TTLV: Tư tưởng Nguyễn An Ninh về văn hoá, chính trị, tôn giáo

Thông tin luận văn “Tư tưởng Nguyễn An Ninh về văn hoá, chính trị, tôn giáo” của HVCH Lê Thị Mận, ngành Triết học.

1. Họ và tên học viên: Lê Thị Mận

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 05/06/1986

4. Nơi sinh:Nam Tiến, Nam Trực, Nam Định

5. Quyết định công nhận học viên số: 1355/2008/QĐ-XHNV-KH&SĐH, ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận văn: Tư tưởng Nguyễn An Ninh về văn hoá, chính trị, tôn giáo

8. Chuyên ngành: Triết học; Mã số: 62 22 80 05

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Đỗ Thị Hoà Hới, công tác tại khoa Triết học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

– Luận văn chỉ ra các tiền đề cụ thể và sâu sắc hơn dẫn tới hình thành tư tưởng của Nguyễn An Ninh.

– Luận văn hệ thống hoá, góp phần làm rõ và phân tích sâu hơn nội dung tư tưởng về lĩnh vực văn hoá, chính trị, tôn giáo của ông để từ đó chỉ ra vai trò, đóp góp của Nguyễn An Ninh trong tiến trình lịch sử tư tưởng Việt Nam nửa đầu thế kỉ XX.

11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Luận văn có thể được sử dụng làm tài liệu tham khảo phục vụ nghiên cứu, học tập lịch sử tư tưởng Việt Nam đầu thế kỉ XX.

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Tư tưởng Nguyễn An Ninh về giáo dục, về ngôn ngữ, giải phóng phụ nữ…

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không

INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name: Le Thi Man

2. Sex: Female

3. Date of birth: 05 June 1986

4. Place of birth: Nam Dinh

5. Admission decision number: 1355/2008/QĐ-XHNV-KH&SĐH, Dated 10/24/2008

6. Changes in academic process: None

7. Official thesis title: Nguyen An Ninh’s thoughts about culture, politics, religion

8. Major: Philosophy

Code: 60 22 80

9.Supervisors: Associate Professor, Dr Do Thi Hoa Hoi (Philosophy Department, Universty of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi)

10. Summary of the findings of the thesis:

– The thesis shows the detailed and more dramatic premise constituting Nguyen An Ninh’s thoughts.

– The thesis systemizes, clarifies and analyse more dramatically Nguyen An Ninh’s thoughts about culture, politics, religion to point out the his role, contributions in VietNam’s thoughts developing process in the first haft of 19th century

11. Practical applicability, if any: Thesis can be the reference document for research, studying on VietNam’s thought history of the 19th early century.

12. Further research directions, if any: Nguyen An Ninh’s thoughts about education, language, women’s liberation

13. Thesis-related publications: None