TTLV: Tổ chức xứ, họ đạo Công giáo ở Hà Nội từ sau Công đồng Vatican II

Thông tin luận văn “Tổ chức xứ, họ đạo Công giáo ở Hà Nội từ sau Công đồng Vatican II (1962-1965) đến nay” của HVCH Dương Văn Biên, chuyên ngành Tôn giáo học.

1. Họ và tên học viên: Dương Văn Biên

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 14 tháng 02 năm 1986

4. Nơi sinh: Thái Nguyên

5. Quyết định công nhận học viên số: 1355/2008/QĐ-XHNV-KH&SĐH ngày: 24/10/2008 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận văn: “Tổ chức xứ, họ đạo Công giáo ở Hà Nội từ sau Công đồng Vatican II (1962-1965) đến nay”.

8. Chuyên ngành: Tôn giáo học. Mã số: 60.22.90

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Quang Hưng – Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn – ĐHQG Hà Nội

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

Tìm hiểu khái quát về tổ chức Giáo hội Công giáo và một số đặc điểm của xứ, họ đạo Công giáo ở Hà Nội trước Công đồng Vatican II (1962-1965). Phân tích những đặc điểm cơ bản của xứ, họ đạo Công giáo ở Hà Nội từ sau Công đồng Vatican II (1962-1965) đến nay, trên hai phương diện chủ yếu là cơ cấu tổ chức và đời sống đạo của giáo dân. Từ đó đề xuất một số khuyến nghị cho công tác tôn giáo ở xứ, họ đạo Công giáo của các cấp chính quyền ở Hà Nội.

11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Có thể được ứng dụng cho công tác, hoạch định chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước, nghiên cứu Công giáo ở Việt Nam đặc biệt là tổ chức xứ, họ đạo Công giáo ở Hà Nội.

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Tổ chức giáo phận Hà Nội từ khi thành lập đến nay

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn:

INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name: Duong Van Bien

2. Sex: Male

3. Date of birth: 14/02/1986

4. Place of birth: Thai Nguyen Province

5. Admission decision number: 1355/2008. Dated: 24/10/2008

6. Changes in academic process: : None

7. Official thesis title: Organization of parishes in Catholic Church in Ha Noi from the Vatican Council II (1962-1965) up today.

8. Major: Philosophy

9. Code: 60.22.90

10. Supervisors: A.Prof. Dr. Nguyen Quang Hưng

Agency work: University of Social Sciences and Humanities – Hanoi National University

11. Summary of the findings of the thesis: Analysis of some characteristics of Catholic parishes in Ha Noi before the Vatican Council II (1962-1965). Then pointing out some basic characteristics of Catholic parishes in Ha Noi from the Vatican Council II (1962-1965) up today, on two aspects: Organization and faithful liftestyle of catholic believers. After that author proposed some religious works on parishes to authorities in Ha Noi.

12. Practical applicability: Can be used to document the religious policy of the Party and State of Vietnam and for the studing and research on Catholicism, especially Catholic Parishes in Ha Noi.

13. Further research directions: Organization of the Hanoi archdiocese since its establishment

14. Thesis – related publications: None