TTLV: Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về con người và chiến lược “trồng người”

Thông tin luận văn “Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về con người và chiến lược ‘trồng người’ trong thời kì đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước (1991 -2011)” của HVCH Phạm Thị Bích Ngọc, chuyên ngành Hồ Chí Minh học.

1. Họ và tên học viên: Phạm Thị Bích Ngọc

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 02/11/1972

4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quyết định công nhận học viên số: 1528/QĐ – XHNV – KH&SĐH ngày: 14/10/2009 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận văn: Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về con người và chiến lược “trồng người” trong thời kì đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước (1991 -2011)

8. Chuyên ngành: Hồ Chí Minh học; 9. Mã số: 60 31 27

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Bá Linh, Học viện chính trị – hành chính quốc gia Hồ Chí Minh

11. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

– Luận văn góp phần hệ thống hoá những nội dung cơ bản của Hồ Chí Minh về con người và chiến lược “trồng người”, giá trị của những quan điểm đó.

– Luận văn cũng đã góp phần làm rõ thực trạng chiến lược “trồng người” trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, chủ yếu từ năm 1991 đến năm 2011.

– Luận văn đề xuất một số giải pháp cơ bản nhằm góp phần nhỏ vào phát triển sự nghiệp giáo dục – đào tạo hiện nay dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh.

Với những kết quả đạt được, luận văn có thể dùng làm tài liệu tham khảo trong việc giảng dạy và nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Không

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Không

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không

INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name: Pham Thi Bich Ngoc 2. Sex: Female

3. Date of birth: 2th November 1972 4. Place of birth: Ha Noi

5. Admission decision number:1528/2009/QĐ-XHNV-KH&SĐH, dated

14/10/2009 of the Rector of University of Social Sciences and Humanities

6. Changes in academic process: None

7. Official thesis title: The use of Ho Chi Minh ideology about human and education strategy in the speed up period of the industrialization and modernization of the country ( 1991 -2011)

8.Major: Ho Chi Minh education Code: 60 31 27.

10. Supervisors: Associate Professor, Dr Nguyen Ba Linh, Ho Chi Minh National Academy of Politics

11. Summary of the findings of the thesis:

The thesis helps systemize the basic contents of Ho Chi Minh ideology about human and the education strategy as well as the values that point of view.

The thesis helps clarify the face of education strategy in the speed up period of the country’s industrialization and modernization, mainly from 1991 to 2011.

The thesis promotes some basic solutions for the development of the training and the achievement of the thesis, it can be used as supplementary material for the teaching and the research into Ho Chi Minh ideology.

12. Practical applicability, if any: N/A

13. Further research directions, if any: N/A

14. Thesis-related publications: N/A