TTLV: Quan niệm và hành vi ứng xử trong văn hoá hội họp hiện nay

Thông tin luận văn “Quan niệm và hành vi ứng xử trong văn hoá hội họp hiện nay” của HVCH Vũ Minh Đức, chuyên ngành Xã hội học.

1. Họ và tên học viên: Vũ Minh Đức

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 21 tháng 01 năm 1975

4. Nơi sinh: Ba Đình – Hà Nội.

5. Quyết định công nhận học viên số: Không rõ

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận văn: Quan niệm và hành vi ứng xử trong văn hoá hội họp hiện nay.

8. Chuyên ngành: Xã hội học ; Mã số: 60 3130

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS Lê Thị Kim Lan – Trường ĐH Khoa học Huế

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

Văn hoá hội họp tạo ra sắc thái và diện mạo của môi trường công sở – nơi con người sống, làm việc, cống hiến và sáng tạo. Với tư cách là một chủ thể hoạt động xã hội, con người không thể lao động sáng tạo mà không có các yếu tố cần thiết như: Sự tôn trọng, dân chủ, kỉ cương, sự đồng thuận, tính nhân văn trong ứng xử giữa con người với con người, v.v… Hơn bao giờ hết cần phải nhìn nhận văn hoá hội họp trong mối liên hệ với công tác quản lí và hiệu quả công việc như vốn có của nó.

Kết quả nghiên cứu cho thấy:

– Về mặt quan niệm của CBCCVC trên địa bàn nghiên cứu: Các chủ thể cho rằng văn hoá hội họp chính là sự kết hợp giữa chuẩn mực, giá trị, giữa nội dung, mục tiêu và hành vi ứng xử.

– Hành vi ứng xử trong văn hoá hội họp hiện nay: Bên cạnh một số thuận lợi có thể kể đến như: khả năng điều hành cuộc họp của nhà quản lí, việc chấp hành những chuẩn mực của một số bộ phận CBCCVC trong hội họp, là những thách thức mà chúng ta cần phải giải quyết là: làm thế nào để hạn chế hành vi lệch lạc trong văn hoá hội họp của CBCCVC ở công sở hiện nay?. Làm thế nào để nâng cao hiệu quả của cuộc họp như hiệu quả của công tác quản lí trong một môi trường văn hoá lành mạnh?. Đây cũng là những nội dung cơ bản trong hành trình xây dựng Văn hoá Công sở ở nước ta trong thời kì đổi mới.

– Những yếu tố tác động: dưới nhiều góc độ khác nhau từ giới tính, lứa tuổi, trình độ học vấn, đặc biệt là yếu tố thiết chế xã hội đã cho chúng ta thấy sự tác động mạnh mẽ không chỉ lên quan niệm của mỗi cá nhân, mà còn tác động trực tiếp đến hành vi ứng xử của các CBCCVC.

INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name: Vu Minh Duc

2. Sex: Male

3. Date of birth: 21/01/1975

4. Place of birth: HANOI

5. Admission decision number: N/A

6. Changes in academic process: None

7. Official thesis title: The concept and behavior in the current cultural meeting

8. Major: Sociology 9. Code: 60 3130

10. Supervisors: TS LE THI KIM LAN – Hue University of Sciences

11. Summary of the findings of the thesis:

Cultural nuances of assembly and create the appearance of the office environment – where people live, work, dedication and creativity. As a subject of social activities, people cant creative work without the necessary elements such as Respect, democracy, discipline, consensus and humanities in behavior between man and man, etc. … More than ever need to look at cultural meetings in connection with the management and performance as its capital.

Research results showed that:

– On the concept of officials and public servants officials and public servants (CBCCVC) the study area: The subject of cultural association that is a combination of standards, values, between the content, objectives and behavior.

– Behavior in meeting current culture: Besides a number of advantages can be listed as executive ability of a manager’s meeting, the observance of standards in some parts CBCCVC Assembly Meeting these challenges is that we need to solve is: how to limit malpractice in the culture of CBCCVC meeting at work today?. How to improve the effectiveness of the meeting as effective in the management of a healthy cultural environment?. This is the basic content of the construction of office culture in our country during the renovation period.

– The impact factor: under many different angles from gender, age, educational level, especially institutional factors for social we see the strong impact not only on the concept of each individual, but also directly affected the behavior of the CBCCVC.