TTLV: Phát triển nguồn lực thông tin tại Thư viện Trường ĐH Hoa Lư

Thông tin luận văn “Phát triển nguồn lực thông tin tại Thư viện Trường Đại học Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình” của HVCH Lê Thị Tuyết Nhung, chuyên ngành Khoa học Thư viện.

1. Họ và tên học viên: Lê Thị Tuyết Nhung

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 14/03/1978

4. Nơi sinh: huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

5. Quyết định công nhận học viên cao học số 1355/QĐ/XHNV-KH&SĐH ngày 24/10/2008 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận văn: “Phát triển nguồn lực thông tin tại Thư viện Trường Đại học Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình”

8. Chuyên ngành: Khoa học Thư viện; Mã số: 60 32 20

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: Tiến sĩ Nguyễn Viết Nghĩa; Nguyên Trưởng phòng Phát triển nguồn tin, Cục Thông tin Khoa học & Công nghệ Quốc gia

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

Luận văn đã chỉ ra những yêu cầu của công tác phát triển nguồn lực thông tin nhằm đáp ứng nhiêm vụ đào tạo tín chỉ của Trường Đại học Hoa Lư trong thời gian tới. Hệ thống hoá cơ sở lí luận về nguồn lực thông tin. Điều tra về người dùng tin và nhu cầu tin tại Thư viện .

Khảo sát, phân tích thực trạng và rút ra những nhận xét về công tác phát triển nguồn lực thông tin và nguồn lực thông tin tại Thư viện từ năm 2007 đến nay. Khảo sát và phân tích thực trạng việc khai thác, sử dụng và chia sẻ nguồn lực thông tin tại Thư viện; sự đánh giá của người dùng tin đối với hiện trạng nguồn lực thông tin hiện có tại Thư viện Trường Đại học Hoa Lư.

Đưa ra 8 giải pháp và kiến nghị nhằm phát triển nguồn lực thông tin tại Thư viện Trường Đại học Hoa Lư trong giai đoạn hiện nay và những năm tiếp theo đó là: hoàn thiện chính sách phát triển nguồn tin; phối hợp bổ sung với các đơn vị trên địa bàn tỉnh Ninh Bình; tăng cường bổ sung tài liệu điện tử, ngoại văn; tăng cường thu thập nguồn tài liệu xám trên địa bàn tỉnh Ninh Bình; nâng cao trình độ cán bộ thư viện và đào tạo người dùng tin; tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị và ứng dụng công nghệ thông tin; kiến nghị về việc phân bổ kinh phí bổ sung tài liệu.

11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Đề tài có khả năng ứng dụng vào thực tiễn công tác phát triển nguồn lực thông tin tại Thư viện Trường Đại học Hoa Lư trong giai đoạn hiện nay và những năm tiếp theo.

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: chưa có

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: chưa có

INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name: Le Thi Tuyet Nhung

2. Sex: Female

3. Date of birth: March 14th 1978

4. Place of birth: Hoa Lu District, Ninh Binh Province

5. Admission decision number: 1355/QĐ/XHNV-KH&SĐH. Dated: 24/10/2008

6. Changes in academic process: No

(List the forms of change and corresponding times)

7.Official thesis title: “Development of information resources at the Library of Hoa Lu University, Ninh Binh Provice”

8. Major: Library Science

9. Code: 60 32 20

10. Supervisors: Dr Nguyen Viet Nghia; He was The Manager of Information Resources Development, Department of National Information Science & Technology. He is retired.

11. Summary of the findings of the thesis: (Summarize them with stress on the new findings, if any)

This thesis presented the requirements for the development of information resources to meet objective training of the educational credit in the near future, systematized theoretical basis of information resources. The users and information needs were investigated at Hoa Lu University’s Library.

Surveys and analysis of actual situation were carried out and estimation about the development of information resources and information resources at the Hoa Lư Universtiy’s Library from 2007 to the present. Surveys and analysis of actual situation of exploitation, usage and share information resources there.

The most important one is to propose eight solutions and recommendations to

develop information resources at Hoa Lu University’s Library in the recent period and the following years. They are improving development resource policy; Coordination with the other Colleges’ Library at Ninh Binh Province; the increase of implement electronic document types, foreign ones; increase grey literature resource in Ninh Binh Province; Improving librarians’ standard and library users; Strengthening facilities, equipment; Strengthening information technology applications; Recommendations on the allocation of additional funding for additional information resources.

12. Practical applicability, if any: The thesis is capable of applying in practical development of information resources at the Library of Hoa Lu University in the recent period and in the following years.

13. Further research directions, if any: No

14. Thesis-related publications: No