TTLV: Tư tưởng thân dân trong lịch sử tư tưởng Việt Nam đến đầu thế kỉ XX

Thông tin luận văn “Tư tưởng thân dân trong lịch sử tư tưởng Việt Nam đến đầu thế kỉ XX” của HVCH Trần Thị Hương, chuyên ngành Triết học.

1. Họ và tên học viên: Trần Thị Hương

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 17/07/1986

4. Nơi sinh: Nghĩa Phong – Nghĩa Hưng – Nam Định

5. Quyết định công nhận học viên số: số 1528/QĐ-XHNV-KH&SĐH ngày 14/10/2009 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không có.

7. Tên đề tài luận văn: Tư tưởng thân dân trong lịch sử tư tưởng Việt Nam đến đầu thế kỉ XX

8. Chuyên ngành: Triết học; 9. Mã số: 60.22.03.01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS. TS Lê Thị Lan – Viện Khoa học Xã hội Việt Nam.

11. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

Lịch sử đã chỉ rõ những cuộc chiến tranh yêu nước thắng lợi đều là những cuộc chiến tranh nhân dân, phát huy được sức mạnh tinh thần và vật chất tiềm tàng của toàn dân. Chúng ta càng thấy sâu sắc hơn chân lí ấy trong quá trình nghiên cứu, tìm hiểu tư tưởng thân dân trong lịch sử tư tưởng Việt Nam đến đầu thế kỉ XX. Có thể thấy, việc nhận thức về vai trò, sức mạnh của dân chúng đối với sự tồn vong, phát triển của mỗi quốc gia, dân tộc và định ra những đường lối chính trị, chính sách xã hội tiến bộ theo hướng thân dân là một quá trình lâu dài trong lịch sử tư tưởng Việt Nam. Quá trình này đi từ sự kế thừa các nhân tố dân chủ mầm mống trong xã hội cổ đại, kết hợp với tư tưởng thân dân trong Nho giáo tới sự ý thức và tầm cao lí luận làm nên một truyền thống lí luận chính trị tiến bộ trong lịch sử tư tưởng dân tộc. Điển hình của truyền thống đó là các nhà tư tưởng như: Trần Quốc Tuấn, Nguyễn Trãi, Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh và Hồ Chí Minh – linh hồn của Đảng cộng sản Việt Nam.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Luận văn làm sáng tỏ những giá trị của tư tưởng thân dân trong lịch sử dựng nước và ý nghĩa của nó đối với việc xác lập quan điểm “lấy dân làm gốc” của Đảng và chính phủ nhằm phát huy mạnh mẽ vai trò của quần chúng nhân dân trong xây dựng và phát triển đất nước giai đoạn hiện nay.

Luận văn có thể dùng làm tài liệu tham khảo trong việc nghiên cứu và giảng dạy bộ môn: Lịch sử tư tưởng triết học Việt Nam. Bên cạnh đó, luận văn giúp cho đội ngũ cán bộ đảng viên, các cấp uỷ Đảng và chính quyền thấm nhuần hơn nữa quan điểm “lấy dân làm gốc” của Đảng và phát huy mạnh mẽ vai trò tích cực của quần chúng nhân dân trong sự nghiệp đổi mới hiện nay.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Nghiên cứu sâu hơn về tư tưởng thân dân trong lịch sử tư tưởng Việt Nam.

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không có.

INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name: Tran Thi Huong; 2. Gender: Female

3. Date of birth: 17/07/1986; 4. Place of birth: Nghia Phong – Nghia Hung – Nam Đinh.

5. Admission decision number: 1528/QĐ-XHNV-KH&SĐH dated 14/10/2009 of Rector of University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University – Hanoi.

6. Changes in the academic process: no change.

7. Thesis name: Thoughts of ‘close people’ in Historical thoughts of Vietnam until the early twentieth century.

8. Major: Philosophy; 9. Code: 60.22.03.01.

10. Instructor: Associate Prof. PhD. Le Thi Lan – Institute of Social Sciences Information

11. Summary of the findings of the thesis: History has shown clearly that the victories won of patriotic wars were people’s wars, which promoted moral strength and physical potential of the whole people. The more we see the deeper the truths in research and finding out process about the ‘close people’ thoughts in the history of thoughts in Vietnam until the early twentieth century. It can be seen, the perception of the role and power of people to survival and development of each country, nation and determination of political line, social policy’ progress towards ‘close people’ are a long process in historical thoughts of Vietnam. This process begun at inheritance of democratic factors in ancient society and combining with the thoughts of ‘close people’ of Confucianism to consciousness and heights of theories to create a traditional advanced political theory in the history of the national thoughts. The typical thinkers that tradition, such as Tran Quoc Tuan, Nguyen Trai, Phan Bọi Chau, Phan Chau Trinh and Ho Chi Minh – the soul of the Communist Party of Vietnam.

12. Practical applicability, if any: Thesis contributed to elucidating the values of thoughts of ‘close people’ in the history of founding the country and its significance for the establishment of the concept of “taking the people as the basic of all” of the Party and government in order to promote the role of population in the construction and development of the country in the current period.

Thesis can be used as reference material in research and teaching of History of Vietnamese Philosophical Thought. In addition, thesis can help staff members, Party committees and governments to be imbrued with the concept of “taking the people as the basic of all” of the Party and promote the positive role of the masses in the innovation nowadays.

13. Implications for the further research: Further research on the thoughts of ‘close people’ in the history of Vietnamese thoughts.

14. Thesis-related publications: None