TTLV: Tư tưởng Hồ Chí Minh về giải phóng phụ nữ

Thông tin luận văn “Tư tưởng Hồ Chí Minh về giải phóng phụ nữ và việc vận dụng vào sự nghiệp đổi mới ở nước ta hiện nay” của HVCH Đoàn Anh Phượng, chuyên ngành Hồ Chí Minh học.

1. Họ và tên học viên: Đoàn Anh Phượng

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 04/11/1978

4. Nơi sinh: Tam Hợp – Bình Xuyên – Vĩnh Phúc

5. Quyết định công nhận học viên số: 1528/QĐ-XHNV-KH&SĐH ngày 14/10/2009 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc Gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận văn: Tư tưởng Hồ Chí Minh về giải phóng phụ nữ và việc vận dụng vào sự nghiệp đổi mới ở nước ta hiện nay

8. Chuyên ngành: Hồ Chí Minh học 9. Mã số: 60 31 27

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Lại Quốc Khánh – Phó Chủ nhiệm Khoa Khoa học Chính trị

11. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

Luận văn đã nghiên cứu làm rõ một số nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về giải phóng phụ nữ, cụ thể là đã làm rõ những quan điểm của Người về vai trò của phụ nữ, về sự cần thiết phải giải phóng phụ nữ và về những nội dung giải phóng phụ nữ.

Dưới ánh sáng của tư tưởng Hồ Chí Minh, luận văn đã nghiên cứu đề cập đến những thành tựu cũng như những mặt còn yếu kém trong công tác giải phóng phụ nữ ở nước ta hiện nay và những nguyên nhân khách quan và chủ quan của nó.

Luận văn đã nghiên cứu đề xuất một số giải pháp cơ bản nhằm đẩy mạnh hơn nữa sự nghiệp giải phóng phụ nữ ở nước ta hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh.

Kết quả của luận văn có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo cho việc nghiên cứu giảng dạy tư tưởng Hồ Chí Minh.

INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name: DOAN ANH PHUONG 2. Sex: Female

3. Date of birth: 04/11/1978

4. Place of birth: Tam Hop Village – Binh Xuyen district – Vinh Phuc province

5. Admission decision number: 1528/QĐ-XHNV-KH&SĐH Dated: 14/10/2009

6. Changes in academic process: None

7. Official thesis title: Ho Chi Minh’s Thoughts on women’s liberation and the application in Vietnam’s innovation at present

8. Major: Ho Chi Minh Studies 9. Code: 60 31 27

10. Supervisors: Ph.D Lai Quoc Khanh, Vice Dean, Faculty of Political Science

11. Summary of the findings of the thesis:

The research has studied and clarified some main contents of the thoughts of Ho Chi Minh about women liberation, his opinions on the role of women, the need of liberating women and the contents of women liberation.

Under the light of Ho Chi Minh’s thoughts, the research has mentioned both the achievements and weaknesses in the cause of women liberation in our country at present, and pointing out the objective and subjective reasons for these achievements and weaknesses.

The research has proposed some main solutions to facilitate the cause of women liberation in Vietnam at present in the direction of Ho Chi Minh thoughts.

The results of the research can be used as references for the study and teaching of Ho Chi Minh’s thoughts