TTLV: Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận ở Việt Nam hiện nay

Thông tin luận văn “Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận ở Việt Nam hiện nay” của HVCH Mai Thị Bích Ngọc, chuyên ngành Chủ nghĩa xã hội khoa học.

1. Họ và tên học viên: Mai Thị Bích Ngọc

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 09/03/1987

4. Nơi sinh: Quỳnh Xá, Quỳnh Phụ, Thái Bình

5. Quyết định công nhận học viên số: Không rõ

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận văn: Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận ở Việt Nam hiện nay

8. Chuyên ngành: Chủ nghĩa xã hội khoa học ; Mã số 60 22 03 08

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS. TS Nguyễn Thanh Tuấn

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

+) Luận văn đã trình bày khái quát nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận.

+) Luận văn đã nêu được ý nghĩa của việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận trong giai đoạn hiện nay.

+) Luận văn đã khái quát những thành tựu và hạn chế của công tác dân vận ở nước ta trong gian qua; chỉ rõ nguyên nhân của những thành tựu và hạn chế trong việc vận dụng tư tưởng trên đồng thời đưa ra một số giải pháp nhằm góp phần thực hiện có hiệu quả công tác dân vận ở nước ta trong thời gian tới.

INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name : Mai Thi Bich Ngoc 2. Sex: Female

3. Date of birth: 07/ 03/ 1987 4. Place of birth: Quynh Xa, Quynh Phu, Thai Binh

5. Admission decision number: University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University Hanoi Dated June 2010

6. Changes in academic process:

7. Official thesis title: Transport of Ho Chi Minh ideology on public relations work in Vietnam nowaday.

8. Major: Scientific socialism 9. Code: 60 22 03 08

10. Supervisors: Vice professor, doctor Nguyen Thanh Tuan
+) Thesis presents the concept of content about the Ho Chi Minh thoughts in mobilizing the people.
+) Thesis presents the significance of the application of Ho Chi Minh ideology on public relations in the current period.

+) Thesis presents the success and limit in mobilizing in our country in the last time, clearly showed reasons of the success and limit of the application of the above ideas as well as give some solution to contribute to perform effectively in mobilizing in our country in the coming time.