TTLV: Yếu tố trữ tình trong văn xuôi Thạch Lam

Thông tin luận văn “Yếu tố trữ tình trong văn xuôi Thạch Lam” của HVCH Lương Văn Dương, chuyên ngành Văn học Việt Nam.

1. Họ và tên học viên: Lương Văn Dương

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 22/8/1977

4. Nơi sinh: Hà Nam.

5. Quyết định công nhận học viên số: 1936/2011/QĐ-XHNV- SĐH của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Chuyển chuyên ngành VHDG sang Văn học Việt Nam (từ tháng 10 năm 2012)

7. Tên đề tài luận văn: Yếu tố trữ tình trong văn xuôi Thạch Lam.

8. Chuyên ngành: Văn học Việt Nam; Mã số: 60.22.34

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Lý Hoài Thu, khoa Văn học – Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội.

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

Khi tiến hành nghiên cứu đề tài này, chúng tôi hướng tới những mục tiêu sau:

– Thứ nhất, luận văn lí giải trên cơ sở khoa học những đặc sắc nghệ thuật trong văn phong Thạch Lam được kết tinh bởi sự đan cài một cách nghệ thuật yếu tố tự sự và trữ tình.

– Thứ hai, chúng tôi quan tâm đến vấn đề hệ thống cốt truyện, kết cấu và nhân vật – là yếu tố đặc trưng của phong cách văn xuôi Thạch Lam, đồng thời thể hiện rõ nét hiện tượng giao thoa về mặt thể loại và sự thâm nhập của yếu tố trữ tình , chất thơ, tính thơ vào văn xuôi Thạch Lam.

– Thứ ba, bên cạnh những tìm tòi về nội dung thể hiện của tác phẩm, chúng tôi cũng thực sự chú ý đến phong cách chiếm lĩnh và phản ánh hiện thực có sự đổi mới về thi pháp, phương thức biếu hiện ở văn xuôi Thạch Lam từ những năm đầu thế kỉ XX về mặt ngôn ngữ, giọng điệu, không gian, thời gian nghệ thuật.

Đạt được những mục tiêu kể trên, đề tài cũng có những đóng góp nhất định, đó là luận văn vừa kế thừa những nhận định, đánh giá của các nhà nghiên cứu đi trước vừa lựa chọn, khám phá để từ đó làm rõ hiện tượng giao thoa về mặt thể loại trong văn xuôi Thạch Lam và những tìm tòi đổi mới thi pháp của tác giả.

Kết quả của Luận văn ít nhiều góp phần gợi mở hướng tiếp cận tác phẩm văn xuôi của Thạch Lam nói riêng, tác phẩm văn xuôi của một số tác giả Việt Nam nói chung trên phương diện thi pháp học. Thêm nữa, những điểm hạn chế của đề tài, thiết nghĩ, cũng có thể tạo hứng thú cho những ai cùng có mối quan tâm đến vấn đề này.

11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: (nếu có) Luận văn là tài liệu nghiên cứu cho sinh viên chuyên ngành Ngữ văn.

INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name: Luong Van Duong

2. Sex: Male

3. Date of birth: 22/08/1977

4. Place of birth: Ha Nam, Vietnam

5. Admission Decision number: 1936/2011/QĐ – XHNV – SĐH

6. Changes in academic process: Changing the major: Fork literature into Vietnamese Literature (Since October 2012).

7. Title of thesis: The lyrical elements in Thach Lam’s prose.

8. Major: Vietnamese Literature; Code: 60.22.34.

9. Scientific Supervisors:

Associate Professor, Dr. Li Hoai Thu, Faculty of Literature – University of Social Sciences and Humanities – VNU.

10. Summary of the findings of the thesis:

On conducting the research on this topic, we aim to achieve the following objectives:

– First, the thesis explains the art specialty in Thach Lam’s literature style scientifically, crystallized by artfully interlocking narrative and lyrical elements.

– Second, we are interested in the plot system, structure and characters, featured elements of Thach Lam’s prose style and clearly express the interference phenomena in terms of the genre and the penetration of lyrical factors, poetry and poetic feature into Thach Lam’s prose.

– Third, in addition to the findings about the contents of the works, we also pay attention to the reign style and reflect the reality with the innovation on poetics, the expression in Thach Lam’s prose from the early years of the twentieth century in terms of language, tone, art space and time.

Achieving the above objectives, the thesis has certain contributions, which both have inherited the previous researchers’ statements and assess and searched, chosen and discovered in order to clear the interference phenomena in terms of genre in Thach Lam’s prose and the author’s the innovative exploration of poetics.

The results of the thesis contribute the suggestion for the approach of Thach Lam’s prose works in particular, some Vietnamese authors’ prose works in general in terms of poetics. Furthermore, it is thought that the limitations of the study can also create the excitement for those who have a common interest in this issue.

11. Practical applications: (if applicable) The thesis is researching material for students of literature.