TTLV: Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước của dân do dân vì dân

Thông tin luận văn “Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước của dân, do dân, vì dân với việc tiếp tục xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay” của HVCH Nguyễn Thị Lê Thảo, chuyên ngành Hồ Chí Minh học.

1. Họ và tên học viên: Nguyễn Thị Lê Thảo

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 23/ 03/ 1983

4. Nơi sinh: Thành phố Thái Nguyên

5. Quyết định công nhận học viên số:1528/QĐ-XHNV-KH&SĐH. Ngày 14 tháng 10 năm 2009 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận văn: Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước của dân, do dân, vì dân với việc tiếp tục xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay.

8. Chuyên ngành: Hồ Chí Minh học ; Mã số: 643127

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS Trần Ngọc Liêu, phòng đào tạo trường ĐHKHXH&NV Hà Nội.

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn: Luận văn sẽ là tài liệu tham khảo cho sinh viên chuyên ngành giáo dục công dân và là tài liệu tham khảo trong công tác xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền Việt Nam hiện nay.

INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name : Nguyen Thi Le Thao 2. Sex: Women

3. Date of birth: 23/ 03/ 1983 4. Place of birth: Thai Nguyen city

5. Admission decision number: 1528/QĐ-XHNV-KH&SĐ Dated 14/10/2009

6. Changes in academic process:

7. Official thesis title: Ho Chi Minh Thought on the state of the people, by the people, for the people to continue to build the rule of law socialist Vietnam today.

8. Major: Ho Chi Minh studies. 9. Code: 643127

10. Supervisors: Dr. Trần Ngọc Liêu, training room University of Social Sciences and Humanities

11. Summary of the findings of the thesis: thesis will be the reference for students of civic education and the references in building and improve the rule of law Vietnam today