TTLV: Phát triển bền vững du lịch biển Cát Bà

Thông tin luận văn “Phát triển bền vững du lịch biển Cát Bà (Hải Phòng)” của HVCH Vũ Đình Thuyên, chuyên ngành Du lịch.

1. Họ và tên học viên: Vũ Đình Thuyên

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 03/01/1985

4. Nơi sinh: Lục Ngan – Bắc Giang

5. Quyết định công nhận học viên số: 1528/QĐ-XHNV-KH&SĐH ngày 14 tháng 10 năm 2009 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: không có

7. Tên đề tài luận văn: Phát triển bền vững du lịch biển Cát Bà (Hải Phòng)

8. Chuyên ngành: Du lịch; Mã số: (Chương trình đào tạo thí điểm)

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS. TS Nguyễn Đình Hoè, giảng viên khoa Môi Trường, trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc Gia Hà Nội

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

– Loại hình du lịch biển phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, trong đó quan trọng nhất là chất lượng và mức độ bảo tồn “nguồn vốn sinh thái” tự nhiên (chất lượng nước biển, các hệ sinh thái biển…); du lịch càng phát triển thì du khách càng quan tâm đến việc bảo vệ môi trường, vấn đề này quyết định phần lớn đến mức độ thu hút khách của điểm du lịch.

– Du lịch biển ở Cát Bà hiện vẫn chưa bền vững ở cả 4 khía cạnh. (1) tiêu chí đáp ứng nhu cầu của du khách: được xem là chưa tốt bởi chỉ có 30% du khách được hỏi tỏ ý muốn quay trở lại Cát Bà và hầu hết du khách chỉ lưu lại đây trong ít ngày; (2) dưới góc độ môi trường: được coi là đáng báo động, bởi sự ô nhiễm ngày càng trầm trọng, nhất là ô nhiễm nguồn nước ven biển và gia tăng chất thải rắn; (3) dưới góc độ kinh tế: dù doanh thu từ hoạt động du lịch tăng trưởng khá tốt, song lại chưa có đóng góp cho công tác bảo vệ môi trường – yếu tố quan trọng nhất để phát triển du lịch biển bền vững, xét về lâu dài nguồn thu này cũng khó bền vững nếu du lịch biển Cát Bà không còn hấp dẫn khách; (4) dưới góc độ xã hội: được đánh giá là chưa bền vững bởi còn phổ biến hiện trạng leo thang giá cả trong những tháng cao điểm của du lịch biển và sự chênh lệch mức sống giữa người dân ở thị trấn Cát Bà với các xã lân cận. Nguyên nhân không bền vững chủ yếu là bởi: ô nhiễm môi trường, sản phẩm và dịch vụ đơn điệu, áp lực quá lớn từ du khách trong chính vụ du lịch.

– Người viết đưa ra các giải pháp hướng đến phát triển bền vững du lịch biển ở Cát Bà (Hải Phòng) dưới cả 4 góc độ và bám sát theo các nguyên nhân khiến du lịch biển ở đây chưa bền vững. (1) với tiêu chí đáp ứng nhu cầu của du khách: chỉ ra các đặc điểm, sở thích của thị trường khách trọng điểm, từ đó làm cơ sở xây dựng các sản phẩm du lịch biển đặc thù. (2) dưới góc độ môi trường: đề xuất xây dựng bản tin thời tiết riêng cho đảo Cát Bà, quy hoạch lại các lồng bè nuôi cá, nghiêm cấm các hoạt động phá hoại môi trường từ các tàu bè, cở sở chế biến thuỷ sản, đồng thời vận động người dân chủ động tham gia vào công tác bảo vệ môi trường. (3) dưới góc độ kinh tế: đề xuất thành lập quỹ bảo vệ môi trường dựa trên sự đóng góp của các doanh nghiệp du lịch và du khách. (4) dưới góc độ xã hội: về ngắn hạn, đưa ra giải pháp hạn chế sự quá tải trong chính vụ du lịch; về dài hạn, xác định thương hiệu cho du lịch biển Cát Bà để định vị hình ảnh “thiên đường biển đảo” trong tâm trí du khách.

11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

– Luận văn là cơ sở để phát triển du lịch biển Cát Bà theo hướng bền vững. Các giải pháp đưa ra có thể áp dụng trong thực tế, đặc biệt với việc hạn chế ô nhiễm môi trường nơi đây.

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: chưa có

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: không có

INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name: Vu Dinh Thuyen 2. Sex: Male

3. Date of birth: 03/01/1985 4. Place of birth: Luc Ngan, Bac Giang

5. Admission decision number: 1528/QD-XHNV-KH&SĐH dated October 14, 2009 by the Principal of University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University – Hanoi.

6. Changes in academic process: None

7. Official thesis title: Sea tourism sustainable development in Cat Ba (Hai Phong)

8. Major: Tourism; Code: (Pilot training program)

9. Supervisors: Assoc. Prof. Dr. Nguyen Dinh Hoe, Lecturer of environment department under University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University Hanoi.

10. Summary of the findings of the thesis:

– Type of sea travel depends on many factors, of which the most important is the quality and extent of conservation of natural “ecological resources” (quality of sea water and marine ecosystems); the more the tourism grows, the more visitors are interested in environmental protection; it decides the level of tourist attraction.

– Sea travel in Cat Ba is still not sustainable in both of four aspects. (1) criteria for meeting the damand of tourists: is still not good because only 30% of tourists who are being asked express that they want to return to Cat Ba and almost the toursits only stay here for a few days; (2) in terms of environmnetal aspect: it is considered as alarming due to the serious pollution, especially the coastal water pollution and increase in solid waste; (3) in terms of economic aspect: although the revenue from tourism has rather good growth, it has not contributed to the environmental protection yet – which is one of the most important factor to approach the sustainable tourism, in terms of long – term aspect, this revenue is also not sustainable in case sea travel in Cat Ba is not attractive to the tourists ; (4) in terms of social aspect: it is assessed as to be under-sustainable because of the current status of price escalation during the peak months of sea travel and the living standard difference between people in the Cat Ba Small town and neighbouring communes. The reasons for in-sustainablity are: environmental pollution, single products and services, great pressure from tourists within the tourism services.

– The writer has given out the solution to sustainable development of sea travel in Cat Ba (Hai Phong) under four aspects and closely follow the reasons making the sea travel here not sustainable. (1) for creteria for meeting the demand of tourists: give out the characteristics and favourite of key tourists market, then they shall act as the base for the establishment of specialized sea travel products. (2) for environmental aspect: propose the establishment of specific weather forecast for Cat Ba Island, re-plan the fish cage, strictly prohibit the environmental destruction activities of boats, aquatic products processing units, at the same time mobilize the people to actively take part in the environmental protection. (3) for the economic aspect: propose to establish the funds for environmental protection based on the constribution of tourism enterpises and tourists. (4) for the social aspect: in short-term period, give out the measures to limit the overload in toursim business; in long-term period, define the trademark for Cat Ba sea to give out the image of “heaven of island sea” in the tourists’ mind.

11. Practical applicability:

– This thesis is a base for sustainable development of Cat Ba Sea Travel. These solutions may be realized, especially for minimization of environmental polutions.

12. Further research directions: Not yet

13. Thesis-related publications: None