TTLV: Quan hệ Nga – Ucraina từ năm 2000 đến nay

Thông tin luận văn “Quan hệ Nga – Ucraina từ năm 2000 đến nay” của HVCH Vũ Hồng Lê, chuyên ngành Quan hệ Quốc tế.

1. Họ và tên học viên: Vũ Hồng Lê

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 14/6/1984

4. Nơi sinh: Hải Phòng

5. Quyết định công nhận học viên số: 1528/QĐ-XHNV-KH&SĐH Ngày14/10/2009 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận văn: Quan hệ Nga – Ucraina từ năm 2000 đến nay

8. Chuyên ngành: Quan hệ Quốc tế

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TSKH. Lương Văn Kế, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

– Luận văn đã đánh giá được những yếu tố tác động tới quan hệ Nga và Ucraina bao gồm những yếu tố bên trong và bên ngoài, làm rõ mối quan hệ đặc biệt của hai quốc gia.

– Luận văn đã nghiên cứu quả trình hợp tác của Nga và Ucraina từ năm 2000 đến nay trên các lĩnh vực chính trị-ngoại giao, kinh tế-thương mại, an ninh-quốc phòng, qua đó đánh giá toàn diện về quan hệ Nga-Ucraina trong giai đoạn này.

– Luận văn cũng đã đánh giá về những tác động của Nga-Ucraina đối với Cộng đồng các quốc gia độc lập, châu Âu và Việt Nam và dự báo một số xu hướng phát triển của quan hệ Nga-Ucraina trong thời gian tới.

11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

– Luận văn cung cấp, bổ sung những thông tin và dữ liệu hữu ích về quan hệ Nga-Ucraina.

– Luận văn là tài liệu tham khảo hữu ích cho các đối tượng độc giả quan tâm tới quan hệ Nga-Ucraina trong giai đoạn 2000 đến nay.

INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name : Vu Hong Le 2. Sex: Female

3. Date of birth: 14 June 1984 4. Place of birth: Hai Phong

5. Admission decision number: 1528/QĐ-XHNV-KH&SĐH Dated: 14/10/2009

6. Changes in academic process: None

7. Official thesis title: The relationship between Russia and Ukraine from 2000 till now

8. Major: International Relations 9. Code: 60.31.02.06

10. Supervisors: D.Sc. Luong Van Ke, University of Social Sciences and Humanities,

VNU Ha Noi

11. Summary of the findings of the thesis:

– to evaluate the factors which impact to the relationship between Russia and Ukraine, including the internal and external factors; to clarify the special relation between the two countries.

– to have all-sides assessment in the relationship between Russia and Ukraine from 2000 till now by searching the cooperation process on political-diplomatic field, economic-commercial field and security-defense field.

– to assess the impacts of Russia-Ukraine relation to Commonwealth Independent States, Europe and Vietnam; to foresee the development trends of Russia-Ukraine relation in the coming time.

12. Practical applicability, if any:

– to supply and supplement the information and useful data on Russia-Ukraine relationship.

– to play as a useful reference in the field of researching the relationship between Russia and Ukraine in the period of 2000 till now.