TTLV: Quan hệ Chính trị Việt Nam – Hoa Kì giai đoạn 1995 – 2005

Thông tin luận văn “Quan hệ Chính trị Việt Nam – Hoa Kì giai đoạn 1995 – 2005” của HVCH Đoàn Ngọc Tuấn, chuyên ngành Quan hệ Quốc tế.

1. Họ và tên học viên: Đoàn Ngọc Tuấn

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 05/03/1969

4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quyết định công nhận học viên số: 1376/2008/QĐ-XHNV-KH&SĐH, Ngày 29 tháng 10 năm 2008 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận văn: Quan hệ Chính trị Việt Nam – Hoa Kì giai đoạn 1995 – 2005

8. Chuyên ngành: Quan hệ quốc tế ; Mã số: 60.31.40

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: T.S Trần Nam Tiến

(Đại học Khoa học XHNV – Đại học Quốc gia TP.HCM)

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

Đề tài luận văn “Quan hệ chính trị Việt Nam – Hoa Kì giai đoạn 1995 – 2005” được cấu trúc thành ba phần, với kết quả được phản ánh qua các nội dung chính như sau:

CHƯƠNG I: Những nhân tố tác động đến sự phát triển quan hệ chính trị Việt Nam – Hoa Kì (1995 – 2005):

Trình bày khái quát bối cảnh quốc tế và khu vực, những nhân tố tác động đến sự phát triển quan hệ giữa hai nước, nhằm cung cấp cho người đọc hiểu rõ hơn về những chính sách đối ngoại của Đảng và nhà nước Việt Nam đối với Hoa Kì, cũng như những chính sách của Hoa Kì đối với Việt Nam.

CHƯƠNG II: Thực trạng quan hệ chính trị Việt Nam – Hoa Kì (1995 – 2005):

Chương này giới thiệu toàn bộ diễn biến mối quan hệ chính trị Việt Nam – Hoa Kì. Đặc biệt tập trung vào những sự kiện quan trọng của quan hệ hai nước trong giai đoạn này cụ thể là chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Hoa Kì Bill Clinton và chuyến thăm chính thức Hoa Kì của Thủ tướng Việt Nam Phan Văn Khải.

CHƯƠNG III: Đặc điểm và triển vọng quan hệ chính trị Việt Nam – Hoa Kì trong những năm tiếp theo của thế kỉ XXI:

Chương này phân tích những đặc điểm trong quan hệ Việt Nam – Hoa Kì chủ yếu ở các khía cạnh “ý thức hệ”, “dân chủ”, “nhân quyền”… qua đó, đưa ra triển vọng của mối quan hệ Việt Nam – Hoa Kì trong những năm tiếp theo của thế kỉ XXI.

Ở phần kết luận, luận văn nêu lên những ý kiến và nhận xét bước đầu về mối` quan hệ Việt Nam – Hoa Kì (1995 – 2005), từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm để phát triển mối quan hệ Việt Nam – Hoa Kì ngày càng tốt đẹp.

11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: (nếu có)

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: (nếu có)

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn:

Quan hệ Việt Nam – Hoa Kì hướng về phía trước, Nxb Tri thức, Hà Nội.

INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name: Doan Ngoc Tuan 2. Sex: male

3. Date of birth: March 05, 1969 4. Place of birth: Ha Noi

5. Admission decision number: 1376/2008/QD – XHNV –KH&SDH Dated Octorber 29, 2008 by the Rector of University of Social Science and Humanities, Hanoi National University.

6. Changes in academic process:

(List the forms of change and corresponding times)

7. Official thesis title: Vietnam – United States Political Relatinons for period of 1995 – 2005

8. Major: International Relations; Code: 60. 31. 40

9. Supervisors: Dr Tran Nam Tien

(University of Social Science, Humanities – Ho Chi Minh City National University)

10. Summary of the findings of the thesis: Thesis topic “Vietnam – United States Political Relations for period of 1995 – 2005” is structured into three parts, with results reflected in following major contents:

Chapter I: Factors affecting the development of Vietnam – United States political relations for period of 1995 – 2005:

Outlining international and regional context, factors affecting the development of relations between two countries aim to provide the readers with better understanding of foreign policy of the Party and States of Vietnam toward the Uinted States, as well as U.S policy on Vietnam.

Chapter II: Current status of Vietnam – United States political relations (1995 – 2005):

This chapter introduces the entire evolution of Vietnam – United States political relations.

Especially forcus on important event of bilateral relations in this period in particular official visit to Vietnam by U.S President Bill Clinton and offical visit to the Uinted States by Prime Minister of Vietnam Phan Van Khai.

Chapter III: Characteristics and prospects in Vietnam – United States political relations in coming years of 21st century:

This chapter analyzer pending issus in relations between Vietnam and U.S. mainky in the aspect of “ideology”, “democracy”, “human rights”… By which, give prospects of Vietnam – United States relations in coming years of 21st century.

In conslution, the thesis point out main idea and initial comment on Vietnam – United states relationship (1995 – 2005), from which to draw lesson for developing good Vietnam – Uinted States relationships.

11. Practical applicability, if any:

12. Further research directions, if any:

13. Thesis-related publications:

Vietnam – United States relations forwad, Knowledge Publishing House, Hanoi