TTLV: Vai trò của Phật giáo trong đời sống văn hoá tinh thần VN

Thông tin luận văn “Vai trò của Phật giáo trong đời sống văn hoá tinh thần Việt Nam (qua triều đại Trần)” của HVCH Nguyễn Thuý Thơm, chuyên ngành Tôn giáo học.

1. Họ và tên học viên: Nguyễn Thuý Thơm

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 05/05/1968

4. Nơi sinh: Nam Dinh

5. Quyết định công nhận học viên số: 2551/2007/QĐ/XHNV/SĐH ngày: 02/11/2007 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

7. Tên đề tài luận văn: “Vai trò của Phật giáo trong đời sống văn hoá tinh thần Việt Nam (qua triều đại Trần)”.

8. Chuyên ngành: Tôn giáo học. Mã số: 60.22.90

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS.TS. Nguyễn Hữu Vui – Trường Đại học KHXH&NV – ĐHQGHN

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn: Luận văn phân tích vai trò của Phật giáo trong đời sống văn hoá tinh thần Việt Nam (qua triều đại Trần: 1225 -1400) trên một số khía cạnh như: vai trò của Phật giáo trong lĩnh vực văn hoá tư tưởng, vai trò của Phật giáo trong lĩnh vực văn hoá tín ngưỡng và đạo đức lối sống, để từ đó rút ra một số khuyến nghị nhằm giữ gìn và phát huy giá trị văn hoá Phật giáo triều Trần trong đời sống văn hoá tinh thần Việt Nam hiện nay.

11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Có thể làm tài liệu cho công tác hoạch định chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước.

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Không

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn:

1. Suy nghĩ về vai trò “Hộ Quốc, An dân” của Phật giáo trong lịch sử Việt Nam, Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo, Số 08, năm 2010

2. Chùa Diên Phúc với nghìn năm văn hiến, Tạp chí Khuông Việt, số 11, năm 2010.

INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name : Nguyen Thuy Thom

2. Sex: Female

3. Date of birth: 05/05/1968

4. Place of birth: Nam Dinh

5. Admission decision number: 2551/2007/QĐ/XHNV/SĐH Dated: 02/11/2007

6. Changes in academic process:

7. Official thesis title: The role of Buddhism in the cultural and spiritual life of Vietnam (the reign of Tran: 1225-1400)

8. Major: Religious

9. Code: 60.22.90

10. Supervisors: Prof. Dr. Nguyen Huu Vui – University of Social Sciences and Humanities

11. Summary of the findings of the thesis: This thesis analyzes the role of Buddhism in the spiritual and cultural life of Vietnam (the reign of Tran: 1225 -1400) on some aspects such as the role of Buddhism in the field of cultural ideology, the role Buddhism in the field of cultural beliefs and moral way of life, from which to draw a number of recommendations aimed at preserving and promoting cultural values of Buddhism Tran Dynasty in the cultural life of the spirit of Vietnam today .

12. Practical applicability, Able to document the religious policy of the Party and State.

13. Further research directions:

14. Thesis-related publications: None

1. Thinking about the role of “Ho Quoc, An’s” history of Buddhism in Vietnam, Journal of Religious Studies, No. 08, 2010

2. Phuc Dien temple with thousand years of civilization, Khuong Viet Journal, No. 11, 2010.