tỉnh Thái Bình (thực trạng về tài nguyên, nhân lực, cơ sở vật chất kĩ thuật, tổ chức quản lí, thị trường, sản phẩm…).

– Đề xuất một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả phát triển du lịch văn hoá tỉnh Thái Bình theo hướng bền vững và bảo tồn tài nguyên, di sản.

11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Luận văn có thể dùng tham khảo cho cán bộ, chuyên viên Cơ quan quản lí nhà nước về du lịch tỉnh Thái Bình; sinh viên ngành Du lịch có quan tâm tìm hiểu về du lịch văn hoá tại Thái Bình; các doanh nghiệp du lịch có nhu cầu khai thác sản phẩm du lịch văn hoá tỉnh Thái Bình.

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

– Nghiên cứu sản phẩm du lịch văn hoá đặc thù của tỉnh Thái Bình.

– Nghiên cứu việc bảo tồn và phát huy di sản văn hoá Thái Bình trong hoạt động du lịch.

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không

INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name: Pham Thi Bich Thuy

2. Sex: Female

3. Date of birth: 07/07/1987

4. Place of birth: Thai Binh

5. Admission decision number: 1528/2009/QĐ-XHNV-KH&SĐH dated 14/10/2009

6. Changes in academic process: No

7. Thesis title: Reseach and development on culture tourism in Thai Binh province

8. Major: Tourism 9. Code:

10. Supervisors: Associate Prof. Dr. Nguyen Pham Hung (Faculty of Tourism study, University of Social sciences and Humanities, Vietnam National University – Hanoi)

11. Summary of the findings of the thesis:

The thesis is an academic work on “Research and development on culture tourism in Thai Binh province”. Beyond the introduction, conclusion, appendixes and references, the thesis has three chapters with the main results as follows:

Firstly, the thesis studies and systematizes theories of cultural tourism. Of which, the thesis seeks for the relation between culture and cultural tourism and proposes cultural tourism development in some nations in the world and in Vietnam. The theory is applied for Thai Binh province as a typical case.

Secondly, the thesis analyses the conditions and resources for developing cultural tourism. It shows the current status on developing cultural tourism in Thai Binh province (resources, material facilities, manages, markets, products, etc.).

Finally, the thesis suggests some solutions and discussions to improve the development on cultural tourism in Thai Binh province in the view of sustainable development and heritage conservation.

12. Practical applicability, if any:

The thesis would be a valuable reference for officials, experts of administration of cultural tourism in Thai Binh province and all tourism students who are interested in the cultural tourism; tourism organizations and companies who would like to exploit culture tourism in Thai Binh province.

13. Further research directions, if any:

– Studying the specific culture tourism product in Thai Binh province.

– Studying on the sustainable development and heritage conservation in tourism operations in Thai Binh province.

14: Thesis-related publications: None