TTLV: Tư tưởng Hồ Chí Minh về con người và ý nghĩa của nó đối với việc xây dựng con người Việt Nam hiện nay

Thông tin luận văn “Tư tưởng Hồ Chí Minh về con người và ý nghĩa của nó đối với việc xây dựng con người Việt Nam hiện nay” của HVCH, chuyên ngành Chủ nghĩa xã hội khoa học.

1. Họ và tên học viên: Tạ Thị Mai Huệ

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 17/11/1983

4. Nơi sinh: Phú Thọ

5. Quyết định công nhận học viên số: 2551/2007/QĐ-XHNV-KH&SĐH ngày 02 tháng 11 năm 2007 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận văn: Tư tưởng Hồ Chí Minh về con người và ý nghĩa của nó đối với việc xây dựng con người Việt Nam hiện nay

8. Chuyên ngành: Chủ nghĩa xã hội khoa học

9. Mã số: 602285

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Đặng Thị Lan (Khoa Triết học, Trường Đại học khoa học Xã hội & Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội)

11. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

– Luận văn bước đầu tìm hiểu và hệ thống hoá các quan điểm của Hồ Chí Minh về con người

– Luận văn bước đầu chỉ ra việc xây dựng những phẩm chất cần có của con người Việt Nam hiện nay dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

– Luận văn có thể dùng làm tài liệu tham khảo phục vụ việc học tập và nghiên cứu các vấn đề như: Tư tưởng Hồ Chí Minh về con người, xây dựng con người Việt Nam hiện nay.

– Luận văn góp phần xây dựng bảng giá trị và phương pháp xây dựng con người Việt Nam hiện nay dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

– Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục

– Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa

– Tư tưởng Hồ Chí Minh vê vấn đề dân chủ

– Việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh với việc giáo dục đạo đức thanh niên hiện nay.

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không có.

INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Name: Ta Thi Mai Hue

2. Sex: Female

3. Date of Birth: 17/11/1983

4. Place of Birth: Phu Tho

5. Admission decision number: 2551/2007/QĐ-XHNV-KH&SĐH Dated: November 2nd 2007 signed by Rector of University of Social Science and Humanities, Vietnam National University, Hanoi.

6. Changes in academic process: None

7. Official thesis title: Ho Chi Minh ideology about human and its meaning in building Vietnam Human nowaday.

8. Major: Scientific Socialism

9. Code: 602285

10. Supervisors: Dr. Dang Thi Lan (Philosophy Faculty, University of Social Science and Humanities, Hanoi National University)

11. Summary of the findings of the thesis:

– Initally study and systemize the opinion of Ho Chi Minh about Human.

– Thesis initially points out how to form the necessary personalites of Vietnamese under the light of Ho Chi Minh ideology

12. Practical applicability:

– This thesis can be reference for study and research of : Ho Chi Minh ideology about Human, the forming of Vienamese personalities nowadays under the light of Ho Chi Minh ideology.

13. Further research directions:

– Ho Chi Minh ideology about education

– Ho Chi Minh ideology about legitimate state socialism

– Ho Chi Minh ideology about democracy

– The application of Hochi Minh ideology in educating morality for the youth nowadays.