TTLV: Thành ngữ, tục ngữ, ca dao trong thơ Nôm

Thông tin luận văn “Khảo sát thành ngữ, tục ngữ, ca dao trong thơ Nôm của Nguyễn Trãi và Hồ Xuân Hương” của HVCH Đặng Thị Thu Hiền, chuyên ngành Văn học dân gian.

1. Họ và tên học viên: Đặng Thị Thu Hiền

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 10/04/1987

4. Nơi sinh: Mĩ Hưng – Mĩ Lộc – Nam Định

5. Quyết định công nhận học viên số: 1528/QĐ-XHNV-KH&SĐH ngày 14/10/2009 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận văn: Khảo sát thành ngữ, tục ngữ, ca dao trong thơ Nôm của Nguyễn Trãi và Hồ Xuân Hương

8. Chuyên ngành: Văn học dân gian ; Mã số: 60 22 01 25

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Văn Thông – Đại học Quốc gia Hà Nội

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

Luận văn với đề tài: Khảo sát thành ngữ, tục ngữ, ca dao trong thơ Nôm của Nguyễn Trãi và Hồ Xuân Hương được triển khai theo hướng khám phá sự kế thừa tinh hoa văn học dân gian và sự sáng tạo của hai nhà thơ Nguyễn Trãi và Hồ Xuân Hương, thể hiện qua các tác phẩm thơ chữ Nôm. Công trình đã thống kê chi tiết các câu thơ, bài thơ có sự vận dụng các yếu tố thành ngữ, tục ngữ, ca dao theo ba phương thức: vận dụng hoàn toàn, chia tách và sử dụng từng phần hay chỉ lấy ý của các chất liệu dân gian. Thông qua việc khảo sát số liệu, chúng tôi nhận thấy trong số 254 bài thơ trong tập Quốc âm thi tập của Nguyễn Trãi có 151 bài có sử dụng chất liệu dân gian, chiếm tỉ lệ 59,45%, còn trong số 48 bài thơ Nôm truyền tụng của Hồ Xuân Hương thì có 33 bài có sử dụng chất liệu dân gian, chiếm tới 68,75%. Có thể nói cả hai nhà thơ đều có sự ảnh hưởng rất lớn từ văn học dân gian. Số lượng các yếu tố thành ngữ, tục ngữ, ca dao xuất hiện trong thơ Nôm Nguyễn Trãi nhiều hơn nhưng lại đậm đặc hơn trong thơ Nôm của Hồ Xuân Hương. Cả hai nhà thơ cùng có cuộc đời riêng nhiều bất hạnh, cùng có nhiều trải nghiệm trong cuộc sống, họ đều tiếp thu ảnh hưởng từ văn học dân gian theo hướng trực tiếp và gián tiếp, vận dụng chữ viết của dân tộc là chữ Nôm để sáng tạo. Tuy nhiên cũng có rất nhiều điểm khác biệt trong sáng tác của họ, từ hệ thống chủ đề, hình tượng thiên nhiên đến mật độ sử dụng chất liệu dân gian hay cảm hứng nhân đạo. Điều này có thể lí giải từ yếu tố thời đại, gia đình, hoàn cảnh cá nhân cũng như phong cách, giọng điệu riêng của mỗi nhà thơ.

11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Luận văn mang lại những thông tin khoa học xác thực, cụ thể và cũng hết sức thú vị về thành ngữ, tục ngữ, ca dao trong thơ Nôm của Nguyễn Trãi và Hồ Xuân Hương

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Không chỉ có Nguyễn Trãi, Hồ Xuân Hương, mà còn có rất nhiều tác giả trong dòng chảy văn học trung đại, hiện đại có sự tiếp thu đầy sáng tạo đối với văn học dân gian. Và đó cũng là hướng đi hứa hẹn nhiều bất ngờ, thú vị đối với những công trình nghiên cứu tiếp theo.

INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name: Dang Thi Thu Hien 2. Sex: female

3. Date of birth: 10/04/1987 4. Place of birth: Nam Dinh

5. Admission decision number: 1528/QĐ-XHNV-KH&SĐH Date: 14/10/2009

6. Changes in academic process:

(List the forms of change and corresponding times)

7. Official thesis title: Survey idioms, proverbs, folk songs in the Nom poetry of Ho Xuan Huong and Nguyen Trai

8. Major: Folklore Code: 60 22 01 25

9. Supervisors: Dr. Nguyen Văn Thong – Vietnam National University, Ha Noi

10. Summary of the findings of the thesis

Thesis with the theme: Survey idioms, proverbs, folk songs in the Nom poetry of Ho Xuan Huong and Nguyen Trai deployed towards exploring the successor from folklore and the creation of two poets – Nguyen Trai and Ho Xuan Huong through their Nom poems. The work was detailed statistics of verses, poems used the elements idioms, proverbs, folk songs in three modes: fully applied, splitting and only partial use or getting idea from folk materials. Through survey data, we found that among 254 poems in The Collection Of Nom Poems by Nguyen Trai had 151 using folk material, percentage 59.45%, while in 48 oral Nom Poems of Ho Xuan Huong, had 33 using folk material, accounting for 68.75%. We can say both poets have a strong influence from folklore. The number of elements idioms, proverbs, folk song appeared much in Nguyen Trai’s Nom poems, but more dense in Ho Xuan Huong’s Nom poems. Both poets had unhappy personal life, with many experiences, they absorbed influences from folklore directly or indirectly, used ethic letters – Nom to create. However, there were many differences in their compositions, from the theme system, natural images to the using folk material density or humanity inspiring. This could be explained from the age factors, family, personal circumstances as well as the style, the tone of each poet.

11. Practical applicability: Thesis bring authentic, specific and also very interesting scientific information about idioms, proverbs, folk songs of Nom poetry by Ho Xuan Huong and Nguyen Trai.

12. Further research directions: Not only Nguyen Trai, Ho Xuan Huong, but there are many authors in the Midle and morden literature flow having creative absorption from folklore. And it is also promising direction unexpectedly, interesting for further research works.