TTLV: Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác vận động quần chúng và việc vận dụng tư tưởng đó trong giai đoạn hiện nay

Thông tin luận văn “Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác vận động quần chúng và việc vận dụng tư tưởng đó trong giai đoạn hiện nay” của HVCH Kiều Tô Hoài, chuyên ngành Hồ Chí Minh học.

1. Họ và tên học viên: Kiều Tô Hoài

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 24/01/1980

4. Nơi sinh: Tam Hưng – Thanh Oai – Hà Nội.

5. Quyết định công nhận học viên số: 1355/2008/QĐ-XHNV-KH&SĐH ngày 24/10/2008 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không.

7. Tên đề tài luận văn: Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác vận động quần chúng và việc vận dụng tư tưởng đó trong giai đoạn hiện nay.

8. Chuyên ngành: Hồ Chí Minh học; Mã số: 64 31 27.

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Phạm Văn Đức

Nơi công tác: Viện Triết học.

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

Luận văn trình bày hệ thống và khái quát nội dung cơ bản Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác vận động quần chúng, bao gồm:

Xây dựng, củng cố và phát triển khối đại đoàn kết toàn dân tộc;
Trách nhiệm của Đảng, chính quyền trong công tác vận động quần chúng;
Tuyên truyền, vận động và tổ chức quần chúng tham gia sự nghiệp cách mạng;
Yêu cầu đối với cán bộ làm công tác vận động quần chúng.
Luận văn trình bày khái quát thực trạng công tác vận động quần chúng ở nước ta trong thời gian vừa qua. Từ đó, luận văn đề xuất một số giải pháp nhằm tiếp tục vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác vận động quần chúng trong giai đoạn hiện nay, đó là:

Tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng và Nhà nước đối với công tác vận động quần chúng;
Củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc;
Một số vấn đề đặt ra đối với đội ngũ cán bộ, công chức trong việc thực hiện công tác vận động quần chúng;
Đẩy mạnh thực hiện công tác vận động quần chúng tham gia vào giải quyết khiếu nại, tố cáo.
11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không

INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name : Kieu To Hoai 2. Sex: Male

3. Date of birth: January 24th, 1980

4. Place of birth: Thanh Oai district – Ha Noi City

5. Admission decision number: 1355/2008/QĐ-XHNV-KH&SĐH.

Dated: 24/10/2008

6. Changes in academic process: (List the forms of change and corresponding times)

7. Official thesis title: Ho Chi Minh’s thought on public advocacy and use it in the present period

8. Major: The study of Ho Chi Minh 9. Code: 64 31 27

10. Supervisors: Ass. Prof. Dr. Pham Van Duc

11. Summary of the findings of the thesis:

Thesis presented system and generalized basic contents of Ho Chi Minh’s thought on public advocacy, including:

Build, consolidate and develop the great national unity;
The responsibility of the Party and government in mobilizing the masses;
Propagate, mobilize and organize mass participation in the revolutionary cause;
Requirements for cadre working in public advocacy.
Thesis presented the status generalized of mass movement in our country in recent times. Sine then, the thesis proposes a number of measures to further manipulate the Ho Chi Minh’s thought about mobilizing the masses in the present period, that is:

Continue to improve the leadership of the Party and State for public advocacy;
To consolidate and strengthen the great national unity;
Some question for staff and public servants in the performance of public advocacy;
Promote the work of mobilizing the masses to participate in the settlement of complaints and denunciations.
12. Practical applicability: None

13. Further research directions: None

14. Thesis-related publications: None