Chuẩn đầu ra

Thứ hai - 30/11/2020 21:58
1. Yêu cầu về chất lượng luận án:
- Luận án phải là công trình nghiên cứu khoa học độc lập, có đóng góp mới cho việc giải quyết vấn đề khoa học, lí luận hoặc thực tiễn đang đặt ra, góp phần xây dựng, hình thành khung lí thuyết mới, hệ tư tưởng mới phù hợp với chuyên ngành Chủ nghĩa xã hội khoa học;
- Đề tài luận án phải được tiểu ban chuyên môn thông qua trong quy trình xét tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ, được thủ trưởng đơn vị đào tạo ra quyết định giao đề tài và người hướng dẫn. Nghiên cứu sinh phải trình bày nội dung, kế hoạch nghiên cứu trước đơn vị chuyên môn chậm nhất 3 tháng sau khi nhận đề tài luận án và báo cáo kết quả nghiên cứu 6 tháng 1 lần trong thời gian thực hiện luận án. Kết quả đánh giá báo cáo là điều kiện để xem xét việc đề nghị cho bảo vệ luận án;
- Kết quả nghiên cứu trong luận án phải là kết quả lao động của chính tác giả thu được chủ yếu trong thờigian đào tạo. Nếu sử dụng kết quả, tài liệu của người khác (bảng, biểu, công thức, đồ thị cùng những tài liệu khác) thì phải được tác giả đồng ý và trích dẫn tường minh. Nếu luận án là công trình khoa học hoặc một phần công trình khoa học của một tập thể trong đó tác giả đóng góp phần chính thì phải xuất trình các văn bản thể hiện sự nhất trí của các thành viên trong tập thể đó cho tác giả sử dụng kết quả chung của tập thể để viết luận án;
- Luận án phải là một công trình nghiên cứu khoa học sáng tạo của chính nghiên cứu sinh, có đóng góp về mặt lí luận và thực tiễn trong lĩnh vực nghiên cứu hoặc giải pháp mới có giá trị trong việc phát triển, gia tăng tri thức khoa học của lĩnh vực Chủ nghĩa xã hội khoa học, giải quyết sáng tạo các vấn đề của ngành Triết học hay thực tiễn chính trị, kinh tế, xã hội;
- Luận án có khối lượng không quá 300 trang A4, không kể phụ lục, trong đó có cam đoan sự trung thực của nghiên cứu sinh về nội dung luận án, ít nhất 50% số trang trình bày kết quả nghiên cứu và biện luận của riêng nghiên cứu sinh theo cấu trúc: Phần mở đầu, Tổng quan về vấn đề nghiên cứu, nội dung, kết quả nghiên cứu, kết luận và khuyến nghị, danh mục các công trình công bố kết quả nghiên cứu của đề tài, luận án, danh mục tài liệu tham khảo, phụ lục (nếu có).  Bản tóm tắt luận án có khối lượng không quá 24 trang A5 phản ánh trung thực kết cấu, bố cục và nội dung của luận án, phải ghi đầy đủ toàn văn kết luận của luận án. Bản thông tin luận án khoảng 3 đến 5 trang (300 đến 500 chữ) bằng tiếng Việt và tiếng Anh trình bày những nội dung cơ bản, những nội dung mới và những đóng góp quan trọng nhất của luận án;
- Thể hiện được hiểu biết sâu sắc về kiến thức và phương pháp nghiên cứu chuyên ngành trong việc giải quyết đề tài nghiên cứu cụ thể;
- Kết quả luận án có giá trị đối với lĩnh vực Chủ nghĩa xã hội khoa học, về lí thuyết khoa học cũng như thực tiễn quản lí, tạo dựng các giá trị bền vững thông qua hoạt động của người học.
 - Trong thời gian theo học chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ có tối thiểu  02 bài báo về kết quả nghiên cứu của luận án trên tạp chí khoa học chuyên ngành trong đó có tối thiểu 01 bài đăng trên tạp chí khoa học thuộc danh mục các tạp chí ISI – Scopus hoặc đã công bố tối thiểu 02 báo cáo trong kỷ yếu hội thảo quốc tế có uy tín xuất bản bằng tiếng nước ngoài có phản biện, có mã số ISBN;  hoặc 02 bài báo đăng trên tạp chí khoa học chuyên ngành có uy tin của nước ngoài.

2. Yêu cầu về kiến thức chuyên môn
2.1. Kiến thức cơ sở và chuyên ngành

- Phát triển và sáng tạo phương pháp luận của Triết học Mác - Lênin trong việc nghiên cứu các vấn đề lý luận và thực tiễn của xã hội, của khoa học chuyên ngành. 
- Phân tích, tổng hợp, đánh giá được những vấn đề lí luận và thực tiễn của xã hội, của khoa học chuyên ngành về chủ nghĩa xã hội như: các học thuyết, trường phái, quan điểm triết học, quan điểm chính trị -xã hội khác nhau qua các giai đoạn lịch sử.
- Triển khai được các tri thức khoa học trên vào việc giải quyết các vấn đề lý luận và thực tiễn của xã hội, của khoa học chuyên ngành.
- Phát triển hợp lý các phương pháp nghiên cứu về chủ nghĩa xã hội với tư cách là một học thuyết lý luận và chế độ xã hội. Nhận thức tổng quan và toàn diện về chủ nghĩa Mác và lịch sử chủ nghĩa Mác ở phương Tây từ giữa thế kỷ XIX đến nay.
 - Phân tích, đánh giá các vấn đề lý luận và thực tiễn về những quan hệ chính trị - xã hội của chủ nghĩa tư bản, đặc biệt là kiến thức chuyên sâu về chủ nghĩa tư bản hiện đại.
 - Phân tích, đánh giá các vấn đề lý luận và thực tiễn về đường lối xây dựng chủ nghĩa xã hội; về nhà nước pháp quyền; về các giai cấp, tầng lớp trong xã hội; về quan hệ giữa các cộng đồng dân tộc, quan hệ gia đình; về các vấn đề văn hóa, xã hội ở Việt Nam hiện nay. 
- Phát hiện, phân tích, đánh giá, tổng hợp và giải quyết các vấn đề cụ thể trong lĩnh vực khoa học chuyên ngành. Đặc biệt là giải quyết và đề xuất các vấn đề thực tiễn đang đặt ra trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

2.2. Kiến thức học phần và chuyên đề tiến sĩ
         
Tổng hợp tốt ở trình độ chuyên gia những vấn đề lí luận và thực tiễn liên quan đến chuyên ngành chủ nghĩa xã hội khoa học, đặc biệt là phương pháp luận biện chứng duy vật và sử dụng thành thạo phương pháp duy vật biện chứng trong nghiên cứu các vấn đề lý luận và thực tiễn chính trị-xã hội, Chủ nghĩa xã hội và mô hình chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, một số trào lưu lý luận về chủ nghĩa xã hội hiện nay, các vấn đề hệ thống chính trị, con người, gia đình, tôn giáo, lối sống trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.
Người học có năng lực đánh giá, vận dụng, bổ sung, phát triển và xã hội hóa các tri thức chuyên ngành nói trên vào phát triển đất nước trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay.

3. Yêu cầu về năng lực nghiên cứu\

Sau khi tốt nghiệp, người học vận dụng được tư duy năng động, sáng tạo, phương pháp nghiên cứu liên ngành gắn với thực tiễn để nắm bắt và hoàn thành tốt các yêu cầu của công việc. Tiến sĩ chuyên ngành chủ nghĩa xã hội khoa học phải có đủ tri thức chuyên sâu, hiện đại để giảng dạy các chuyền đề chuyên sâu về chuyên ngành, có khả năng chủ trì các đề tài nghiên cứu khoa học về chủ nghĩa xã hội, chính trị - xã hội các cấp

4. Yêu cầu về kỹ năng
4.1 Kỹ năng nghề nghiệp

- Có khả năng tìm tòi, phát hiện và đặt ra các vấn đề mang tính triết học chuyên sâu của khoa học – công nghệ và của thực tiễn kinh tế, chính trị, xã hội, văn hoá, xây dựng chủ nghĩa xã hội trên thế giới và Việt Nam để nghiên cứ
- Nhận diện, khái quát và định hình được được các nội dung cơ bản của vấn đề cần nghiên cứu.
- Lựa chọn thành thạo và có khả năng sáng tạo khung mẫu lý thuyết mới phù hợp để nghiên cứu vấn đề.
- Xác định được cách tiếp cận mới, các phương pháp nghiên cứu riêng cần vận dụng.
- Xây dựng đề cương tổng quát và chi tiết để hiện thực hoá kế hoạch nghiên cứu.
- Lựa chọn, xử lý và làm việc thành thạo với các tài liệu khoa học, từ sự tổng quan tài liệu xây dựng được quan điểm triết học đúng đắn định hướng nghiên cứu.
- Vận dụng linh hoạt các phương pháp định tính và định lượng để thu thập và xử lý dữ liệu bằng các chương trình phần mềm (thống kê) dùng cho khoa học xã hội như STATA, EVIEW, SPSS.
 - Phân tích tốt dữ liệu, nêu và kiểm tra các giả thuyết, trả lời các câu hỏi nghiên cứu, từ đó có thể lập luận và giải thích hợp lý các vấn đề mới nảy sinh trong nghiên cứu cũng như các dữ kiện thực tế mới.
- Dựa trên kết quả nghiên cứu có thể đưa ra các giải pháp, khuyến nghị để giải quyết các vấn đề lý luận và thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế ở nước ta hiện nay.
- Trình bày tốt các kết quả nghiên cứu qua báo báo khoa học, bài báo tạp chí, sách chuyên khảo.
- Khi gặp hoặc được giao giải quyết những nhiệm vụ lớn, người tốt nghiệp chương trình đào tạo tiến sĩ chuyên ngành chủ nghĩa xã hội khoa học biết quy tụ nhân lực để thiết lập, tổ chức, điều hành các nhóm nghiên cứu hoạt động hiệu quả.
- Đủ khả năng về tri thức và phương pháp làm việc để hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học, viết khoá luận tốt nghiệp đại học, luận văn thạc sĩ theo lĩnh vực chuyên môn của mình.
- Có khả năng tham gia xây dựng, tổ chức thực hiện và đánh giá hiệu quả hoạt động của các đề án phát triển kinh tế - xã hội với tư cách là cố vấn chủ chốt, chuyên gia góp ý chính.
 - Tuỳ vị trí công tác người tốt nghiệp chương trình đào tạo tiến sĩ chuyên ngành chủ nghĩa xã hội khoa học có thể tham gia xây dựng và phản biện các chính sách phát triển kinh tế - xã hội, văn hoá, giáo dục, khoa học - công nghệ ở các cấp địa phương và Trung ương.

4.2  Kỹ năng bổ trợ
          - Kỹ năng cá nhân: Có khả năng xây dựng và triển khai đề án, công bố công trình nghiên cứu, thuyết trình các vấn đề khoa học, viết các tổng quan khoa học. Những kỹ năng này thể hiện qua khả năng nhận dạng, vận dụng lý luận và phương pháp luận Triết học chuyên sâu để chủ động đề xuất và thực hiện đềtài nghiên cứu khoa học, biên soạn khung chương trrình đào tạo các hệ thuộc lĩnh vực chủ nghĩa xã hội khoa học, lý luận chính trị, đề cương học phần, bài giảng, giáo trình học phần, công bố kết quả nghiên cứu thuộc lĩnh vực này; có kỹ năng thu thập thông tin khoa học, kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội, cập nhập tri thức, các hướng nghiên cứu chính trị - xã hội mới nhất trong và ngoài nước nhằm nâng cao hiểu biết của bản thân và ứng dụng vào công tác chuyên môn; có khả năng thích ứng linh hoạt và chủ động sáng tạo trước sự thay đổi của lĩnh vực chuyên môn và môi trường công tác; có kỹ năng truyền đạt thông tin, tự tin trình bày một cách thuyết phục các kết quả nghiên cứu tại diễn đàn khoa học các cấp.  
- Kỹ năng làm việc theo nhóm: thể hiện ở khả năng phối kết hợp trong việc đề xuất, xây dựng đề cương đề tài nghiên cứu khoa học và tổ chức thực hiện, đánh giá kết quả làm việc (nghiên cứu và kể cả giảng dạy).

- Kỹ năng quản lý và lãnh đạo: thể hiện ở khả năng huy động nhân lực của tổ chức để hoàn thành các nhiệm vụ dài hạn và ngắn hạn ở các cấp khác nhau; khả năng ứng biến dẫn dắt tập thể tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ khi có sự thay đổi của các điều kiện và môi trường học thuật và làm việc nói chung.
- Kỹ năng sử dụng ngoại ngữ: Sử dụng được ít nhất một trong các ngoại ngữ sau: Tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung tương đương Chuẩn B2 khung tham chiếu châu Âu. (Phụ lục 1 Quy chế đào tạo tiến sĩ tại Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành theo Quyết định số 4555/QĐ-ĐHQGHN ngày 24/11/2017 của Giám đốc ĐHQGHN).
- Kỹ năng tin học văn phòng: Sử dụng tốt Microsoft Word, Excel, Power Point

5. Yêu cầu về phẩm chất:
5.1 Trách nhiệm công dân
Đạo đức công dân tốt, trung thành, tận tuỵ với nghề nghiệp chuyên môn và tổ chức nơi công tác; có ý thức tổ chức, kỷ luật, tự giác thực hiện các công việc được giao; có lối sống trung thực, thẳng thắn, đoàn kết trong tập thể, tôn trọng đồng nghiệp, có tinh thần phê và tự phê bình đúng nơi, đúng lúc; không bè phái, xu nịnh, cơ hội.

5.2 Trách nhiệm, đạo đức, ý thức và tác phong nghề nghiệp, thái độ phục vụ
- Thái độ khách quan, tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh và tác phong nghề nghiệp gương mẫu; quyết đoán và dũng cảm bày tỏ chính kiến, quan điểm cá nhân nhằm thực hiện mục tiêu phát triển đơn vị giảng dạy, nghiên cứu hay các tổ chức khác mà họ làm việc; dám đi đầu chấp nhận và vượt qua khó khăn, rủi ro trong công việc.  

-  Thái độ tôn trọng và quan tâm đến mọi người, có uy tín trong tập thể làm việc, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cộng đồng, có nhận thức và cư xử hướng đến sự phát triển bền vững của xã hội góp phần xây dựng nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh, trung thành với lý tưởng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

6. Mức tự chủ và chịu trách nhiệm:         
- Nghiên cứu, sáng tạo tri thức mới thuộc lĩnh vực chuyên ngành chủ nghĩa xã hội khoa học. Có trách nhiệm với các kết quả nghiên cứu của cá nhân về tính khoa học cũng như đạo đức nghiên cứu.
- Đưa ra các ý tưởng, nhận định mới liên quan đến các vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội trong những hoàn cảnh lịch sử cụ thể.
- Thích ứng, tự định hướng, định vị vai trò của người giảng dạy và nghiên cứu về chủ nghĩa xã hội khoa học; có thể dẫn dắt những người khác trong hoạn cảnh kinh tế, xã hội, công nghệ biến đổi không ngừng .
- Nhận định, đánh giá, phát ngôn, ra các quyết định đúng đắn, đảm bảo về mặt khoa học và đạo đức của người nghiên cứu và giảng dạy chủ nghĩa xã hội khoa học.
- Quản lý nghiên cứu và có trách nhiệm cao trong việc phát triển tri thức chuyên môn, sáng tạo ra các ý tưởng và các hướng nghiên cứu mới trong lĩnh vực chuyên ngành.

7. Vị trí làm việc của nghiên cứu sinh sau khi tốt nghiệp         
- Cán bộ nghiên cứu ở các viện Khoa học xã hội và nhân văn, ở các cơ quan lý luận chính trị.          
- Giảng viên chủ nghĩa xã hội khoa học, lý luận chính trị trong hệ thống các trường đại học, cao đẳng, trường Đảng và các trường trung học chuyên nghiệp, dạy nghề, các trường của các đoàn thể chính trị - xã hội khác.          
- Cán bộ công tác trong các cơ quan hoạch định đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, trong các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống chính trị, các tổ chức kinh tế - xã hội.

8. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp         

Vận dụng tri thức đã tích lũy trong quá trình học nghiên cứu sinh và viết luận án, các phương pháp nghiên cứu đã vận dụng trong luận án, người tốt nghiệp có thể tham gia các khóa tập huấn sau tiến sĩ trong và ngoài nước; tiếp tục hoàn thiện và tích lũy kinh nghiệm nghiên cứu, phản biện bằng cách tham gia các Hội đồng đánh giá đề tài nghiên cứu khoa học, bài giảng, giáo trình, luận văn, luận án...; tham gia và chủ trì các đề tài nghiên cứu triết học các cấp, hướng dẫn khóa luận, luận văn, luận án…, viết bài tạp chí, bài giảng, giáo trình, sách chuyên khảo...

9. Các chương trình, tài liệu của các cơ sở đào tạo tiến sĩ có uy tín của quốc tế mà đơn vị đào tạo tham khảo:           - Tên chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ:
+ Tên ngành: Chính trị học
+ Tên chuyên ngành: Chủ nghĩa xã hội khoa học và phong trào cộng sản quốc tế
-  Tên văn bằng sau khi tốt nghiệp: Tiến sĩ Chính trị học, chuyên ngành chủ nghĩa xã hội khoa học và phong trào cộng sản quốc tế.
-  Tên cơ sở đào tạo: Đại học Bắc Kinh Trung Quốc.
- Xếp hạng của cơ sở đào tạo: Đại học Bắc Kinh là trường đứng thứ 32 trên thế giới, và là cơ sở đào tạo hàng đầu và có bề dày kinh nghiệm trong nghiên cứu và đào tạo đại học và sau đại học về Khoa học xã hội và nhân văn của Trung Quốc, được thành lập từ năm 1898.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây