TTLV: Phong cách nghệ thuật truyện ngắn Thạch Lam

Thông tin luận văn “Phong cách nghệ thuật truyện ngắn Thạch Lam” của HVCH Lê Thanh Hải, chuyên ngành Văn học Việt Nam.

1. Họ và tên học viên: Lê Thanh Hải

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 13/08/1977

4. Nơi sinh: Vĩnh Tiến – Vĩnh Lộc – Thanh Hoá

5. Quyết định số 1358/QĐ-XHNV-SĐH ngày 24/10/2008 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận văn: Phong cách nghệ thuật truyện ngắn Thạch Lam

8. Chuyên ngành: Văn học Việt Nam. Mã số: 60 22 34.

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Hà Văn Đức Giảng viên trường Đại Học Khoa học xã hội và Nhân văn Hà Nội

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

Đề tài đã tiến hành nghiên cứu tất cả các truyện ngắn của Thạch Lam, để từ đó tìm ra được nét riêng trong phong cách truyện ngắn của ông. Một phong cách rất riêng, nhẹ nhàng, trữ tình, thấm đượm tình người.

Đồng thời thấy được sự khác biệt trong phong cách nghệ thuật truyện ngắn Thạch Lam so với các nhà văn đương thời, góp thêm một cái nhìn và đánh giá về Phong cách nghệ thuật truyện ngắn Thạch Lam.

11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: øng dông kÕt qu¶ nghiªn cøu vÒ Phong c¸ch nghÖ thuËt truyÖn ng¾n Th¹ch Lam vµo qu¸ tr×nh t×m hiÓu c¸c t¸c phÈm cña «ng.

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: TiÕp tôc nghiªn cøu vÒ Phong c¸ch nghÖ thuËt truyÖn ng¾n Th¹ch Lam

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không

INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name: LE Thanh Hai

2. Sex: Male

3. Date of birth:August, 13st, 1977

4. Place of birth: Vinh Tien– Vinh Loc District – Thanh Hoa province

5. Decision No. 1358/QĐ-XHNV-SĐH, October 24th 2008 from the headmaster of University of Social Sciences and Humanities, Hanoi Vietnam National University.

6. Changes during the education process: None

7. Thesis’s title: Art style short Thach Lam

8. Field: Folk literature ; Code: 60 22 34.

9. Research guide: Assoc.Prof.Dr. Ha Minh Duc, University of Social Sciences and Humanities, Hanoi VNU

10. Summary of thesis’s result:

Themes of research carried out all the short story by Shi Gallery. To find out which characteristics in the style of his short stories. A very personal style, gentle, lyrical, love people Duom infiltration

At the same time see the difference in art style Thach Lam short compared to other contemporary writer, contributing more a look and evaluate the artistic style of short stories Thach Lam

11. Ability to apply in the real life: To further study the art style of short stories Thach Lam

12. Next research trends: Applied research on art style of short stories in Thach Lam explores his work.

13. Public works that concern with the thesis: None