TTLV: Xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên trách công tác tổ chức Đảng ở Hà Tĩnh

Thông tin luận văn “Xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên trách công tác Tổ chức Đảng ở Hà Tĩnh trong giai đoạn hiện nay” của HVCH Nguyễn Văn Danh, chuyên ngành Chính trị học.

1. Họ và tên học viên: Nguyễn Văn Danh

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 15/8/1967.

4. Nơi sinh: Sơn Giang – Hương Sơn – Hà Tĩnh

5. Quyết định công nhận học viên số: 2102/2011/QĐ-XHNV-SĐH, ngày 01/11/2011 của Hiệu trưởng Trường Đại học khoa học xã hội và nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội .

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

7. Tên đề tài luận văn: Xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên trách công tác Tổ chức Đảng ở Hà Tĩnh trong giai đoạn hiện nay.

8. Chuyên ngành: Chính trị học ; Mã số:60.31.20

9. Người hướng dẫn: PGS – Tiến sĩ Hoàng Đình Cúc, Nguyên Giám đốc Học viện Báo chí Tuyên truyền.

10. Tóm tắt các kết quả của Luận văn:

Bằng việc làm rõ các khái niệm về cán bộ, cán bộ Tổ chức và đội ngũ cán bộ chuyên trách Tổ chức Đảng, vị trí, vai trò, Luận văn đã khái quát được tầm quan trọng, tính cấp thiết của việc xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên trách Tổ chức Đảng trong toàn bộ công tác xây dựng Đảng. Nội dung Đề tài đã nghiên cứu, tổng kết, đánh giá đúng thực trạng đội ngũ cán bộ làm công tác Tổ chức Đảng, đặc biệt đi sâu phân tích về những mặt mạnh, ưu điểm, cũng như những hạn chế, khuyết điểm và tìm ra nguyên nhân cơ bản của những ưu điểm và nhất là hạn chế của đội ngũ cán bộ chuyên trách Tổ chức Đảng ở Hà Tĩnh. Từ đó xác định những vấn đề từ thực tiễn đang đặt ra hiện nay trước nhiệm vụ xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên trách Tổ chức Đảng đáp ứng yêu cầu cùa thời kì mới. Đồng thời quán triệt các quan điểm, nghị quyết của Đảng về cán bộ và công tác cán bộ để đề xuất với lãnh đạo cấp uỷ, chính quyền các cấp một số giải pháp chủ yếu trong công tác xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên trách công tác Tổ chức đảng hiện nay.

11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Đề tài xuất phát từ thực tiễn với mong muốn góp phần vào Công tác xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên trách Tổ chức Đảng, từ đó làm nền tảng quan trọng trong việc xây dựng, củng cố hệ thống chính trị và công tác cán bộ ở tỉnh Hà Tĩnh nói riêng và các địa phương nói chung.

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Trên cơ sở kết quả nghiên cứu của Đề tài có thể mở rộng phạm vi nghiên cứu tìm ra các giải pháp nhằm thiết lập hệ thống tổ chức, xây dựng hệ thống chính trị mà trước hết là xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức ở Hà Tĩnh và các địa phương khác có những đặc điểm tương đồng.

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến Luận văn: “Tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ” của GS Đặng Xuân Kì – chuyên đề khoa học cấp nhà nước KV.02 và “ Tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ” của PGS.TS Bùi Đình Phong, Hà nội năm 2002, “ Luận cứ khoa học cho việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ trong thời kì đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước” của PGS.TS Nguyễn Phú Trọng và PGS.TS Trần Xuân Sầm, Hà Nội 2003, “Những giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao năng lực tổ chức hoạt động thực tiễn của đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp huyện biên giới phía Bắc trong tình hình hiện nay” của TS. Trương Thị Thông (chủ biên) Đề tài khoa học cấp bộ, Hà Nội, 2001; “Vấn đề cán bộ trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” của Hồ Chí Minh”, – T.S Lê Thị Thuỷ -Tạp chí Lí luận chính trị & truyền thông – Số tháng 3-2009, “Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức ở Tiền Giang”, Phạm Dũng – Tạp chí xây dựng Đảng – số 4 – 2008, “Hiệu quả và chất lượng lãnh đạo chủ chốt cấp tỉnh, thành phố”, Phạm Xuân Cát, Tạp chí xây dựng Đảng – số 7 – 2006. “Xây dựng đội ngũ CB, CC của Nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân, vì dân”, TS. Thang Văn Phúc, TS. Nguyễn Minh Phương ,Tạp chí Cộng sản điện tử, số 22; Nguyễn Văn Chỉnh (2000), Quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác huấn luyện, đào tạo cán bộ, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hiện nay, Nxb Đà Nẵng.; Trần Đình Hoan (2002),“ Mười năm công tác tổ chức, cán bộ của Đảng và những yêu cầu của nhiệm vụ trong thời gian tới”, Tạp chí Cộng sản (2), trang 7.; Trần Đình Hoan (2003), “Về quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lí thời kì đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”, Tạp chí Cộng sản, (9), trang 31-35; Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (1993), Cơ cấu và tiêu chuẩn đội ngũ lãnh đạo chủ chốt trong hệ thống chính trị đổi mới ở nước ta. Những vấn đề lí luận và thực tiễn, Đề tài KX.05.11, Hà Nội; Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác Tổ chức Xây dựng Đảng cán bộ, Tạp chí Xây dựng Đảng 2008.

INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name: Nguyen, Van Danh 2. Sex: Male

3. Date of birth: August 15th, 1967

4. Place of birth: Son Giang commune, Huong Son district, Ha Tinh province

5. Admission Decision number: 2120/2011/QĐ-XHNV-SĐH, dated November 01st, 2011 by the Rector of University of Social Science and Humanities, Ha Noi National University.

6. Changes in academic process:

7. Official thesis title: “Application of Ho Chi Minh ideology on officials in improving the leadership role of key officials at grass root level in Thach Ha district nowadays”

8. Major: Politics; 9. Code: 60.31.20

10. Supervisors: Associate Professor Ph.D. Hoang, Dinh Cuc – former Director of Academy of Journalism and Communication

11. Summary of the findings of the thesis:

By clarifying the concept of staff, organizational staff and Party – organizational specialized-staff and their role, position, the thesis overviews the importance, urgency of the forming a pool of Party organizational specialized staff in the entire organizational task of the construction work of the Party. It researches, reviews, assesses the true state of the organizational staff specializing in the organizational work of the Party, especially it has deep analysis of the strengths, advantages, limitations, and weaknesses and the underlying causes of most of the advantages and limitations of staff specialized in party organization in Ha Tinh province. Basing on this, issues arisen from reality of party organizational work have identified for the building of a pool of Party organizational specialized professional staff that meets the requirements of the new innovation era. At the same time, grasping the view points, the resolutions of the Party on staff and personnel work to propose to the Party Committee and government leaders a number of key solutions on the building of Party organizational specialized staff today.

12. Practical applicability, if any: The thesis topic comes from practice with the desire to contribute to the building up a pool of Party organizational specialized staff, which serves as a base for building, strengthening political system and personal work in Ha Tinh province in particular and in a number of provinces in general.

13. Further research direction, if any: Basing on the findings of the thesis, it can be expanded the research scope to find solutions for the building of organizational system, building of the political system, first and foremost the building of a good pool of public servants in Ha Tinh province and in a number of provinces with similar characteristics to it.

14. Thesis-related publications:

“Ho Chi Minh Thought on staff” by Prof. Dang Xuan Ki – scientific major of state level, KV.02 and “Ho Chi Minh Thought on staff and personnel work “of PhD. Bui Dinh Phong, Hanoi 2002,” Scientific Argument for improving the quality of staff in the period of accelerated industrialization and modernization of the country ” of Assoc. Pro. Dr. Nguyen Phu Trong and Ass Prof. Dr. Tran Xuan Sam, Hanoi, 2003, “The key measures to enhance the capacity on performance organization in reality of key officers at district levels in Northern border area in current situation” by Dr. Truong Thi Thong (eds.), scientific topic at ministry level, Hanoi, 2001, “President Ho Chi Minh and Party organization and construction” – book published by Party Building Magazine in 2008, “Personnel Issues set in the work “Modifying of working style” of Ho Chi Minh”- Dr. Le Thi Thuy, Politic theories & Media Magazine, volume March 2009, “Solutions to improve the quality of civil servants in Tien Giang province ” by Pham Dung – Party Construction Journal – Volume April, 2008, ” Efficiency and quality of key leaders at provincial and city level” by Pham Xuan Cat, Construction Party Journal- the July 2006 edition. “Building up a pool of civil servant of socialist law-governed State of the people, by the people, for the people”, PhD. Thang Van Phuc, PhD Nguyen Minh Phuong, electronic Communist Review, No. 22, Nguyen Van Chinh (2000), “Grasping of Ho Chi Minh radical ideas about the training, staff training, improving the quality of training and retraining of staff in present time” Da Nang Publishing House; Tran Dinh Hoan (2002), “Ten years of the organizational and personel tasks of the Party and requirements in the coming period,” Communist Review (2), page 7; Tran Dinh Hoan (2003), “Regarding the planning of leaders, managers in the period of accelerated industrialization and modernization of the country”, Communist Review, (9), pp. 31-35; Ho Chi Minh National Political Institute in Ho Chi Minh City (1993), composition and standard of key leaders in the innovated political system in our country: Theoretical and practical issues, topic KX.05.11, Hanoi; Ho Chi Minh President , on the Organization of Party Construction Party and staff” Party Construction Magazine, 2008.