TTLV: Vai trò của Phật giáo trong đời sống chính trị ở Việt Nam thời Lí – Trần (1009-1400)

Thông tin luận văn “Vai trò của Phật giáo trong đời sống chính trị ở Việt Nam thời Lí – Trần (1009-1400)” của HVCH Nguyễn Thị Tâm, chuyên ngành Chính trị học.

1. Họ và tên học viên: Nguyễn Thị Tâm

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 7/5/1980

4. Nơi sinh: Tuyên Quang

5. Quyết định công nhận học viên cao học số: 1355/2008/QĐ-XHNV-KH&SĐH ngày: 24/10/2008 của Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: chuyển từ chuyên ngành Hồ Chí Minh học sang ngành Chính trị học.

7. Tên đề tài luận văn: Vai trò của Phật giáo trong đời sống chính trị ở Việt Nam thời Lí – Trần (1009-1400).

8. Chuyên ngành: Chính trị học

9. Mã số: 60 31 20

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Phạm Hồng Tung, hiện công tác tại: Đại học Quốc gia Hà Nội.

11. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

Luận văn đã tập trung làm rõ 4 vai trò của Phật giáo trong đời sống chính trị ở Việt Nam thời Lí – Trần. Cụ thể như sau:

+ Làm rõ vai trò của Phật giáo trong tư tưởng chính trị thời Lí –Trần.

+ Làm rõ vai trò của Phật giáo trong vấn đề đào tạo đội ngũ quan lại.

+ Làm rõ vai trò của Phật giáo trong văn hoá chính trị ở Việt Nam.

+ Làm rõ vai trò của Phật giáo trong việc tạo ra sự đồng thuận cao trong xã hội.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn

– Kết quả nghiên cứu của Luận văn có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo phục vụ cho việc nghiên cứu, giảng dạy, học tập môn Lịch sử chính trị Việt Nam.

– Làm tài liệu tham khảo cho các cơ quan lãnh đạo, quản lí và các cơ quan chức năng trong quá trình hoạch định chủ trương, chính sách kinh tế, chính trị, xã hội theo hướng tạo ra một xã hội đồng thuận, hoà mục.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

– Vai trò của Phật giáo trong đời sống tâm linh của xã hội Việt Nam hiện đại.

INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name : Nguyễn Thị Tâm

2. Sex: Female

3. Date of birth: 7/5/1980

4. Place of birth: Tuyen Quang – Vietnam

5. Admission decision number: 1355/2008/QĐ-XHNV-KH&SĐH, granted on 24/10/2008 by the rector of the College of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi.

6. Changes in academic process: Shift from Ho Chi Minh studies to political studies.

7. Official thesis title: The Role of Buddhism in political activities in Vietnam in the Li – Tran Dynasties (1009-1400)

8. Major: Political Studies

9. Code: 60 31 20

10. Supervisor: Associate Professor – Doctor Pham Hong Tung, who is now working in Vietnam National University, Hanoi.

11. Summary of thesis findings: The focus of the thesis is on the clarification of the 4 main roles of Buddhism in political respects in Vietnam in the Li – Tran dynasties, namely:

The role of Buddhism in political ideology in the Li -Tran.
The role of Buddhism in the training of political bureaucrats in the Li – Tran.
The role of Buddhism in the political culture.
The role of Buddhism in creating high consensus in society.

12. Applicability: The thesis research can serve as a reference for:

The teaching and learning of the subject of political history of Vietnam.
The planning and development of social, political, and economic policies towards a united society of high consensus.

13. Further research direction:

The role of Buddhism in spiritual activities in modern Vietnamese society.