TTLV: Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hoá mới

Thông tin luận văn “Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hoá mới trong thời kì 1945-1954” của HVCH Nguyễn Thanh Tùng, chuyên ngành Triết học.

1. Họ và tên học viên: Nguyễn Thanh Tùng

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 11/11/1982.

4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quyết định công nhận học viên số: 2551/2007/QĐ-XHNV-KH&SĐH ngày 02 tháng 11 năm 2007 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận văn: Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hoá mới trong thời kì 1945-1954

8. Chuyên ngành: Triết học; Mã số: 60 22 80

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Đặng Hữu Toàn (Viện Triết học – Viện Khoa học Xã hội Việt Nam)

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

– Luận văn bước đầu tìm hiểu và hệ thống hoá các quan điểm của Hồ Chí Minh về văn hoá.

– Luận văn góp phần làm rõ tư tưởng chỉ đạo của Người về xây dựng nền văn hoá mới của Việt Nam trong thời kì 1945-1954.

11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

– Luận văn có thể dùng làm tài liệu tham khảo phục vụ việc học tập và nghiên cứu các vấn đề như: Văn hoá học, tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hoá…

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

– Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hoá trước năm 1954.

– Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hoá trong những năm 1954-1969.

– Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hoá chính trị, văn hoá quân sự…

– Việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh để giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc ngày hôm nay.

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn:

– Cao Sơn Hoàng – Nguyễn Thanh Tùng (2009), Triết lí văn hoá chính trị trong di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh, Tạp chí Phát triển nhân lực, số 13.

– Tạ Thị Thìn – Nguyễn Thanh Tùng (2009), Về định nghĩa văn hoá của Hồ Chí Minh, Tạp chí Phát triển nhân lực, số 15.

INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name: Nguyen Thanh Tung

2. Sex: Nam

3. Date of birth: 11/11/1982

4. Place of birth: Hà Nội

5. Admission decision number: 2551/2007/QĐ-XHNV-KH&SĐH Dated: November 2, 2007 signed by Rector of the University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi.

6. Changes in academic process: None

7. Official thesis title: Ho Chi Minh’s thought on the new culture in the stage of 1945-1954.

8. Major: Philosophy

9. Code: 60 22 80

10. Supervisor: Associate Professor, doctor Dang Huu Toan (Institute of Philosophy, Vietnam Academy of Social Sciences)

11. Summary of the findings of the thesis:

– The thesis initially gets to know and systematizes Ho Chi Minh’s viewpoints on culture.

– The thesis also significantly contributes to making clear Ho Chi Minh’s guiding thought on building up the Vietnamese culture in the 1945-1954 stage.

12. Practical applicability:

– The thesis can be used for references in service to lectures and researches such as: Culture studies, Ho Chi Minh’s thought on culture,…

13. Further research directions:

– Ho Chi Minh’s thought on culture in the before -1954 periods.

– Ho Chi Minh’s thought on culture in the years of 1954-1969.

– Ho Chi Minh’s thought on the political culture, military culture,…

– Application of Ho Chi Minh’s thought to make contributions to preserving and upholding the Vietnamese cultural identity in the present revolution cause in Vietnam.

14. Thesis-related publications:

– Cao Son Hoang, Nguyen Thanh Tung (2009), Political culture philosophy in president Ho Chi Minh’s Testament, Journal of Human resource Development, No 13.

– Ta Thi Thin, Nguyen Thanh Tung (2009), Upon Ho Chi Minh’s culture definition, Journal of Human resource Development, No 15.