TTLV: Phóng sự điều tra trên báo Công an thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin luận văn “Phóng sự điều tra trên báo Công an thành phố Hồ Chí Minh – Vấn đề thể loại và giải pháp phát triển” của HVCH Trần Thị Ngọc Anh, chuyên ngành Báo chí học.

1. Họ và tên học viên: Trần Thị Ngọc Anh

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 17/12/1980

4. Nơi sinh: Thành phố Nam Định

5. Quyết định công nhận học viên số: 1887/2010/QĐ-XHNV-SĐH Ngày 21 tháng 10 năm 2010 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận văn: Phóng sự điều tra trên báo Công an thành phố Hồ Chí Minh – Vấn đề thể loại và giải pháp phát triển.

8. Chuyên ngành: Báo chí học ; Mã số: 60 32 01

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS. TS Nguyễn Thị Minh Thái

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn: Luận văn đưa ra một cái nhìn tổng thể, khách quan mang tính lí thuyết về phóng sự điều tra; đúc kết được những ưu điểm, những khuyết điểm của việc sử dụng tác phẩm phóng sự điều tra trong thời gian qua trên báo Công an TP.HCM. Từ đó góp phần nâng cao chất lượng cũng như hiệu quả của việc sử dụng phóng sự điều tra không chỉ của báo Công an TP.HCM mà còn của những tờ báo khác, những loại hình báo chí khác, giúp cho người viết cũng như đồng nghiệp và những người quan tâm đến thể loại này rút ra được những kinh nghiệm, những bài học quý giá trong quá trình tác nghiệp. Cái mới của đề tài là bước đầu đưa ra khái niệm về phóng sự điều tra, nghiên cứu phóng sự điều tra dưới góc nhìn thể loại; đưa ra được những giải pháp nâng cao hiệu quả việc sử dụng các tác phẩm phóng sự điều tra không chỉ trên báo Công an TP.HCM mà còn cả trên những tờ báo in khác.

11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Những giải pháp mà đề tài đưa ra có thể ứng dụng ngay vào thực tiễn hoạt động tác nghiệp của những người làm báo cũng như trong công tác quản lí báo chí.

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Nâng cao chất lượng Phóng sự điều tra trên báo in

INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name : Tran Thi Ngoc Anh 2. Sex: Female

3. Date of birth: 17/12/1980

4. Place of birth: Nam Dinh City, Nam Dinh Province.

5. Admission decision number: 1887/2010/QĐ-XHNV-SĐH Dated: 10/21/2010, of the Headmaster of University of Social Sciences and Humanities – Vietnam National University – Hanoitt

6. Changes in academic process: None

7. Official thesis title: Investigative report on the Hochiminh City’s Public Sercurity Newspaper – Category problems and develop solutions.

8. Major: Journalism 9. Code: 60.32.01

9. Supervisors: Associate Prof., Dr. Nguyen Thi Minh Thai

10. Summary of the findings of the thesis: The thesis gives an overview, theoretical objectivity of investigative report; summarized the advantages, the disadvantages of the use of investigative reporting work in recent years on the Hochiminh City’s Public Sercurity Newspaper. This will help improve the quality and effectiveness of the use of investigative reports, not only on the Hochiminh City’s Public Sercurity Newspaper but also Hochiminh City’s other newspapers, other media forms, as well as help for colleagues and those interested in this genre may learn from experiences, valuable lessons in business processes. The new topic was initially put forward the concept of investigative reports, investigative reporting researchs from the perspective genres; come up with solutions to improve the efficiency of the use of investigative reporting work not only on the police report on the Hochiminh City’s Public Sercurity Newspaper but also in others newspapers.

11. Practical applicability: The solutions of the subject can make practical applications right into the operation of the reporters as well as media management.

12. Further research directions: Improving the quality of investigative reports in newspaper