TTLV: Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng con người mới và vận dụng của Đảng CSVN

Thông tin luận văn “Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng con người mới và vận dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong công cuộc đổi mới ở nước ta hiện nay” của HVCH Cao Sơn Hoàng, chuyên ngành Triết học.

1. Họ và tên học viên: Cao Sơn Hoàng

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 15/11/1972

4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quyết định công nhận học viên số: 2551/2007/QĐ-XHNV-KH&SĐH ngày 02 tháng 11 năm 2007 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận văn: “Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng con người mới và vận dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong công cuộc đổi mới ở nước ta hiện nay”

8. Chuyên ngành: Triết học; Mã số: 60 22 80

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Nguyễn Thuý Vân (Khoa Triết học – Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội)

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

– Luận văn bước đầu tìm hiểu và hệ thống hoá các quan điểm của Hồ Chí Minh về xây dựng con người mới.

– Luận văn góp phần làm rõ sự vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng con người mới của Đảng cộng sản Việt Nam trên phương diện lí luận trong công cuộc đổi mới ở nước ta hiện nay.

11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

– Luận văn có thể dùng làm tài liệu tham khảo phục vụ việc học tập và nghiên cứu vấn đề xây dựng con người mới trong tư tưởng Hồ Chí Minh. Đồng thời, luận văn cũng có giá trị làm tài liệu phục vụ cho các nhà quản lí hoạch định chính sách xây dựng và phát triển con người.

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng đội ngũ cán bộ Ngành Cơ yếu Việt Nam thời kì công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn:

– Cao Sơn Hoàng – Nguyễn Thanh Tùng (2009), Triết lí văn hoá chính trị trong di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh, Tạp chí Phát triển nhân lực, số 13.

INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name: Cao Son Hoang

2. Sex: Male

3. Date of birth: November 15, 1972

4. Place of birth: Hanoi

5. Admission decision number: 2551/2007/QĐ-XHNV-KH&SĐH Dated November 2, 2007 signed by Rector of the University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi.

6. Changes in academic process: None

7. Official thesis title: Ho Chi Minh’s Thoughts of building up a new type of people and the application of Ho Chi Minh’s Thoughts of Vietnamese Communist Party in Vietnam’s innovation process.

8. Major: Philosophy Code: 60 22 80

9. Supervisor: Associate Professor, Dr Nguyen Thuy Van (Philosophy Department, University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi)

10. Summary of the finding of the thesis:

– The thesis initially gets to know and systematizes Ho Chi Minh’s viewpoints on building up a new type of people.

– The thesis contributes to clarifying theoretically the Comunist Party of Vietnam’s application on Ho Chi Minh’s thoughts of building up a new type of people in the innovation process of Vietnam.

11. Practical applicability:

– The thesis is usable as reference for studying and researching on building up a new type of people in Ho Chi Minh’s Thoughts as well as for building the human resource development policies…

12. Further research directions:

– Application of Ho Chi Minh’s Thoughts in building the human resources for Vietnam Information Security sector.

13. Thesis-related publications:

– Cao Son Hoang, Nguyen Thanh Tung (2009), The philosophy paradgma of Political culture in President Ho Chi Minh’s Testament, Journal of Human resource Development, No 13.