TTLV: Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng, phát huy vai trò của đội ngũ trí thức và sự vận dụng trong thời kì Đổi mới

Thông tin luận văn “Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng, phát huy vai trò của đội ngũ trí thức và sự vận dụng trong thời kì Đổi mới” của HVCH Hoàng Thị Thuận, chuyên ngành Hồ Chí Minh học.

1. Họ và tên học viên: Hoàng Thị Thuận

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 01/01/1986

4. Nơi sinh: Vũ Lạc – Kiến Xương – Thái Bình

5. Quyết định công nhận học viên số: 1355/2008/ QĐ-XHNV-KH&SĐH, ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không có

7. Tên đề tài luận văn: Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng, phát huy vai trò của đội ngũ trí thức và sự vận dụng trong thời kì Đổi mới

8. Chuyên ngành: Hồ Chí Minh học; Mã số: 60 31 27

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Lại Quốc Khánh – Bộ môn Khoa học Chính trị – Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia hà Nội.

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Danh mục tài liệu tham khảo, nội dung luận văn gồm hai chương:

Chương 1: Cơ sở hình thành và nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng, phát huy vai trò của đội ngũ trí thức

Trong chương này tác giả tập trung trình bày các vấn đề sau đây:

– Những giá trị tư tưởng, truyền thống dân tộc; tinh hoa văn hoá nhân loại; kinh nghiệm cách mạng thực tiễn Việt Nam và thế giới mà Hồ Chí Minh đã kế thừa, phát triển trong xây dựng tư tưởng của mình.

– Quan niệm của Hồ Chí Minh về trí thức, trong đó Người đề cập tới tiêu chuẩn, phẩm chất, con đường đào tạo trí thức.

– Nội dung các quan điểm của Hồ Chí Minh về xây dựng, phát huy vai trò của đội ngũ trí thức.

Chương 2: Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức trong thời kì đổi mới

Chương này tác giả tập trung đi sâu phân tích các vấn đề sau đây:

– Thực trạng xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức từ năm 1986 đến nay, trong đó trình bày: quan điểm của Đảng; chính sách của Nhà nước; thành tựu, hạn chế và nguyên nhân.

– Một số kiến nghị đối với Đảng, Nhà nước, bản thân đội ngũ trí thức nhằm nâng cao chất lượng công tác xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức trong thời kì đổi mới.

11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Luận văn có thể là tài liệu tham khảo để nghiên cứu về trí thức nói chung; học tập và giảng dạy tư tưởng Hồ Chí Minh về con người, đại đoàn kết dân tộc.

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

– Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức trong xây dựng mô hình người trí thức thời kì hội nhập quốc tế.

– Những biện pháp phát huy vai trò của đội ngũ trí thức trong thời kì hội nhập.

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn:

– Hồ Chí Minh (1976), Về vấn đề trí thức và cách mạng, Nxb Sự thật, Hà Nội

– Trần Đương (2005), Bác Hồ với nhân sĩ, trí thức, Nxb Thông tấn, Hà Nội

– TS. Văn Thị Thanh Mai (2010), Hồ Chí Minh trong trái tim trí thức và văn nghệ sĩ, Nxb CTQG, Hà Nội

INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name: Hoang Thi Thuan

2. Sex: Female

3. Date of birth: 01/01/1986

4. Place of birth: Thai Binh province

5. Admission decision number: 1355/2008/QĐ-XHNV-KH&SĐH, dated 24/10/2008 of the Rector of University of Social Sciences and Humanities

6. Changes in academic process: None

7. Official thesis title: Ho Chi Minh ideology on building and promoting the role of intelligence cadre and application in innovation period.

8. Major: Ho Chi minh education Code: 60 31 27

9. Supervisors: Dr. Lai Quoc Khanh – Political science department – University of Social Sciences and Humanities.

10. Summary of the findings of the thesis:

Besides the introduction, conclusion, references, the content of the thesis concludes two chapters:

Chapter 1: Foundation basis and the content of Ho Chi Minh ideology on building and promoting the role of intelligence cadre.

In this chapter, the writer focuses on the following issues:

– Ideology value, ethnic tradition, the elite of human culture, the experience of real revolution of Vietnam and the world that Ho Chi Minh achieved and developed in his ideology.

– The concept of Ho Chi Minh on intelligence mentioning human quality standard, intelligence training path.

– The content of Ho Chi Minh ideology on building and promoting the role of intellectual cadre.

Chapter 2: Applying Ho Chi Minh ideology on building and promoting the role of intellectual cadre in innovation period.

In this chapter, the writer focuses on the following issues:

– The real building and promoting the role of intelligence cadre from 1986 up to now mentioning the concept of the Party, the policy of the State, achievement, limitation and reasons.

– Some petitions towards the Party, the State and the intelligence cadre in order to improve the quality of building and promoting the role of intelligence cadre in innovation period.

11. The possibility of application in practical: The thesis may use as the reference to research the intelligence in general: studying and lecturing Ho Chi Minh ideology on human beings, solidarity.

12. Further research directions, if any:

– Applying Ho Chi Minh ideology on building and promoting the role of the intelligence cadre in building new model of intelligence in international integration period.

– Methods to promote the intelligence cadre in integration period.

13. Thesis-related publications:

– Ho Chi Minh (1976): Intelligence and revolution issues, The Truth Publisher, Hanoi

– Tran Duong (2005): Ho Uncle with human beings, intelligence, News Publisher, Hanoi

– Doctor Van Thi Thanh Mai (2010): Ho Chi Minh in the heart of intelligence and artists, National Politics Publisher, Hanoi.