TTLV: Vấn đề xoá đói giảm nghèo ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế

Thông tin luận văn “Vấn đề xoá đói giảm nghèo ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế” của HVCH Vũ Thị Thanh Thuỷ, chuyên ngành Quan hệ Quốc tế.

1. Họ và tên học viên: Vũ Thị Thanh Thuỷ

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh 19/02/1987

4. Nơi sinh: Ninh Bình

5. Quyết định công nhận học viên số: 1528/QĐ–XHNV-KH&SĐH Ngày 14 tháng 10 năm 2009 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận văn: Vấn đề xoá đói giảm nghèo ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế

8. Chuyên ngành: Quan hệ quốc tế; Mã số: 60 31 40

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Vũ Hùng Cường. Viện Khoa học xã hội Việt Nam

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn: Với đề tài: “Vấn đề xoá đói giảm nghèo ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế”, trong quá trình nghiên cứu luận văn đã đạt được các kết quả sau đây:

Một là, Tổng thuật một số khái niệm cơ bản về nghèo đói; khái quát tình hình nghèo đói trên thế giới, tác động của hội nhập quốc tế và vai trò của các tổ chức quốc tế đến phát triển kinh tế – xã hội và xoá đói giảm nghèo trên thế giới; nghiên cứu kinh nghiệm xoá đói giảm nghèo của các nước khu vực và rút ra bài học cho Việt Nam.

Hai là, Phân tích toàn diện tình hình đói nghèo tại Việt Nam từ năm 1998 đến nay, đánh giá những thành công và hạn chế của các chương trình, chính sách xoá đói giảm nghèo của Việt Nam giai đoạn này. Đặc biệt, luận văn phân tích sâu tác động của hội nhập quốc tế và vai trò của các chương trình hỗ trợ của các quốc gia, tổ chức quốc tế đến công cuộc xoá đói giảm nghèo ở Việt Nam giai đoạn vừa qua.

Ba là, Luận văn phân tích rõ những đặc điểm của bối cảnh mới, những thuận lợi, khó khăn, cơ hội, thách thức đối với công cuộc xoá đói giảm nghèo ở Việt Nam trong bối cảnh mới từ đó đặt ra yêu cầu, mục tiêu và đề xuất một số khuyến nghị, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả các hoạt động xoá đói giảm nghèo ở Việt Nam trong giai đoạn đẩy mạnh hội nhập quốc tế.

11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Từ các kênh tác động của hội nhập quốc tế đến công cuộc xoá đói giảm nghèo của Việt Nam đã được phân tích khá sâu trong luận văn, các nhà hoạch định chính sách có cơ sở và luận cứ để ban hành các giải pháp chính sách nhằm ngăn chặn rủi ro và hạn chế tác động tiêu cực, thúc đẩy và tranh thủ các tác động tích cực trong quá trình thiết kế, triển khai các chương trình, chính sách xoá đói giảm nghèo ở Việt Nam trong quá trình đẩy mạnh hội nhập quốc tế. Những yêu cầu và mục tiêu đối với công tác xoá đói giảm nghèo trong bối cảnh mới được trình bày trong luận văn, đặc biệt là cách tiếp cận mới đối với nghèo đói trong bối cảnh mới là hết sức quan trọng để các chương trình, chính sách xoá đói giảm nghèo ở Việt Nam trong giai đoạn tới thực sự phát huy tác dụng và phù hợp với tình hình thực tiễn.

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Tiếp tục nghiên cứu sâu tác động của hội nhập quốc tế đến xoá đói giảm nghèo tại Việt Nam trong thời gian tới.

INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name: Vu Thi Thanh Thuy 2. Sex: Female

3. Date of birth: 19/02/1987

4. Place of birth: Ninh Binh

5. Admission decision number: 1528/2009/QĐ-XHNV-KH&SĐH Dated October 14th 2009 by the Rector of University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi

6. Changes in academic process: None

7. Official thesis title: The issue of poverty reduction in Vietnam in the context of international integration

8. Major: International Relations. Code: 60 31 40

9. Supervisor: Dr. Vu Hung Cuong. Vietnam Academy of Social Sciences

10. Summary of the finding of the thesis: With title: “The issue of poverty reduction in Vietnam in the context of international integration”, the findings obtained during research progress are as follows:

Firstly, overviews some basic issues of poverty, situation of poverty in the world, analyzes the impact of international integration and the role of international organizations to socio-economic development and poverty in the world, studies experiences on poverty reduction of some coutries in the region and draws lessons for Vietnam.

Secondly, analyzes situation of poverty in Vietnam from 1998 to present, assesses the successes and limitations of the poverty reduction programs and policies in Vietnam during this period. Especially, the thesis analyzes the impact of international integration and the role of the support programs of some countries and international organizations to poverty reduction in Vietnam during this period.

Thirdly, the thesis analyzes new context, the strengthens, weaknesses, opportunities and threatens to poverty reduction in Vietnam in the new context, from which to set some requirements and objectives of poverty reduction, and proposes some recommendations and solutions to improve the efficiency of poverty reduction in Vietnam in the period of promoting international integration.

11. Practical applicability, if any: From the impact of international integration to poverty reduction in Vietnam, that is deeply analyzed in the thesis, policy makers have background to issue policies to minimize the risk and negative impacts, promote and enlise the positive impacts in the process of designing and developing the poverty reduction programs and policies in Vietnam in the context of promoting international integration. The requirements and objectives of poverty reduction in the new context that is presented in the thesis, especially the new methods of approach to poverty in the new context are very important in order to make the poverty reduction programs and policies in Vietnam in the next period promote their impacts and appropriate with practice.

12. Further research directions, if any: To further study the impact of international integration to poverty alleviation in Vietnam in the near future.