Chuẩn đầu ra

Thứ hai - 08/04/2019 04:55

1. Yêu cầu về chất lượng luận án:

          - Luận án tiến sĩ là kết quả nghiên cứu khoa học của nghiên cứu sinh, chứa đựng những đóng góp mới về lý luận và thực tiễn ở lĩnh vực chuyên môn Báo chí học, có giá trị trong việc phát triển, gia tăng tri thức khoa học và giải quyết trọn vẹn vấn đề đặt ra của đề tài luận án.

          - Kết quả nghiên cứu trong luận án phải là kết quả lao động của chính nghiên cứu sinh thu được chủ yếu trong thời gian đào tạo. Nếu  sử dụng kết quả, tài liệu của người khác thì phải được tác giả đồng ý và trích dẫn tường minh. Nếu  luận án là công trình khoa học hoặc một phần công trình khoa học của một tập thể trong đó nghiên cứu sinh đóng góp phần chính thì phải xuất trình các văn bản thể hiện sự nhất trí của các thành viên trong tập thể đó đồng ý cho nghiên cứu sinh sử dụng kết quả chung của tập thể để viết luận án.

          - Yêu cầu về công bố khoa học: Công bố tối thiểu (trong thời gian làm nghiên cứu sinh) 02 bài báo về kết quả nghiên cứu của luận án trên tạp chí khoa học chuyên ngành, trong đó, tối thiểu có 01 bài đăng  trên tạp chí khoa học thuộc danh mục các tạp chí ISI/Scopus hoặc 02 báo cáo trong kỉ yếu hội thảo quốc tế có uy tín xuất bản bằng tiếng nước ngoài có phản biện, có mã số ISBN; hoặc 02 bài báo đăng trên tạp chí khoa học chuyên ngành có uy tín của nước ngoài.

          - Luận án được viết bằng tiếng Việt, sử dụng chữ thuộc mã Unicode, loại chữ Times New Roman, cỡ chữ 13, không quá 300 trang A4, không kể phụ lục, trong đó có  cam đoan của nghiên cứu sinh về nội dung luận án, ít nhất 50% số trang trình bày kết quả nghiên cứu và biện luận của riêng nghiên cứu sinh.

2.Yêu cầu về kiến thức chuyên môn

2.1. Các học phần bổ sung (đối với NCS chưa có bằng thạc sĩ)

          - Nghiên cứu sinh hiểu và vận dụng được kiến thức và phương pháp luận của chủ nghĩa Mác Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, có nhân sinh quan, thế giới quan duy vật biện chứng, có giác ngộ chính trị và lập trường giai cấp vững vàng.

          - Nghiên cứu sinh nắm vững, vận dụng các cách tiếp cận lý thuyết và thực tiễn của ngành báo chí truyền thông, để giúp họ, cũng như đơn vị, tổ chức mà họ đang và sẽ làm việc đáp ứng được đòi hỏi ngày một cao của xã hội tri thức thông qua các sản phẩm truyền thông có chất lượng cao cả về nội dung và hình thức thể hiện.

          - Nghiên cứu sinh hiểu một cách sâu sắc và phân tích được nền tảng các khái niệm và nhận thức được quá trình, hiệu quả và thể chế của các phương tiện truyền thông đại chúng.

          -  Nghiên cứu sinh nhận thức và đánh giá đúng những vấn đề về luật pháp và đạo đức nghề nghiệp trong tác nghiệp báo chí truyền thông. Thể hiện được hiểu biết về quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, vai trò phản biện của báo chí trong xã hội.

          - Nghiên cứu sinh hiểu, phân tích, đánh giá được cách thực hiện và đánh giá được hoạt động tác nghiệp báo chí, cũng như xây dựng các phương thức chuyển tải thông tin báo chí hiệu quả.

          - Nghiên cứu sinh sẽ biết cách thể hiện các vấn đề đa dạng của xã hội thông qua các hình thức chuyển tải thông tin phù hợp. Phân tích và đánh giá các kỹ năng chuyên sâu của người làm truyền thông. Thể hiện được khả năng viết rõ ràng, trung thực, chính xác trên tất cả các loại hình, và thể loại, cho các đối tượng khác nhau: cho công chúng, cho các chuyên gia truyền thông, hay cho các nhà nghiên cứu hàn lâm.

          - Nắm vững, phân tích và đánh giá được về vấn đề quản lý và lãnh đạo báo chí truyền thông.

          - Nghiên cứu sinh sẽ phát triển khả năng hiểu biết về lịch sử, về sự phát triển của công nghệ truyền thông, quá trình và cách thức mà lịch sử để lại dấu ấn của mình cho xã hội hiện đại.

      - Vận dụng sáng tạo các phương pháp nghiên cứu truyền thông đại chúng, có khả năng thấu hiểu và thể hiện nhận thức của mình về báo chí hiện nay cũng như xu thế phát triển của báo chí truyền thông trong tương lai.

2.2. Các  học phần trong chương trình đào tạo, các chuyên đề nghiên cứu sinh và tiểu luận tổng quan:

          - Hiểu, vận dụng và phân tích được các kiến thức mới, cập nhật, hiện đại và mang tính lí luận và phương pháp luận cao về ngành báo chí truyền thông, trên nền tảng nâng cao và hiện đại hóa các kiến thức cơ sở có liên quan, đã được giảng dạy ở bậc cử nhân và thạc sỹ.

          - Vận dụng kiến thức được trang bị về trong đánh giá về hiệu quả truyền thông, và những vấn đề nội tại của ngành công nghiệp truyền thông.

          - Hiểu, phân tích và đánh giá toàn diện về ngành công nghiệp truyền thông, cũng như mối quan hệ liên ngành giữa ngành công nghiệp truyền thông, với chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội.

          - Hiểu biết sâu sắc về vai trò của truyền thông đại chúng và báo chí trong xã hội và những khía cạnh đạo đức nghề nghiệp trong tác nghiệp báo chí truyền thông. Nắm vững các kỹ năng chuyên sâu của người làm truyền thông.

          - Hiểu biết sâu sắc, có thể phân tích nhận định vững vàng về công tác quản lý và lãnh đạo báo chí truyền thông trong kỷ nguyên kỹ thuật số, và thời kỳ hội nhập và toàn cầu hóa để sẵn sàng vận dụng trong thực tiễn.

          - Có khả năng đọc hiểu có tính phản biện, nghiên cứu độc lập, khả năng xét đoán, tìm tư liệu, xử lý thông tin, khái quát, tổng hợp, phân tích và đánh giá vấn đề.

          - Vận dụng sáng tạo phương pháp luận khoa học để thích nghi với sự thay đổi nhanh chóng của môi trường trong nước và quốc tế.

3. Yêu cầu về năng lực nghiên cứu

          - Nắm vững các phương pháp nghiên cứu truyền thông đại chúng. Có khả năng tiến hành nghiên cứu độc lập.

          - Có khả năng phát hiện những vấn đề nghiên cứu mới xuất phát từ thực tiễn và lí luận trong lĩnh vực báo chí truyền thông, cũng như quản trị hoạt động thông tin, báo chí, truyền thông.

          - Có năng lực đề xuất các giải pháp trong lĩnh vực báo chí truyền thông tầm quốc gia, cho đến cấp ngành, và các cơ quan báo chí truyền thông, về nâng cao chất lượng hoạt động cũng như nghiên cứu, giảng dạy về báo chí truyền thông.

          - Có khả năng lãnh đạo nhóm nghiên cứu thuộc lĩnh vực báo chí truyền thông.

          - Có kiến thức và kỹ năng cao để giảng dạy và biên soạn giáo trình cho bậc đại học và sau đại học trong lĩnh vực báo chí truyền thông.

          - Có khả năng sắp xếp, tổ chức lại hoạt động của cơ quan báo chí truyền thông, hoặc việc giảng dạy, nghiên cứu về báo chí truyền thông để đạt kết quả công việc tốt hơn.

          - Có khả năng định hướng thực tiễn hoạt động báo chí truyền thông trên cơ sở các nghiên cứu khoa học.

          - Có khả năng giao lưu, trao đổi học thuật với các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, đào tạo về truyền thông trong nước, trong khu vực và trên thế giới.

          - Có khả năng tham gia bồi dưỡng nguồn nhân lực cho ngành công nghiệp truyền thông, cả về hoạt động tác nghiệp thực tiễn, và các hoạt động nghiên cứu, đào tạo.

4. Yêu cầu về kỹ năng

4.1.Kĩ năng nghề nghiệp:

          -  Nắm vững các kỹ năng tư duy lý luận, phân tích và tổng hợp;

          - Vận dụng các kỹ năng phát hiện và xử lý các vấn đề của ngành công nghiệp báo chí truyền thông, các vấn đề nảy sinh về lý thuyết và đặc biệt trong hoạt động thực tiễn hoạt động báo chí truyền thông, để có thể có những đóng góp mới vào việc bổ sung, phát triển lý luận về báo chí truyền thông.

          - Nghiên cứu sinh có kỹ năng làm việc độc lập và sáng tạo, có kỹ năng tổ chức và thực hiện các hoạt động khoa học và thực tiễn trong lĩnh vực chuyên môn của mình.

          - Nghiên cứu sinh vận dụng tốt các phương pháp nghiên cứu khoa học nói chung, phương pháp nghiên cứu chuyên ngành Báo chí, những kĩ năng nghiệp vụ chuyên môn, có khả năng độc lập, sáng tạo trong thực tiễn hoạt động tác nghiệp truyền thông, trong nghiên cứu và giảng dạy về Báo chí học. Có khả năng tiến hành nghiên cứu độc lập.

          - Có kỹ năng lập kế hoạch và triển khai việc xây dựng, duy trì và phát triển quan hệ giữa các thành viên trong nhóm làm việc sản xuất sản phẩm truyền thông.

          - Có khả năng so sánh sự khác nhau trong xu hướng làm báo trước kia và hiện nay, từ đó, đề xuất xu hướng phát triển của báo chí trong tương lai.

4.2.  Kĩ năng bổ trợ

          -Kỹ năng cá nhân:

          + Kỹ năng lập luận tư duy và giải quyết vấn đề

          + Kỹ năng nghiên cứu và khám phá kiến thức

          + Kỹ năng tư duy theo hệ thống

          + Kỹ năng vận dụng kiến thức, bài học kinh nghiệm vào thực tiễn

          + Kỹ năng sáng tạo, phát triển và dẫn dắt sự thay đổi trong nghề nghiệp

          - Kỹ năng làm việc nhóm:

          + Liên kết được các nhóm, xây dựng, điều hành nhóm làm việc hiệu quả

          + Tổ chức, thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học, hoặc vận dụng thực tiễn trong lĩnh vực chuyên môn báo chí truyền thông của mình.

          + Tổ chức, phân công công việc trong đơn vị, đánh giá hoạt động của cá nhân và tập thể.

          + Kỹ năng hợp tác, thuyết phục

          - Kỹ năng sử dụng ngoại ngữ trong chuyên môn: Kỹ năng sử dụng ngoại ngữ: sử dụng tốt tối thiểu 01 ngoại ngữ trong số các ngoại ngữ: Anh, Nga, Pháp, Trung, Đức, Nhật (tương đương Chuẩn B2 của Khung tham chiếu châu Âu) để khai thác các tài liệu tiếng nước ngoài, công bố các công trình và trình bày kết quả nghiên cứu.

5. Yêu cầu về phẩm chất:

- Trách nhiệm công dân: Tôn trọng pháp luật, làm việc với tinh thần kỷ luật cao, có lối sống tích cực, và có tinh thần hướng về cộng đồng, ứng xử phù hợp với văn hóa và đạo đức của người Việt Nam: yêu nước, thương nòi, đoàn kết, tương thân tương ái, hữu nghị quốc tế.

-Trách nhiệm, đạo đức, ý thức và tác phong nghề nghiệp, thái độ phục vụ: Trung thực, chăm chỉ, kiên trì, linh hoạt, tự tin, tự trọng, nhiệt tình và say mê công việc, dũng cảm chịu trách nhiệm và đương đầu với rủi ro; chuyên nghiệp, hiện đại, thân thiện, độc lập, chịu trách nhiệm trong suy nghĩ và hành động cá nhân, tích cực trong làm việc nhóm, khả năng làm việc dưới áp lực cao và môi trường biến động; giữ chữ tín và cam kết, tuân thủ nội quy, quy định của tổ chức/đơn vị.

6. Mức tự chủ và chịu trách nhiệm:

          - Nghiên cứu sinh có khả năng làm chủ các lý thuyết khoa học, phương pháp, công cụ phục vụ nghiên cứu và phát triển. Có thể tự quản lý, điều hành chuyên môn trong nghiên cứu và phát triển.

          - Tự thích ứng, tự định hướng và dẫn dắt các hoạt động chuyên môn đưa ra những hướng xử lý một cách sáng tạo, độc đáo.

          - Tự quản lý nghiên cứu và có trách nhiệm cao trong việc học để phát triển tri thức chuyên nghiệp, kinh nghiệm và sáng tạo ra những ý tưởng mới.

7. Vị trí làm việc của nghiên cứu sinh sau khi tốt nghiệp

          Nghiên cứu sinh sau khi ra trường có thể trở thành:

          - Cán bộ hoạch định chính sách hoặc cán bộ làm việc tại các bộ phận liên quan đến báo chí truyền thông ở các cơ quan bộ, ban, ngành, đoàn thể, từ trung ương đến địa phương, các tổ chức quốc tế,..

          - Người học sau khi tốt nghiệp có thể đảm nhiệm các công việc nghiên cứu, giảng dạy tại các cơ sở đào tạo, và viện nghiên cứu báo chí.

          - Tham gia tổ chức lãnh đạo, quản l‎í báo chí, tổng biên tập, phó tổng biên tập các cơ quan báo chí, giám đốc, phó giám đốc các đài phát thanh, truyền hình, phụ trách các ban chuyên môn của cơ quan báo chí, các bình luận viên chính, biên tập viên chính, phóng viên chính trên các lĩnh vực hoặc có thể là chuyên gia ở các cơ quan tư tưởng - văn hóa, báo chí của Đảng, Nhà nước, các tổ chức đoàn thể.

          - Cán bộ quản l‎í, chuyên viên tại các doanh nghiệp (trong và ngoài nước) có liên quan đến hoạt động báo chí truyền thông.

          - Cán bộ nghiên cứu, tư vấn, tại các Viện nghiên cứu, trung tâm nghiên cứu về báo chí truyền thông, các tổ chức quốc tế trong lĩnh vực báo chí truyền thông.

          - Làm việc với tư cách là chuyên gia có trình độ cao tại các trường đại học, các viện nghiên cứu, các cơ quan quản lí, hoạch định, tư vấn chính sách về báo chí truyền thông, các cơ quan doanh nghiệp, tập đoàn, các tổ chức trong và ngoài nước…

8. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp

          NCS sau khi hoàn thành chương trình đào tạo bậc Tiến sĩ cần có đủ năng lực học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghề nghiệp thông qua việc:

          - Tham gia các khóa học bồi dưỡng ngắn hạn trong và ngoài nước thuộc lĩnh vực ngành báo chí truyền thông.

          - Tham gia các chương trình hợp tác nghiên cứu sau Tiến sĩ ở nước ngoài

          - Tham gia hoặc chủ trì các đề tài nghiên cứu liên ngành cấp Bộ, cấp Nhà nước, và các đề tài của các Viện, các Quỹ,....

9. Các chương trình, tài liệu của các cơ sở đào tạo tiến sĩ có uy tín của quốc tế mà đơn vị đào tạo tham khảo:

- Chương trình đào tạo Tiến sĩ Báo chí học của đại học Columbia (Mỹ)

- Chương trình đào tạo Tiến sĩ Báo chí Truyền thông của đại học Stanford (Mỹ)

- Chương trình đào tạo Tiến sĩ Báo chí Truyền thông của đại học City London (Anh)

- Chương trình đào tạo Tiến sĩ Báo chí Truyền thông của đại học Stirling (Anh).

Tác giả bài viết: ussh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây