TTLV: Thực trạng y đức người thầy thuốc tại một số bệnh viện công

Thông tin luận văn “Thực trạng y đức người thầy thuốc tại một số bệnh viện công trên địa bàn Hà Nội hiện nay (qua khảo sát tại bệnh viện Bạch Mai)” của HVCH Mai Khánh Linh, chuyên ngành Chủ nghĩa xã hội khoa học.

1. Họ và tên học viên: Mai Khánh Linh

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 02/10/1987

4. Nơi sinh: Sơn Tây, Hà Nội

5. Quyết định công nhận học viên số: 1528/QĐ-XHNV-KH&SDH. Ngày 14 tháng 10 năm 2009 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: không

7. Tên đề tài luận văn: Thực trạng y đức người thầy thuốc tại một số bệnh viện công trên địa bàn Hà Nội hiện nay (qua khảo sát tại bệnh viện Bạch Mai).

8. Chuyên ngành: Chủ nghĩa xã hội khoa học; Mã số: 60.22.03.08

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Phạm Công Nhất.

Đơn vị công tác: Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng giảng viên lí luận chính trị, Đại học Quốc gia Hà Nội.

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

Trên cơ sở nghiên cứu về Thực trạng y đức người thầy thuốc tại một số bệnh viện công trên địa bàn Hà Nội hiện nay (qua khảo sát tại bệnh viện Bạch Mai), qua đó, luận văn góp phần làm rõ các quan niệm chung về y đức về sự cần thiết phải nâng cao y đức cho đội ngũ thầy thuốc tại các bệnh viện công ở Hà Nội. Đồng thời mô tả thực trạng và các giải pháp nâng cao y đức cho đội ngũ thầy thuốc tại các bệnh viện công ở Hà Nội hiện nay.

11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo trong nghiên cứu, giảng dạy những vấn đề liên quan.

INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name: Mai Khánh Linh 2. Sex: Female

3. Date of birth: 2nd Octorber 1987 4. Place of birth: Son Tay, Ha Noi

5. Admission decision number: 1528/QĐ-XHNV-KH&SDH. Dated 14th Octorber 2009

6. Changes in academic process:

(List the forms of change and corresponding times)

7. Official thesis title: Medical ethics among physicians in state hospitals in Hanoi (Survey conducted at Bach Mai Hospital).

8. Major: Scientific Socialism 9. Code: 60.22.03.08

10. Supervisors: Prof. Ph.D Phạm Công Nhất

(Full name, academic title and degree)

11. Summary of the findings of the thesis: On the basis of researching on medical ethics among physicians in some state hospitals in Hanoi, the thesis partly revealed the general perceptions of medical ethics in terms of its essential improvement for the medical staff. Concurrently, the thesis also described the situation of medical ethics and proposed solutions to improve it among physicians in state hospital in Hanoi recently

12. Practical applicability, if any: reference for further research and related education