TTLV: Xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN ở Việt Nam hiện nay

Thông tin luận văn “Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay: một số vấn đề lí luận và thực tiễn” của HVCH Nguyễn Thị Phương Quỳnh, chuyên ngành Triết học.

1. Họ và tên học viên: Nguyễn Thị Phương Quỳnh

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 15/11/1985

4. Nơi sinh: Hà Nam

5.Quyết định công nhận học viên số: 2551/2007/QĐ-XHNV-KH&SĐH ngày 02/11/2007 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận văn: Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay: một số vấn đề lí luận và thực tiễn

8. Chuyên ngành: Triết học. Mã số: 60.22.80

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Thuý Vân – Khoa Triết học, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia Hà Nội

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

Giới thiệu một số vấn đề lí luận chung về nhà nước pháp quyền và nhà nước pháp quyền XHCN ở Việt Nam; khảo sát thực tiễn quá trình xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN ở Việt Nam từ năm 2001 tới nay. Đề xuất một số kiến nghị nhằm hoàn thiện hơn nữa về mặt lí luận cho quá trình xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN ở Việt Nam.

11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Đề tài luận văn có thể dùng là tư liệu tham khảo, được sử dụng để nghiên cứu, nhận thức về nhà nước pháp quyền nói chung và Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam nói riêng

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Không

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không

INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name: NGUYEN THI PHUONG QUYNH

2. Sex: Female

3. Date of birth: 15 November 1985

4. Place of birth: HA NAM

5. Admission decision number: 2551/2007/QĐ/XHNV-KH &SĐH Dated Nov 2nd 2007

6. Changes in academic process: No

7. Official thesis title: Building the socialist law-governed State in Vietnam: some theoretical and practical issues.

8. Major: Philosophy

9. Code: 60.22.80

10. Supervisors: Associate Professor, Doctor. Nguyen Thuy Van, Philosophy department, College of social scences and humanities.

11. Summary of the findings of the thesis:

The thesis introduces some general theoretical issues about the the rule of law and law-governed socialist state in Vietnam; surveis the practical construction of socialist rule of law in Vietnam from 2001 to present. Proposes some recommendations to further improve the theoretical to the process of building the socialist law-governed State in Vietnam..

12. Practical applicability: The thesis can be used as reference materials, are used for research, awareness of the rule of law in general and the socialist law-governed state of Vietnam in particular.

13. Further research directions: None

14. Thesis-related publications: None